<font color=#FFFF00 size=2>wersja dla słabowidzących</font>   Biuletyn Informacji Publicznej

GDZIE PO POMOC?

DRUKI WNIOSKÓW

KONTAKT


FORMY POMOCY

POMOC SPOŁECZNA

ŚWIADCZENIA RODZINNE

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

DODATKI MIESZKANIOWE

DODATKI ENERGETYCZNE

DOFINANSOWANIE PFRON

PIECZA ZASTĘPCZA

ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

KARTY PARKINGOWE

PRZEMOC W RODZINIE

JEDNOSTKI POMOCY

 

MCPR

REJONY OPIEKUŃCZE

DOKUMENTY ORGANIZACYJNE

KONKURSY

STRATEGIA

PROGRAMY

PROGRAMY EFS

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM

NASI PARTNERZY

PRZYDATNE LINKI

 

Skrzynka Podawcza
Skrzynka Podawcza

przyznawania dofinansowania w 2008r. do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pozostających w dyspozycji Prezydenta Miasta Zamość

przyznawania dofinansowania  w  2008r. do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pozostających w dyspozycji Prezydenta Miasta Zamość

 

W celu zapewnienia prawidłowej gospodarki środkami PFRON, w tym celowości, racjonalności, efektywności i oszczędności oraz należytego wykonania zadań określonych w  przepisach art. 35a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008r. Nr 14 poz.92) ustala się następujące zasady:

I. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

         Likwidacja barier architektonicznych ma umożliwić lub w znacznym stopniu ułatwić osobie niepełnosprawnej mającej trudności w poruszaniu się, wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

      Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON. Koszt opracowania dokumentacji budowlanej likwidacji barier (kosztorys inwestorski i szkice mieszkania przed i po adaptacji) pokrywa w całości osoba ubiegająca  się o dofinansowanie.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności i potwierdzone zaświadczeniem lekarskim opisującym rodzaj schorzenia z wyraźnym podkreśleniem, że wnioskodawca ma trudności w poruszaniu się.

Pracownicy MCPR dokonują wizji w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej celem sprawdzenia zasadności wniosku o dofinansowanie likwidacji barier. Przeprowadzają także   kontrolę wykonania prac objętych umową, przed jej rozliczeniem i przekazaniem wnioskodawcy dofinansowania ze środków PFRON.

Dofinansowanie ze środków PFRON może obejmować w szczególności:

a)   budowę pochylni-podjazdu do budynku mieszkalnego, zapewniającego osobom niepełnosprawnym samodzielny dostęp do lokalu wraz z wyrównaniem nawierzchni chodnika w pobliżu wjazdu na pochylnię oraz dojścia do budynku,

b)  dostawę, zakup i montaż: podnośnika, platformy schodowej, transportera schodowego, windy przyściennej, innych urządzeń do transportu pionowego,

c)   dostawę, zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych oraz uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych,

d)  roboty polegające na : likwidacji progów, likwidacji zróżnicowania poziomów podłogi,

e)   przystosowanie drzwi (w przypadku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich):

- zakup i montaż drzwi wejściowych (zewnętrznych) o szerokości w świetle ościeżnicy co     najmniej 90 cm, pozostałych - co najmniej 80 cm, zakup i montaż drzwi przesuwnych,     zakup i montaż okuć do drzwi balkonowych i okien, umożliwiające ich samodzielną     obsługę przez osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim - gdy montaż okuć ze względu     na stan techniczny okien i drzwi balkonowych jest możliwy - w kuchni i jednym pokoju     wybranym przez wnioskodawcę, zakup i wymiana okien i drzwi balkonowych w     przypadkach, o których mowa wyżej, gdy montaż okuć nie jest możliwy,

f)    wymianę wykładziny podłogowej (w miarę konieczności z podłożem), jeżeli stwarza trudności w poruszaniu się,

g)   budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych od sieci zewnętrznych oraz instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej,

