Zamojski Bon Żłobkowy

Rada Miasta Zamość w dniu 28 listopada 2022 roku podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia świadczenia „Zamojski Bon Żłobkowy”. Świadczenie to ma na celu wsparcie rodzin
z dzieckiem w wieku do lat 3  poprzez częściowe pokrycie opłaty za pobyt dziecka
w  niepublicznym żłobku lub w klubie dziecięcym.

Czytaj więcej...

Dodatek elektryczny

Ustawa z dnia 7 października 2022 r.  o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej wprowadziła możliwość ubiegania się o rekompensatę z tytułu ponoszenia kosztów ogrzewania domów oraz mieszkań energią elektryczną.

Zgodnie z  dnia 7 października 2022 r.  o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej  przysługuje w gospodarstwie domowym jednoosobowym bądź w gospodarstwie domowym wieloosobowym w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało  wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r. lub po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania dla danego adresu uruchomionych po raz pierwszy po dniu 1 lipca 2021 r. do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek elektryczny przysługuje w wysokości 1000 zł jednorazowo a w  przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1500 zł jednorazowo.

Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z dnia 18.11.2022 r. na realizację w 2023 roku zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny.

W załączeniu publikujemy Zarządzenie Nr 371/2022 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z dnia 18 listopada 2022 r. na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny w 2023 roku.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Zamość

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z dnia 17.11.2022 r. na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2023 roku.

W załączeniu publikujemy Zarządzenie Nr 370/2022 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z dnia 17 listopada 2022 roku na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w roku 2023.

Zarzadzenie Prezydenta Miasta Zamość

Projekt socjalny MCPR „Uśmiech dziecka”

Pracownicy socjalni MCPR w okresie od czerwca do listopada 2022 r. we współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi świetlice osiedlowe dla dzieci tj. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oraz Stowarzyszenie „Otwarte Serca”, realizowali projekt socjalny „Uśmiech dziecka”. Głównym celem projektu było zwiększenie poziomu wiedzy nt. zjawiska przemocy w rodzinie wśród pracowników stowarzyszeń prowadzących placówki wsparcia dziennego w Zamościu oraz rodzin korzystających z oferty tych placówek, a także promowanie alternatywnych dla przemocy oddziaływań wychowawczych.

Rodzice dzieci korzystających z oferty świetlic mogli skorzystać ze spotkania, na którym psycholog m.in. przedstawił wybrane cechy dobrego rodzica, zarys komunikacji w rodzinie oraz kilka technik wychowawczych. Przekazywane na spotkaniu informacje oparte były m.in. na publikacji wydanej przez MCPR  w ramach projektu finansowanego ze środków EFS.

Poradnik dla rodziców

Rodzice obecni na spotkaniach otrzymali też informacje dotyczące możliwości podniesienia swoich umiejętności rodzicielskich dzięki udziałowi w bezpłatnych warsztatach realizowanych w ramach „Zamojskiego Programu dla Rodziców JESTEM OK!”.

Ulotka

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - PCPM/Допомога біженцям з України - PCPM

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej udziela zapomóg finansowych finansowanych przez UNHCR dla osób, które przyjechały po 24.02.2022 z Ukrainy i mieszkają na terenie województwa lubelskiego.
Rodziny mogą otrzymać pomoc finansową w 3 płatnościach po 710 zł na pierwszą osobę, 610 zł na każdą kolejną, maksymalnie 2540 zł (4 osoby).

Czytaj więcej...

Podkategorie

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów opaski bezpieczeństwa

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163