Pytania o przemoc

Miasto Zamość zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi wynikającymi z Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ma obowiązek ustalenia odsetka populacji rodzin zagrożonych występowaniem przemocy. W celu oszacowania skali tego zjawiska opracowano Ankietę badawczą.

Czytaj więcej...

Realizacja projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

 Realizacja projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

   

Miasto Zamość przystąpiło do realizacji Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej...

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Logo Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

Zadanie finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego realizowane w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020.

Uprzejmie informujemy, iż Miasto Zamość jest realizatorem Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020, w ramach umowy podpisanej pomiędzy Prezydentem Miasta Zamość a Wojewodą Lubelskim.
Program skierowany jest do pełnoletnich mieszkańców Miasta Zamość ze znacznym, bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które wymagają pomocy asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Czytaj więcej...

Nabór kandydatów do realizacji zadania - Psycholog

Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny, Flaga Rzeczpospolita Polska, Logo Lubelskie Smakuj Życie, Logo Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

DYREKTOR

Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

ogłasza nabór kandydatów do realizacji zadania

PSYCHOLOG

w ramach projektu „CIS TWOJĄ SZANSĄ” współfinansowanego z Unii Europejskiej z EFS w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania: 11.1 Aktywne włączenie RPO WL 2014-2020.

Czytaj więcej...

Informacja dotycząca Świadczenia wychowawczego (500+)

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu uprzejmie informuje, iż na podstawie złożonych od 01.07.2019 roku wniosków o ustalenie prawa do Świadczenia wychowawczego(500+) świadczenie to zostało przyznane do 31.05.2021 roku. Wobec powyższego nie ma konieczności składania wniosków o ustalenie prawa do ww. świadczenia w 2020 roku, do już przyznanych świadczeń.

Harmonogram wypłaty świadczeń w II półroczu 2020 roku

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje o terminach wypłaty świadczeń w II półroczu 2020 r. (świadczenia pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, świadczenia opiekuńcze, świadczenia wychowawcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego).

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

wspieraj seniora

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1