Menu

    " Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia "           (A. Einstein)

MisjaStatystyka

punkt  witrynę Centrum do dziś odwiedziło 621382 osoby

punkt  ostatnia aktualizacja strony: 02.09.2014 08:27Aktulnosci - Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

Ważna InformacjaZmiana kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej Od 1 października 2012 r. nastąpi zmiana kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

W Dz. U. z dnia 17 lipca 2012 r., pod poz. 823 ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Ustalono następujące zweryfikowane kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

Kryteria dochodowe:

1) dla osoby samotnie gospodarującej - w wysokości 542 zł,

2) dla osoby w rodzinie - w wysokości 456 zł;

Kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

1) minimalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą - w wysokości 531 zł,

2) maksymalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą - w wysokości 1260 zł,

3) maksymalną kwotę zasiłku stałego - w wysokości 529 zł,

4) kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego - w wysokości 250 zł.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 r.  

dodano 28 września 2012 
przez Paweł Michalski
Zobacz także...
 » NABÓR WNIOSKÓW „AKTYWNY SAMORZĄD” – MODUŁ II (STUDENT)
 » W sprawie udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie miasta Zamościa”
 » Książkowa wersja Strategii
 » Dotyczy. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie miasta Zamościa
 » Dotyczy. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie miasta Zamościa


Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej

Skrzynka Podawcza
Skrzynka Podawcza

Rodzicielstwo Zastępcze
Rodzicielstwo Zastępcze

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Forum na temat przemocy w rodzinie
Forum na temat przemocy w rodzinie

Kontakt z nami

punkt Dyrektor MCPR
mgr Halina Rycak

wtorki w godzinach 8.00 do 16.30 I piętro, pokój nr 14 (gabinet Dyrektora)

punkt Pracownicy socjalni:
wszystkie dni tygodnia w pokoju dyżurnym oznakowanym wywieszką z napisem "pokój dyżurny".

punkt Osoba do kontaktu
z organizacjami pozarządowymi:

mgr Marta Martyniuk,
tel. 84 677 56 39,
ul. Lwowska 57,
I piętro, pok. 15


w zakresie niepełnosprawności:
mgr Anna Pastuszak,
tel. 84 677 66 68,
ul. Partyzantów 3,
III piętro, pok. 305


LOGO Kapital Ludzki        Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu realizuje projekt systemowy pt. "Przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu na terenie miasta Zamość" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
       EFS logo
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie © 2007 - 2014                                                                                                                                            Copyright by PM ©