Aktualności

OGŁOSZENIE o otwartym konkursie ofert

Miasto Zamość/Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 217) ogłasza otwarty konkurs na partnera do opracowania i realizacji projektu „Aktywność drogą do włączenia społecznego” i zaprasza do składania ofert.

I. OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Miasto Zamość/Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu zamierza aplikować o środki finansowe w odpowiedzi na zamknięty konkurs wyłącznie dla OPS/MOPR na typ projektu „Kompleksowe działania aktywizacji i integracji społecznej i zawodowej bezrobotnych klientów ośrodków pomocy społecznej (Program Aktywizacja i Integracja – PAI) oraz uzupełniająco działania aktywizacji i integracji społeczno-zawodowej pozostałych klientów ośrodków pomocy społecznej”, ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie w ramach osi priorytetowej  11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Priorytet inwestycyjny 9i „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz  aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie”, Działanie 11.1: „Aktywne włączenie”.
Partnerem przy wspólnym przygotowywaniu i realizacji projektu „Aktywność drogą do włączenia społecznego” mogą być wyłącznie podmioty spoza sektora finansów publicznych wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

II. CEL PARTNERSTWA
Przygotowanie we współpracy z Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu projektu „Aktywność drogą do włączenia społecznego” oraz zarządzanie i realizacja zaplanowanych w projekcie działań na rzecz osób wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Miasta Zamość.

Do zadań Partnera w projekcie będzie należało w szczególności
1. Realizacja wybranych zadań z zakresu reintegracji i aktywizacji społecznej.
2. Realizacja działań z zakresu reintegracji zawodowej.
3. Szkolenia lub doradztwo w zakresie kompetencji cyfrowych dla uczestników projektu.
4. Organizacja i współudział w realizacji staży dla uczestników projektu.
5. Współodpowiedzialność za osiągnięcie wymaganego wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej.  

III. ZAKRES TEMATYCZNY PARTNERSTWA:
W ramach projektu przewidziane są działania związane z kompleksowym wsparciem osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, których celem jest wzrost integracji oraz poprawa dostępu do rynku pracy, realizowane w szczególności poprzez:
1. Podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych  uczestników projektu.
2. Prowadzenie działań sprzyjających reintegracji społecznej i zawodowej uczestników projektu.
3. Podniesienie kompetencji cyfrowych uczestników projektu.

IV. KRYTERIA WYBORU PARTNERA
Kryteria dostępu:
Do postępowania może przystąpić wyłącznie podmiot spoza, spełniający łącznie następujące wymogi:
1. Prowadzi zgodnie ze Statutem działania z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej.
2. Posiada siedzibę lub oddział na terenie Miasta Zamość.
3. Nie zalega z opłaceniem składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
4. Nie zalega z opłaceniem składek wobec Urzędu Skarbowego.
5. Nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z 21.06.2013 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885) z zastrzeżeniem art. 207 ust. 7 tej Ustawy.
 
Kryteria dodatkowe
1. Prowadzenie działalności
a) do 3 lat – 1 pkt
b) od 3 do 5 lat – 3 pkt
c) od 5 do 7 lat – 6 pkt
d) powyżej 7 lat – 9 pkt

2. Oferent posiada doświadczenie w realizacji (jako lider lub partner) co najmniej 1 projektu współfinansowanego z pozyskanych środków w okresie ostatnich 3 lat w obszarze wsparcia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym prowadzonych na terenie województwa lubelskiego.
a) 1 projekt - 1pkt
b) za każdy dodatkowy projekt – 3 pkt
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania 10 pkt

