Oferta Fundacji Fuga Mundi

W 2016 roku Fundacja Fuga Mundizaprasza do korzystania z bezpłatnych porad realizowanych w ramach projektu„Świadczenie porad prawno-społecznych i informacji drogą internetową oraz świadczenie porad psychologicznych w formie Telefonu Zaufania’’,który jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach 24 konkursu.

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE o otwartym konkursie ofert

Miasto Zamość/Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 217) ogłasza otwarty konkurs na partnera do opracowania i realizacji projektu „Aktywność drogą do włączenia społecznego” i zaprasza do składania ofert.

Czytaj więcej...

ZMIANA GODZIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW NA ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że z dniem 18.04.2016 wnioski na świadczenie wychowawcze, w ramach programu 500+, przyjmowane będą w godzinach pracy MCPR w Zamościu, przy ul. Partyzantów 3, pokój nr 201. tj. :

  • poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30 - 15.30
  • wtorek w godz, 8.00 - 16.30
  • piątek w godz. 7.30 – 15.00

 

Rodzina 500 plus

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu rozpoczęło przyjmowanie wniosków
w ramach programu "Rodzina 500 plus". W dniu 1 kwietnia przyjęto 823
wnioski, w tym 145 drogą elektroniczną. Do dnia 4 kwietnia wpłynęło 939
wniosków, w tym 214 elektronicznie.

Czytaj więcej...

Oferta Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej

Stowarzyszenie Równych Szans Bona Fides od 2013 roku realizuje projekt „Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej” współfinansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, Ministerstwa Sprawiedliwości.  W ramach Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej prowadzone są kompleksowe działania ukierunkowane na niwelowanie skutków doświadczanych przestępstw oraz pomoc w rozwiązaniu trudnych sytuacji życiowych.

Czytaj więcej...

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NA TERENIE MIASTA ZAMOŚĆ

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej? Gdzie w Zamościu można skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?

Czytaj więcej...

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

AKTYWNY SAMORZĄD

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

mis log3
logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1