Aktualności

Rusza nabór do programu “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022.

Loga na stronę

Informujemy, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022, który finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego.

Miasto Zamość zamierza aplikować o przyznanie środków na realizację ww. Programu. W związku z powyższym Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy w postaci usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej i spełniające warunki Programu.

Celem Programu jest poprawa jakości życia osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności i umożliwienie im udziału w życiu społecznym poprzez zapewnienie usług asystenta osobistego.

Program skierowany jest do:

  1. dzieci do 16 r. ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczona możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:
    • stopniu znacznym
    • o stopniu umiarkowanym
    • traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie proszone są o złożenie w MCPR do dn. 20 października 2021 r. druku zapotrzebowania do MCPR lub organizacji pozarządowej z pomocy której korzysta osoba niepełnosprawna. Osoby, które złożą druk zapotrzebowania w organizacjach, nie składają indywidualnie druku do MCPR

Osoby, które nie będą miały możliwości złożenia takiej deklaracji proszeni są o pilny kontakt telefoniczny z MCPR pod numerem telefonu 84 677 66 14 w godz. Od 9.00 do 15.00. Zebrane dane posłużą do diagnozy potrzeb mieszkańców Miasta Zamość.

Ważne!

Złożenie druku zapotrzebowania nie jest jednoznaczne z przyznaniem pomocy w formie usług asystencji osobistej. Przyznanie usług asystenta osobie niepełnosprawnej będzie możliwe po uzyskaniu przez Miasto Zamość środków finansowych na realizację Programu. 

Więcej informacji o programie na stronie: www.niepelnosprawni.gov.pl

Druk zapotrzebowania

Obowiązek informacyjny

serwis BIP

Dodatek węglowy

Rodzina 500+

logo esp

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163