<font color=#FFFF00 size=2>wersja dla słabowidzących</font>   Biuletyn Informacji Publicznej

GDZIE PO POMOC?

DRUKI WNIOSKÓW

KONTAKT


FORMY POMOCY

POMOC SPOŁECZNA

ŚWIADCZENIA RODZINNE

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

DODATKI MIESZKANIOWE

DODATKI ENERGETYCZNE

DOFINANSOWANIE PFRON

PIECZA ZASTĘPCZA

ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

KARTY PARKINGOWE

PRZEMOC W RODZINIE

JEDNOSTKI POMOCY

 

MCPR

REJONY OPIEKUŃCZE

DOKUMENTY ORGANIZACYJNE

KONKURSY

STRATEGIA

PROGRAMY

PROGRAMY EFS

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM

NASI PARTNERZY

PRZYDATNE LINKI

 

Skrzynka Podawcza
Skrzynka Podawcza

Zmiana kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

Od 1 października 2012 r. nastąpi zmiana kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

W Dz. U. z dnia 17 lipca 2012 r., pod poz. 823 ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Ustalono następujące zweryfikowane kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

kryteria dochodowe:

1) dla osoby samotnie gospodarującej - w wysokości 542 zł,
2) dla osoby w rodzinie - w wysokości 456 zł;

kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

1) minimalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą - w wysokości 531 zł,
2) maksymalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą - w wysokości 1260 zł,
3) maksymalną kwotę zasiłku stałego - w wysokości 529 zł,
4) kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego - w wysokości 250 zł.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 r.    Zalaczniki:

dodano 28 września 2012 przez Paweł Michalski
Zobacz także...

 » Zaproszenie do współtworzenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Miasta Zamość na lata 2016-2018
 » Zaproszenie do współtworzenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na terenie Miasta Zamość na lata 2016-2018
 » Porozumienie
 » Sprawozdanie za rok 2014 z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020
 » Rozpoczęły się kolonie i półkolonie dla dzieci z rodzin objętych wsparciem MCPR

  MISJA
Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one
w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.
MISJA  

LOGO Kapital Ludzki        Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu realizuje projekt systemowy pt. "Przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu na terenie miasta Zamość" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
       EFS logo
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie © 2007 - 2015                                                                                                                                            Copyright by PM ©