Aktualności

Nabór wniosków Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu ogłasza nabór wniosków Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, w terminie od dnia 24 września 2019 r. w wersji elektronicznej, za pośrednictwem platformy SOW (https://sow.pfron.org.pl/), do dnia 10 października 2019 r.


Załączniki wymagane do wniosku:
• Kopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważnego)
• Wystawiony przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły/uczelni dokument potwierdzający rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki (sporządzony wg wzoru) a w przypadku osób mających wszczęty przewód doktorski, które nie są uczestnikami studiów doktoranckich dokument potwierdzający wszczęcie przewodu doktorskiego.
Uwaga! Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki na kilku formach kształcenia lub na kilku kierunkach danej formy kształcenia przedstawia odrębny dokument dla każdej szkoły lub kierunku nauki.


W przypadku studentów odbywających staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii Europejskiej wystawiony przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły dokument potwierdzający zakwalifikowanie na staż, a w przypadku studentów, którzy w dniu złożenia wniosku odbywają staż, także dokument potwierdzający odbywanie tego stażu
• W przypadku Wnioskodawców, którzy są zatrudnieni wystawiony przez pracodawcę dokument, zawierający informację, czy Wnioskodawca otrzymuje od tego pracodawcy dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki (jeżeli tak to w jakiej wysokości)
• Kopia Karty Dużej Rodziny (o ile dotyczy)

Kryteria określone przez MCPR Zamość kwalifikujące do zwiększenia dofinansowania w formie dodatku:

  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane w powodu dysfunkcji narządu ruchu,
  2. koszty związane z korzystaniem z usług asystenta osoby niepełnosprawnej,
  3. studia doktoranckie

 Wnioski można składać również w wersji papierowej do MCPR Zamość ul Partyzantów 3 pokój 307.

Druki :
Wniosek
Zaświadczenie z uczelni
Dodatkowe dane do wniosku
Klauzula informacyjna

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

AKTYWNY SAMORZĄD

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1