Nabór uczestników do Programu Opieka wytchnieniowa- edycja 2023

Miasto Zamość ogłasza nabór osób do objęcia wsparciem w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Zgłoszenia osób wnioskujących o udział w Programie przyjmuje Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu (dalej MCPR).

Wartość otrzymanego dofinansowania: 567 405,60 zł
Całkowita wartość zadania: 567 405,60 zł

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi 

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

 ologowanie MRiPS i flaga z godłem

Czytaj więcej...

Nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023

W związku z przystąpieniem przez Miasto Zamość do realizacji kolejnej edycji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu rozpoczyna nabór osób chętnych do udziału w Programie.

Usługi asystenta jako forma ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych mają na celu ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia.

Wartość otrzymanego dofinansowania: 2 522 715,00 zł
Całkowita wartość zadania: 2 522 715,00 zł

Program skierowany jest do :

  1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawnościłącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  2. osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.

 ologowanie MRiPS i flaga z godłem

Czytaj więcej...

Rezultaty realizacji projektu „CIS TWOJĄ SZANSĄ”

Miasto Zamość/Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu jest beneficjentem  projektu . „CIS TWOJĄ SZANSĄ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 11.1 Aktywne włączenie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest przez Centrum Integracji Społecznej w Zamościu od 1 stycznia 2020 r. i potrwa do 31 marca 2023 r.

Celem głównym projektu jest realizacja kompleksowego programu reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej 66 mieszkańców miasta Zamość, poprzez realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego, trwającego do 18 m-cy dla każdego z uczestników.

efs loga2019

Czytaj więcej...

ZUS - informacja dla emerytów i rencistów

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu na prośbę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  Oddział w Biłgoraju udostępnia materiały informacyjne dotyczące mLegitymacji.

Od stycznia 2023 roku każdy emeryt i rencista otrzyma elektroniczną wersję legitymacji ZUS – mLegitymację. Będzie ona dostępna na każdym urządzeniu mobilnym z dostępem do internetu (np. smartfonie), przy użyciu bezpłatnej aplikacji mObywatel. Legitymacje w formie plastikowej pozostają ważne.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert z dnia 24 stycznia 2023 r. na realizację w 2023 r. zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023

W załączeniu publikujemy Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert na realizację w 2023 roku zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Załączniki:

1)      Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o konkursie ofert

2)      Wzór oferty

3)      Karta oceny formalnej

4)      Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

5)      Program Opieka wytchnieniowa edycja 2023

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert z dnia 24 stycznia 2023 r. na realizację w 2023 r. zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023

W załączeniu publikujemy Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert na realizację w 2023 roku zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Załączniki:

1)      Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o konkursie ofert

2)      Wzór oferty

3)      Karta oceny formalnej

4)      Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

5)      Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023

 

Podkategorie

serwis BIP

Dodatek węglowy

Rodzina 500+

logo esp

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163