Dodatek osłonowy

Od 1 stycznia 2022 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego.

Dodatek osłonowy został wprowadzony w ramach tarczy antyinflacyjnej. Świadczenie ma być odpowiedzią na szczególne problemy niektórych gospodarstw domowych związane ze znaczącym wzrostem cen towarów i usług, zwłaszcza cen energii elektrycznej i paliw. Dodatek osłonowy zastąpi dotychczasowy dodatek energetyczny.

Dla mieszkańców miasta Zamość wnioski o dodatek osłonowy będzie przyjmowało i rozpatrywało Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu.

Kryterium dochodowe umożliwiające otrzymanie dodatku dochodowego

Przyznanie dodatku osłonowego będzie uzależnione od spełnienia określonego kryterium dochodowego*, wynoszącego:

  • w gospodarstwie jednoosobowym maksymalnie 2 100 zł miesięcznie,

  • w gospodarstwie wieloosobowym maksymalnie 1 500 zł miesięcznie na osobę.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia – tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Jeżeli wysokość  dodatku, ustalona według tej zasady będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko jeden dodatek. W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek. Dodatkowo należy pamiętać, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).

Wysokość dodatku.

  • 400 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,

  • 600 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,

  • 850 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,

  • 1150 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 Osobowych.

Ważne!

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższone i dopłata wynosi:

  • 500 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,

  • 750 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,

  • 1062,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,

  • 1437,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego będzie można składać od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu przy ul. Partyzantów 3, w pok. 201, II piętro, pok. 33 i 38 parter w wersji papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wypełnione wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można wysyłać także na adres:

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu,

ul. Lwowska 57

22-400 Zamość

Więcej informacji na temat dodatku osłonowego można uzyskać w

Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu w Dziale Świadczeń przy ul. Partyzantów3 lub telefonicznie pod nr 84/677660984/ 677654284/6776610 w godz. od 7:30 do 15:30.

Dodatkowo instrukcje jak należy wypełnić wniosek można otrzymać od pracowników telefonicznie pod nr: 451 177 971, 451 177 970451 177 972, 451 177 973.

Wzór wniosku znajduje się w poniższych załącznikach:

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego

Jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów opaski bezpieczeństwa

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163