Informacje ogólne

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Ankieta poziomu bezpieczeństwa

Miasto Zamość zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi wynikającymi z Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ma obowiązek ustalenia odsetka populacji rodzin zagrożonych występowaniem przemocy. W celu oszacowania skali tego zjawiska opracowano Ankietę badawczą. Pytania ankietowe są sformułowane ogólnie i dotyczą występowania w ciągu ostatniego roku poszczególnych zachowań w rodzinie, a nie osobistego doświadczania tych zachowań, co jest zgodne z celem badania - oszacowanie skali rodzin zagrożonych występowanie przemocy w rodzinie, a nie liczby osób dotkniętych przemocą. Ideą przyświecającą badaniom jest zebranie informacji, które pozwolą na bardziej celowe projektowanie działań pomocowych kierowanych do osób i rodzin zagrożonych przemocą. Dlatego zebrane informacje zostaną wykorzystane przy opracowywaniu nowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Zamość na lata 2021 – 2025.

Badania ankietowe będą prowadzone na terenie Zamościa w okresie od 1 czerwca do końca września br. poprzez udostępnianie papierowych wersji Ankiety w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zamość, Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, Zamojskim Szpitalu Niepublicznym, wybranych placówkach oświatowych oraz placówkach prowadzonych przez organizacje pozarządowe, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Zamościu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Elektroniczne wersje Ankiety także będą dostępne na stronach internetowych ww. podmiotów.

Link do ankiety:

https://forms.gle/UQ3VvHqwdNBsbPzW9

Działając na podstawie art. 44 c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046) oraz § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 62 poz. 560) Prezydent Miasta Zamość w dniu 15 lipca 2015r. powołał Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych na kadencję 2015-2019.

Składająca się z 5 osób powiatowa rada jest organem opiniodawczo-doradczym. Do zakresu  działania rady  należy:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

b) realizacji praw osób niepełnosprawnych,

2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób     niepełnosprawnych,

3) ocena realizacji programów,

4) opiniowanie projektów uchwał i programów  przyjmowanych przez radę powiatu pod    kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Skład Powiatowej Społecznej  Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

w Zamościu powołanej na kadencję 2015-2019

L.p. Imię i Nazwisko Przedstawiciel Funkcja
1. Bogusław Dolinny Stowarzyszenie Ruch Osób Niepełnosprawnych „FENIKS” Przewodniczący
2. Marian Kondrat Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zamościu Z-ca Przewodniczącego
3. Katarzyna Bednarczuk Jednostka samorządu terytorialnego Sekretarz
4. Grażyna Kowalczuk Polski Związek Niewidomych, Okręg Lubelski Członek
5. Eugeniusz Cybulski Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Okręgowy w Zamościu Członek

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

AKTYWNY SAMORZĄD

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1