Aktualności

Rusza nabór do programu “Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022

Loga na stronę

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu (MCPR) w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programem „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022, prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia.

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Zadanie adresowane jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do stopnia znacznego, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Ważne!

Usługi opieki wytchneiniowej przysługują w przypadku zamieszkania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Pomoc przyznawana w postaci opieki wytchnieniowej jest bezpłatna.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie proszone są o złożenie w MCPR do dn. 20 października 2021 r. druku zapotrzebowania. Opiekunowie którzy nie będą mieli możliwości złożenia takiej deklaracji, są proszeni o pilny kontakt telefoniczny z pracownikami MCPR pod niżej wymienionymi numerami telefonów. Zebrane dane posłużą do diagnozy potrzeb mieszkańców Miasta Zamość.

Szczegółowe informacje na temat Programu można uzyskać w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu ul. Lwowska 57 pod numerem telefonu 84 677 56 47, 84 677 56 32, 84 677 56 33.

Wsparcie będzie przyznawane po uzyskaniu przez Miasto Zamość środków finansowych na realizację Programu. Złożenie karty zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyznaniem pomocy.

Więcej informacji o programie  na stronie: www.niepelnosprawni.gov.pl

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Druk zapotrzebowania na wsparcie w postaci Opieki wytchnieniowej

Obowiązek informacyjny

serwis BIP

Dodatek węglowy

Rodzina 500+

logo esp

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163