Rehablitacja Społeczna - Dofinansowanie organizacji: sportu, kultury, rekreacji i turystyki

(Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - (Dz.U. z 2015 r. poz. 926 ze zm.)

1. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej ,

2. Dofinansowanie zadań ze środków Funduszu następuje na pisemny wniosek złożony do powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego dla miejsca zamieszkania osób niepełnosprawnych objętych wnioskiem o dofinansowanie.

3. Ze środków PFRON pozostających w dyspozycji Prezydenta Miasta Zamość może być dofinansowany koszt udziału w imprezie tylko niepełnosprawnych mieszkańców miasta. W przypadku imprez, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne spoza miasta, organizator może wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie ich udziału w imprezie do powiatowego centrum pomocy rodzinie, właściwego dla miejsca ich zamieszkania.

4. Wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu składa się do powiatowego centrum pomocy rodzinie (MCPR) w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

5. W przypadku gdy podmiot ubiegający się o dofinansowanie jest przedsiębiorcą, do wniosku dołącza informację o pomocy publicznej udzielonej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, zgodnie z przepisami o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

6. Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.

7. Podstawę dofinansowania ze środków Funduszu stanowi umowa zawarta przez Prezydenta Miasta z osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadające osobowości prawnej o dofinansowanie realizacji zadania.

8. Dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości w terminowym regulowaniu zobowiązań wobec PFRON lub podmiot ten był stroną umowy zawartej z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

9. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

Rehablitacja Społeczna - Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

(Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - (Dz.U. z 2015 r. poz. 926 ze zm.) 

Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na postawie odrębnych przepisów

1. Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ze środków Funduszu następuje na pisemny wniosek złożony do Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie.

2. Wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu osoba niepełnosprawna może złożyć w każdym czasie.

3. Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi do:- 100 % udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,- 150 % sumy kwoty limitu wyznaczonego przez narodowy fundusz zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

4. Przyznanie osobie niepełnosprawnej dofinansowania ze środków Funduszu na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze nie wymaga formy umowy.

Rehablitacja Społeczna - Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych

(Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - (Dz.U. z 2015 r. poz. 926)

O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się:

1. osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności:

2. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ze środków Funduszu następuje na pisemny wniosek złożony do Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie

3. Wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu osoba niepełnosprawna może złożyć w każdym czasie.

4. Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.*

5. Podstawę dofinansowania ze środków Funduszu stanowi umowa zawarta przez Prezydenta Miasta z Wnioskodawcą.

6. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów zakupów poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

* przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS - komunikat w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski, w sprawie przeciętnego wynagrodzenia, na podstawie art. 20, pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 887 ze zm.)

DOFINANSOWANIE - REHABILITACJA ZAWODOWA

Informacja dotycząca dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pozostających w dyspozycji Prezydenta Miasta Zamość

(podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm. oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy)

REHABILITACJA ZAWODOWA

Zadania powiatu wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.):

  1. pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych, ich szkolenie oraz przekwalifikowanie,
  2. przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków, na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,
  3. zwrot pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne
  4. kierowanie osób niepełnosprawnych, które wymagają specjalistycznego programu szkolenia oraz rehabilitacji leczniczej i społecznej, do specjalistycznego ośrodka szkoleniowo-rehabilitacyjnego lub innej placówki szkoleniowej,
  5. współpraca z organami rentowymi w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów,
  6. doradztwo organizacyjno-prawne i ekonomiczne w zakresie działalności gospodarczej lub rolniczej podejmowanej przez osoby niepełnosprawne,
  7. współpraca z właściwym terenowo inspektorem pracy w zakresie oceny i kontroli miejsc pracy osób niepełnosprawnych,

są realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej proszone są o zgłaszanie się bezpośrednio do Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu Plac Wolności 1.

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

AKTYWNY SAMORZĄD

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1