Aktualności

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019

Program dotyczy członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

- dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

- osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością egzystencji.

Opieka wytchnieniowa może odciążyć opiekunów m.in. poprzez zapewnienie im wsparcia
w wykonywaniu dodatkowych obowiązków lub zapewnie zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie zyskają czas dla siebie.

Wsparcie może być realizowane poprzez:

  1. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej lub w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej,
  2. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej jako rozszerzenie usług opiekuńczych
    w ramach pobytu całodobowego,
  3. świadczenie specjalistycznego poradnictwa.

W 2019 roku ustalone są limity wsparcia opieki wytchnieniowej w ramach Programu:

- 14 dni dla opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego,

- 240 godzin dla opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego,

- 240 godzin specjalistycznego poradnictwa.

Pomoc przyznawana w postaci opieki wytchnieniowej w ramach ww. limitów jest bezpłatna. Skorzystanie ze wsparcia powyżej określonych limitów uzależnione jest od dochodu.

Szczegółowe informacje na temat Programu można uzyskać w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu (dla mieszkańców miasta Zamość) ul. Lwowska 57 - I piętro, pok.
nr 11 lub pod numerem telefonu 84 677 56 33.

Z uwagi na krótki termin złożenia wniosku przez Miasto Zamość o dofinansowanie Programu ze środków budżetu państwa, osoby potrzebujące wsparcia w postaci opieki wytchnieniowej proszone są o złożenie zapotrzebowania w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu ul. Lwowska 57 w terminie do dnia 25 kwietnia br.

 

Do pobrania:

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2019

Druk zapotrzebowania na wsparcie w postaci "Opieki wytchnieniowej- 2019 "

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

AKTYWNY SAMORZĄD

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1