Zmiana zasad naboru wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego „Tzw. 500+”

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje, iż w związku z ustawą z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. Z 2021 r. poz. 1981) zmieniają się zasady naboru wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego „Tzw. 500+”

Od 1 stycznia 2022 r. składanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie odbywać się tylko i wyłącznie w formie elektronicznej, a obsługą zadania zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Tak jak w ubiegłych latach, będzie można składać wnioski poprzez:

Natomiast nie będzie możliwości składania wniosków w formie tradycyjnej – papierowej.

Czytaj więcej...

Nabór kandydatów do realizacji zadania - Doradztwo zawodowe

DYREKTOR

Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

ogłasza nabór kandydatów do realizacji zadania

DORADZTWO ZAWODOWE

w ramach projektu „CIS TWOJĄ SZANSĄ” współfinansowanego z Unii Europejskiej z EFS w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania: 11.1 Aktywne włączenie RPO WL 2014-2020.

Czytaj więcej...

APEL DO MIESZKAŃCÓW ZAMOŚCIA

Z uwagi na okres jesienno-zimowy prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej a szczególnie

osoby bezdomne, w podeszłym wieku, chore, niepełnosprawne i samotne.

Informacje dotyczące osób wymagających wsparcia należy zgłaszać do:

Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Lwowska 57

w godzinach 7.30 - 15.30 (poniedziałek, środa, czwartek, piątek)

w godzinach  8.00 - 16.00 (wtorek)

                   pod numerem telefonu  tel. 84 677 56 30 – Sekretariat

 tel. 84 677 56 47 – Zespół ds. pierwszego kontaktu

Czytaj więcej...

Pilotażowy program wdrażający ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie informuje, że wszystkie jednostki penitencjarne podległe Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Lublinie realizują projekt pod nazwą „Pilotaż programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie”.  W ramach ww. projektu osoby odbywające karę pozbawienia wolności, osadzone w AŚ Lublin, ZK Opole Lubelskie, ZK Chełm, ZK Biała Podlaska, OZ Zabłocie, ZK Zamość, OZ Zamość, AŚ Krasnystaw, ZK Hrubieszów mogą korzystać z pomocy mediatora w celu podjęcia starań o uregulowanie relacji z osobami pokrzywdzonymi ich czynem (przestępstwem). Mediacja prowadzona w ramach Pilotażu ma na celu zadośćuczynienie pokrzywdzonym i ich bliskim, umożliwia im uzyskania uzyskanie psychicznej rekompensaty, otrzymanie przeprosin, przywrócenie równowagi w środowisku sprawcy i ofiary.

Więcej informacji nt. projektu znajduje się na stronie https://mediacjaisprawiedliwoscnaprawcza.pl/

Czytaj więcej...

„Zostań rodziną zastępczą”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w ramach promocji nowych rozwiązań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej przygotował spot społeczny pn. „Zostań rodziną zastępczą”.

Zachęcamy do zapoznania się z ideą rodzicielstwa zastępczego i obejrzenia spotu.

Jednocześnie przypominamy, że Miasto Zamość prowadzi stały nabór kandydatów na rodziny zastępcze. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Organizatorem Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Zamościu, ul. Prusa 2, tel. 84 6270773.

Link do spotu ROPS:

http://rops.lubelskie.pl/zostan-rodzina-zastepcza-zapraszamy-do-obejrzenia-spotu-spolecznego-promujacego-rodzicielstwo-zastepcze/ 

Regionalny Punkt Diagnozy i Terapii FAS/FASD przy ROPS w Lublinie

Informujemy, że przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie funkcjonuje Regionalny Punkt Diagnozy i Terapii FAS/FASD.

Ośrodek powstał dla rodzin z województwa lubelskiego (w tym dzieci wychowywanych w pieczy zastępczej) i zapewnia kompleksową, wczesną diagnozę i nowoczesne formy terapii. Dzieci badane są pod kątem neuropediatrycznym,  psychologicznym, występowania zaburzeń integracji sensomotorycznej oraz zaburzeń integracji odruchów. W tych dwóch ostatnich obszarach podejmowana jest terapia integracjisensomotorycznej oraz terapia integracji odruchów metodą Svetłany Masgutowej. W ramach psychoedukacji i poradnictwa psychologicznego prowadzona jest grupa wsparcia dla rodziców dzieci z FAS/FASD.

Do Punktu mogą sie zgłaszać także matki, które mają świadomość picia alkoholu w trakcie ciąży.

Zachęcamy do obejrzenia reportażu ROPS o działalności Punktu dostępnego pod linkiem:

https://drive.google.com/file/d/13NM6JtR9YsiUNyT5zoW0vs8EHWp7Guql/view?usp=sharing

Reportaż będzie także emitowany na antenie TVP3 Lublin w dniach 18 i 25 listopada 2021 r. o godz. 17.15.

 

Podkategorie

serwis BIP

Dodatek węglowy

Rodzina 500+

logo esp

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163