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY
Oferent jest zobowiązany do przedłożenia następujących dokumentów (oryginał lub uwierzytelniona kopia):
1. Wypełniony formularz oferty w oparciu o wzór zawarty w ogłoszeniu.
2. Kopia aktualnego odpisu z rejestru KRS lub odpowiednio wyciąg z właściwej ewidencji potwierdzający formę organizacyjno – prawną podmiotu potwierdzoną za zgodność z oryginałem (wyjątek: wydruk KRS ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości).
3. Nie starsze niż 3 miesiące zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
4. Nie starsze niż 3 miesiące zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków.
5. Oświadczenie Oferenta, że żadna z osób reprezentujących Oferenta nie była prawomocnie skazana za przestępstwa określone w art. 229 lub art. 230a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)
6. Oświadczenie Oferenta o gotowości wniesienia zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych odpowiadających realizowanym zadaniom zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminu konkursu RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/16.
7. Oświadczenie Oferenta potwierdzające zapoznanie się z Regulaminem konkursu RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/16 konkurs wyłącznie dla OPS/MOPR wraz z załącznikami.
8. Kopię Statutu oferenta.

Spośród ocenionych ofert wybrana zostanie oferta, która spełnia wszystkie wymogi formalne i uzyska najwyższą sumę punktów przyznanych przez członków Komisji Konkursowej.
Wybranemu Oferentowi Ogłaszający konkurs zaoferuje zawarcie umowy partnerskiej, która określi w szczególności zadania partnerów, zasady wspólnego zarządzania projektem oraz sposób przekazywania środków finansowych na pokrycie niezbędnych kosztów ponoszonych przez partnerów na realizację zadań w ramach projektu.


VI. TERMIN, MIEJSCE, SPOSÓB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA OFERT:

1.Termin składania ofert upływa z dniem 20 maja 2016 r. o godz. 15.00; oferty należy składać osobiście w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, ul. Lwowska 57 (sekretariat) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „KONKURS OFERT NA PARTNERA”, lub za pośrednictwem poczty.
UWAGA! W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty, muszą one wpłynąć do MCPR ul. Lwowska 57 (sekretariat) do dnia 20 maja 2016 r. do godz. 15.00  (decyduje data wpływu, a nie data stempla pocztowego); oferty które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Ofertę wraz z załącznikami należy przedstawić w języku polskim w formie pisemnej wg. wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia.
3. Oferta powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje zgodnie z wymaganiami wobec partnera i zakresu oferty określonymi w niniejszym ogłoszeniu.
4. Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane w ramach konkursu powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną do reprezentowania podmiotu składającego ofertę, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych lub prawidłowo spisanego pełnomocnictwa (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty).
5. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną).
6. Po upływie terminu składania ofert, Komisja Konkursowa dokona ich otwarcia, a następnie przeprowadzi czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej/ych.
7. Informacja o wynikach konkursu i wyborze partnera zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej MCPR.
8. Nie przysługuje odwołanie od decyzji Komisji.

Do kontaktowania się z oferentami upoważniona jest Pani Edyta Adamczyk, pracownik Miejskiego  Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu ul. Lwowska 57, 22-400 Zamość pokój 17, tel. 84 677 56 30.

VII DODATKOWE INFORMACJE:
1. W przypadku wystąpienia przyczyn skutkujących brakiem możliwości zawarcia umowy partnerskiej z wybranym w drodze niniejszego konkursu podmiotem, Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo zawarcia umowy partnerskiej z podmiotem, którego oferta uzyskała w kolejności najwyższą liczbę punktów.
2. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji Projektu, rozstrzygnięcia niniejszego konkursu bez wyboru żadnego z oferentów oraz unieważnienia konkursu w każdej chwili bez podania przyczyn.
3. Ogłaszający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy lub rozwiązania partnerstwa zawiązanego z wybranym Oferentem w przypadku niezłożenia wniosku w konkursie w ramach osi priorytetowej  11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Priorytet inwestycyjny 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz  aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Działanie 11.1: Aktywne włączenie, konkurs wyłącznie dla OPS/MOPR.

 

Wzór_oferty_do_ogłoszenia_o_partnerstwie.doc

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

AKTYWNY SAMORZĄD

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1