Aktualności

NABÓR UCZESTNIKÓW DO CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ZAMOŚCIU

efs loga2019

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, zaprasza do udziału w projekcie „CIS TWOJĄ SZANSĄ” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania:11.1 Aktywne włączenie RPO WL 2014-2020.

Zajęcia prowadzone są w Centrum Integracji Społecznej w Zamościu,
ul. Szczebrzeska 11 dla mieszkańców Miasta Zamość w wieku aktywności zawodowej.

Pobyt w CIS trwa do 8 godzin dziennie, w tym reintegracja zawodowa 6 godzin, reintegracja społeczna 2 godziny. Uczestnikom przysługuje świadczenie integracyjne
w kwocie 1 073,80 złotych netto miesięcznie („na rękę”, które nie podlega egzekucji komorniczej) z możliwością otrzymania premii motywacyjnej za zaangażowanie uczestnika.

Uczestnik otrzymuje:

 • jeden posiłek dziennie,
 • odzież roboczą i indywidualne środki ochrony,
 • badania lekarskie i przeszkolenie bhp,
 • ubezpieczenie,
 • wyjścia i spotkania integracyjne dla uczestnika,
 • refundację kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną (dla dwóch uczestników miesięcznie).

 

Udział w projekcie przewidziany jest od 12 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.
w jednym z czterech warsztatów:

 • gastronomicznym,
 • remontowo-budowlanym,
 • pielęgnacji zieleni,
 • porządkowo-opiekuńczym,

Uczestnikami CIS mogą być w szczególności osoby:

 • długotrwałe bezrobotne,
 • niepełnosprawne,
 • uzależnione od alkoholu,
 • zwolnione z Zakładu Karnego mające trudności w przystosowaniu do życia,
 • bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności,
 • uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających,
 • ze statusem uchodźcy realizujące indywidualny program integracji,
 • chorzy psychicznie.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, ul. Lwowska 57 lub pod numerem telefonu: 84 677 56 33

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów opaski bezpieczeństwa

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163