NABÓR UCZESTNIKÓW DO CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ZAMOŚCIU

efs loga2019

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, zaprasza do udziału w projekcie „CIS TWOJĄ SZANSĄ” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania:11.1 Aktywne włączenie RPO WL 2014-2020.

Zajęcia prowadzone są w Centrum Integracji Społecznej w Zamościu,
ul. Szczebrzeska 11 dla mieszkańców Miasta Zamość w wieku aktywności zawodowej.

Pobyt w CIS trwa do 8 godzin dziennie, w tym reintegracja zawodowa 6 godzin, reintegracja społeczna 2 godziny. Uczestnikom przysługuje świadczenie integracyjne
w kwocie 1 073,80 złotych netto miesięcznie („na rękę”, które nie podlega egzekucji komorniczej) z możliwością otrzymania premii motywacyjnej za zaangażowanie uczestnika.

Czytaj więcej...

Ankieta dla osób niepełnosprawnych potencjalnych klientów Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Zamościu

Ankieta skierowana jest do osób niepełnosprawnych i ich rodzin, opiekunów osób niepełnosprawnych, organizacji pozarządowych w celu rozeznania zapotrzebowania na usługi świadczone przez  „Centra opiekuńczo-mieszkalne.” Miasto Zamość planuje ubiegać się o środki z Funduszu Solidarnościowego na utworzenie dla mieszkańców Zamościa „Centrum opiekuńczo-mieszkalnego”.

Centrum opiekuńczo - mieszkalne jest ośrodkiem wsparcia świadczącym usługi pobytu dziennego i całodobowego dla osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (orzeczenie równoważne). Planowane jest dla 20 osób.

Osoby, które są zainteresowane skorzystaniem z usług świadczonych przez „Centrum opiekuńczo-mieszkalnego” prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Ankietę można wypełnić w formie elektronicznej pod adresem:

https://www.interankiety.pl/f/oG3Xm2dD 

lub wydrukować i złożyć w wersji papierowej w siedzibie Centrum, ul. Lwowska 57 w terminie do dnia 21 czerwca 2021 r.

 Ankieta

 Cele programu

Życzenia z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

Życzenia z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

INFORMATOR DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Z myślą o osobach niepełnosprawnych ZUS i PFRON już od kilku lat wspólnie przygotowują broszurę, w której znaleźć można przydatne informacje na temat oferowanego przez te instytucje wsparcia. W informatorze opisane zostały m.in. zasady przyznawania rent, przebieg orzecznictwa lekarskiego, warunki rehabilitacji leczniczej prowadzonej przez ZUS czy uprawnienia pracownicze.

Wyjaśniono także, na jakie wsparcie z PFRON mogą liczyć osoby z niepełnosprawnością oraz pracodawcy zatrudniający takich pracowników. Omówione zostały zasady ubiegania się o wsparcie, warunki jego udzielenia i niezbędne dokumenty.

 Informator

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NA TERENIE POWIATU M. ZAMOŚĆ W 2021 ROKU

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie informuje o możliwości skorzystania z usług nieodpłatnej pomocy prawnej, medjacji oraz poradnictwa obywatelskiego ne terenie miasta Zamość w 2021 roku.

  • KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W 2021 ROKU ?

Nieodpłatna pomoc prawna  będzie świadczona każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

  • JAK UMÓWIĆ SIĘ NA WIZYTĘ W PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ? 

Przyjmowanie zgłoszeń na nieodpłatne porady odbywa się wyłącznie telefonicznie pod specjalnie wyznaczonym do tego celu numerem telefonu-  722 364 992.  Porady udzielane są według kolejności zgłoszeń po umówieniu terminu wizyty.

Czytaj więcej...

Nabór wniosków na 500+ w okresie świadczeniowym 2021/22

W związku z rozpoczynającym się od 1 czerwca 2021 r. nowym okresem świadczeniowym 2021/2022 ruszył kolejny nabór  wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres.

 Od dnia  1 lutego 2021 r. można złożyć wniosek drogą elektroniczną między innymi:

  • za pośrednictwem portalu EMPATIA prowadzonego przez Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
  • przez bankowość elektroniczną
  • lub przez portal PuUE ZUS,

Natomiast od 1 kwietnia 2021 r. przyjmowane będą wnioski składane drogą tradycyjną czyli papierową.

Czytaj więcej...

Podkategorie

serwis BIP

Dodatek węglowy

Rodzina 500+

logo esp

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163