Aktualności

Bezpłatna pomoc prawna

W Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Punkcie Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego (parter - pok. nr 6) w miesiącu listopadzie  br., będzie świadczona dodatkowa bezpłatna pomoc prawna

zgodnie z poniżej zamieszczonym harmonogramem:
•    Radca Prawny Łukasz Dziura
14 listopada (poniedziałek)  godz. od 12.15 do 15.15
21 listopada (poniedziałek) godz. od 12.15 do 15.15

•    Radca Prawny Sylwester Pakuła
21 listopada (poniedziałek)  godz. od 8.00 do 12.15
28 listopada (poniedziałek) godz. od 8.00 do 15.30

Osoby uprawnione do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie
przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
edukacji prawnej (na etapie przedsądowym):

 • młodzież do 26. roku życia;
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane
  świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej;
 • osoby, które ukończyły 65. lat;
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny;
 • kombatanci;
 • weterani;
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią
  techniczną.

Nieodpłatna pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym,
  przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu
  prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie
  niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach
  przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o
  ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Edukacja prawna dotyczy w szczególności rozpowszechniania wiedzy o:

 • możliwościach dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej;
 • prawach i obowiązkach obywatelskich;
 • działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej;
 • mediacji oraz sposobach pozasądowego rozwiązywania sporów;
 • możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz w procesie
  stanowienia prawa.

Przedmiotowy zakres i dziedziny prawa nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • prawo pracy;
 • przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej;
 • prawo cywilne;
 • sprawy karne;
 • sprawy administracyjne;
 • ubezpieczenia społeczne;
 • sprawy rodzinne;
 • prawo podatkowe z wyłączeniem spraw podatkowych związanych
  z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego,
handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej
rozpoczęcia.

W celu uzyskania informacji oraz umówienia wizyty, w ramach nieodpłatnej pomocy
prawnej w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie  w Zamościu, zgodnie z harmonogramem,
można dzwonić
w godzinach 08:00 - 12:00 od poniedziałku do piątku na nr tel. 885 770 695 do
punktu nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonej przez Stowarzyszenie Równych
Szans BONA FIDES.

Zapraszamy do korzystania z pomocy prawnej.

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

wspieraj seniora

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1