Aktualności

INFORMACJA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DODATEK MIESZKANIOWY POWIĘKSZONY O DOPŁATĘ DO CZYNSZU

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu to instrument  wsparcia najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii  COVID -19.

PODSTAWA PRAWNA

                Zgodnie z ustawą prawną z dnia 10 grudnia 2020 roku o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa  (Dz. U. z 2021r., poz. 11) istnieje możliwość ubiegania się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu . Wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu stanowi  75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż  1500 zł

WARUNKI

                Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego , który spełnia warunki przyznania dodatku mieszkaniowego wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych  w przypadku gdy :

 • średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę założenia wniosku, jest co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019 roku;
 • ubiegający się o dodatek mieszkaniowy najmował lub podnajmował lokal mieszkalny przed 14 marca 2020 roku;
 • ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

                Osoba, która ubiega się o dopłatę do czynszu, umieszcza na wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego adnotację wniosek o dodatek mieszkaniowy  powiększony o dopłatę do czynszu. Do wniosku,  poza dokumentami do „zwykłego” dodatku wynikającego  z ustawy o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 r. dołącza się :

 1. Oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu;
 2. Oświadczenie iż wnioskodawca najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r. , jak również nie przysługiwał mu wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu;

                Uwaga:  Wnioskodawca składający wyżej wymienione oświadczenia zawiera w nich klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia ”.

 1. Dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez wnioskodawcę na dzień 14 marca 2020r. oraz na dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy z dopłatą do czynszu.

Wnioski składa się nie później niż do 31 marca 2021 r.

                Po spełnieniu powyższych warunków dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu może zostać przyznany z mocą wsteczną, jednak na okres łączny wraz z bieżącym świadczeniem, nie dłuższy niż 6 miesięcy. Dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu z mocą wsteczną nie przyznaje się za okres, w którym osobie uprawnionej przysługiwał już dodatek mieszkaniowy na podstawie innej decyzji.

                Składając wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu z mocą wsteczną należy załączyć do wniosku wszystkie dokumenty wymienione wcześniej, przy czym:

 • zarządca potwierdzając wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę z mocą wsteczną powinien potwierdzić czynsz za miesiąc poprzedzający miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną (np. jeśli dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną od listopada 2020r., to czynsz powinien być potwierdzony za miesiąc październik 2020r.);
 • wnioskodawca dołącza dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez wnioskodawcę na dzień 14 marca 2020r. oraz za miesiąc poprzedzający miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę z mocą wsteczną;
 • zaświadczenie o dochodach – dochody wypłacone w 3 miesiącach poprzedzających miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną
  (np. dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną od listopada 2020r. – zaświadczenie o dochodach wypłaconych w miesiącach sierpień, wrzesień i październik 2020r.).

DODATEK MIESZKANIOWY Z MOCĄ WSTECZNĄ

                Za okres stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19 dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną.

Zasada dotyczy osób, które z powodu ograniczeń wynikających ze stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19 nie mogły złożyć wniosku o dodatek mieszkaniowy.

                Dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną wyłącznie w przypadku wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego złożonego nie później niż po upływie 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19.

                Dodatek mieszkaniowy przyznaje się z mocą wsteczną, jeżeli osoba uprawniona do dodatku mieszkaniowego we wniosku o przyznanie tego dodatku wskazała okres poprzedzający dzień złożenia tego wniosku jako okres objęty tym wnioskiem.

                 Wskazanie okresu poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego jako okresu objętego tym wnioskiem następuje w formie klauzuli dołączanej do tego wniosku i podpisanej przez wnioskodawcę (druk klauzuli do pobrania w załącznikach).

                 W przypadku przyznania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, okres jego przyznania skraca się o liczbę miesięcy poprzedzających pierwszy dzień miesiąca następujący po dniu złożenia wniosku, za które przyznano dodatek mieszkaniowy.

                Dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną nie przyznaje się za okres, w którym osobie do niego uprawnionej przysługiwał dodatek mieszkaniowy na podstawie innej decyzji.

 

                Składając wniosek o dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną należy załączyć do wniosku  dokumenty, które są wykazane w ogólnych informacjach o dodatku mieszkaniowym
 przy czym:

 1. zarządca potwierdzając wniosek o dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną powinien potwierdzić czynsz za miesiąc poprzedzający miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną (np. jeśli dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną od listopada 2020r., to czynsz powinien być potwierdzony za miesiąc październik 2020r.)
 2. zaświadczenie o dochodach – dochody wypłacone w 3 miesiącach poprzedzających miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną
  (np. dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną od listopada 2020r. – zaświadczenie o dochodach wypłaconych w miesiącach sierpień, wrzesień i październik 2020r.)

Podstawa prawna: art. 15 zzzib, 15 zzziba ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejskim Centrum Pomocy |Rodzinie w Zamościu pod nr tel.  84 677 65 24; 84 677 65 12.

Klauzula

Oświadczenie

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego  powiększonego o dopłatę do czynszu powiększonego o dopłatę do czynszu

 

 

serwis BIP

Dodatek węglowy

Rodzina 500+

logo esp

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163