Aktualności

Ogłoszenie

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje o naborze kandydatów na stanowisko - PSYCHOLOG

Wymiar czasu pracy – 1/2 etatu (z perspektywą na 1 etat)

Wymagane dokumenty:

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

- życiorys /CV/ z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,

- list motywacyjny,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

- zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy na stanowisku psychologa,

- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

- referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada).

 

Dodatkowe oczekiwania:

- doświadczenie w zakresie problematyki przemocy w rodzinie

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym osobiście w siedzibie Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu lub na adres Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Lwowska 57 (sekretariat) z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko – psycholog - w terminie do dnia 14 września 2018 r.

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

AKTYWNY SAMORZĄD

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1