Aktualności

Nabór kandydatów do realizacji zadania - Psycholog

Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny, Flaga Rzeczpospolita Polska, Logo Lubelskie Smakuj Życie, Logo Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

DYREKTOR

Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

ogłasza nabór kandydatów do realizacji zadania

PSYCHOLOG

w ramach projektu „CIS TWOJĄ SZANSĄ” współfinansowanego z Unii Europejskiej z EFS w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania: 11.1 Aktywne włączenie RPO WL 2014-2020.

Wymagane dokumenty:

  • życiorys (CV) z uwzględnieniem  dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
  • list motywacyjny
  • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i staż pracy,
  • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  • referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada),

Wymagania dodatkowe:

  • doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym i wykluczonymi społecznie potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

Zakres realizowanych zadań:

  1. Reintegracja społeczna – wsparcie indywidualne i/lub grupowe w zależności od potrzeb realizowane w 2 edycjach każda dla 33 osób do 60 godz./edycję . Tematyka zajęć zgodna  z  zapisami  ustawy,  w szczególności:  kształcenie  umiejętności  pozwalających na pełnienie  ról  społecznych, nabywanie  umiejętności  zawodowych, nauka  planowania  życia i zaspokajania  potrzeb  własnym  staraniem,  uczenie  umiejętności  racjonalnego  gospodarowania posiadanymi  środkami  pieniężnymi, podejmowanie  zatrudnienia  wspieranego,  podejmowanie zatrudnienia  na  otwartym  rynku  pracy,  przygotowanie  do  samozatrudnienia. Ponadto  budowanie motywacji wewnętrznej uczestników, kształtowanie dobrych relacji w grupie, rozwój kompetencji społecznych, rodzicielskich, emocjonalnych, pozytywnego rozładowywania stresu oraz innych elementów celem przygotowania uczestników projektu do podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie. Tematy zajęć oraz szczegółowe harmonogramy realizacji zajęć będą szczegółowo uzgadniane przez personel realizujący zadanie tj. doradcę zawodowego, psychologa, pracownika socjalnego CIS oraz Kierownika CIS.
  2. Współpraca z personelem CIS w zakresie realizacji zadania.

Miejsce realizacji zadania:

Centrum Integracji Społecznej w Zamościu ul. Szczebrzeska 11

Termin realizacji zadania:

Zadanie realizowane do grudnia 2022 w każdym miesiącu w wymiarze do 10 godzin zegarowych.

Forma zatrudnienia:

Planowane jest zawarcie umowy zlecenia

Osoby, które złożą swoje dokumenty zostaną poinformowane telefonicznie o dalszej procedurze postępowania.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym osobiście w siedzibie Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu lub na adres Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Lwowska 57 (sekretariat) z dopiskiem: dotyczy naboru na realizację zadania – psycholog - w terminie do dnia 23 lipca 2020 r. w godzinach 8.00 – 15.00

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

wspieraj seniora

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1