h)   wykonanie łazienki i wc dostosowanych do potrzeb wnioskodawcy w przypadku ich braku, adaptacja pomieszczeń na pomieszczenia higieniczno-sanitarne – w przypadku gdy ze względów technicznych korzystne jest takie usytuowanie, a także przystosowanie istniejących pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb wnioskodawcy,

i)     koszt przystosowania mebli kuchennych do samodzielnej obsługi przez osobę niepełnosprawną, poruszającą się na wózku inwalidzkim w tym: obniżenie  zlewozmywaka, zakup i montaż niskich blatów, umożliwiających dojazd wózkiem inwalidzkim, zakup i montaż ruchomych półek oraz pojemników na specjalnych prowadnicach, zakup i montaż zawiasów umożliwiających otwieranie drzwiczek pod kątem większym niż 90 stopni (do 170 stopni), zakup i montaż zatrzasków magnetycznych.

j)  inne koszty wynikające z indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej związane z likwidacją barier architektonicznych w miejscu zamieszkania..

Złożone przez wnioskodawcę  kosztorysy obejmujące prace planowane w ramach likwidacji barier architektonicznych podlegają weryfikacji w zakresie wysokości nośników kosztów (roboczogodzina, koszty pośrednie, koszty zakupu, zysk), VAT-u oraz zakresu rzeczowego. Nie mogą być objęte dofinansowaniem ze środków PFRON prace remontowe (np. wymiana zużytych urządzeń sanitarnych, bojlerów na nowe) lub poprawiające estetykę mieszkania (np.sufity podwieszone, zabudowa rur kanalizacyjnych, wymiana glazury, ułożenie posadzek z paneli). Zakwalifikowane do dofinansowania prace muszą mieć ścisły związek z niepełnosprawnością wnioskodawcy. 

 

II. Likwidacja barier w komunikowaniu się i technicznych

       Wysokość dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

      Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z  niepełnosprawności  i potwierdzone zaświadczeniem lekarskim uzasadniającym potrzebę posiadania wnioskowanego sprzętu.

Likwidacja tych barier ma umożliwić lub w znacznym stopniu ułatwić osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

Zakup sprzętu AGD „specjalistycznie przystosowanego dla osób niepełnosprawnych” może stanowić likwidację barier i stać się przedmiotem dofinansowania.

Dofinansowanie ze środków PFRON może obejmować w szczególności:

a) w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się:

-   radiomagnetofon  dla osób niewidomych i niedowidzących  – do 200 zł,
- komputer ze specjalistycznym programem dla osób z niepełnosprawnością z tytułu     narządu wzroku, słuchu  i głuchoniemych – do 2.500 zł,

-  komputer dla osób z niepełnosprawnością z tytułu narządu wzroku, słuchu i głuchoniemych, które nie ubiegają  się o dofinansowanie do specjalistycznego  programu   – do 2.000 zł.

   Wartość zakupu komputera dofinansowanego ze środków PFRON nie może być większa  niż 3.200 zł;

- inny sprzęt ułatwiający komunikowanie się wskazany przez lekarza specjalistę – kwota  dofinansowania określana jest przez Komisję opiniującą wnioski.

b) w ramach likwidacji barier technicznych:

-  kuchnia mikrofalowa  dla osób niewidomych i niedowidzących – do 300 zł,

-  łóżko ortopedyczne – kwota dofinansowania określana jest przez Komisję opiniującą wnioski i uzależniona od ceny łóżka, stanu zdrowia wnioskodawcy, możliwości      samoobsługi,

 -   inny sprzęt likwidujący bariery techniczne wskazany przez lekarza specjalistę.

Do wniosków o dofinansowanie Wnioskodawcy załączają dwie oferty cenowe sprzętu stanowiącego przedmiot dofinansowania.

Ze względu na ograniczone środki finansowe na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, dofinansowanie zakupu radiomagnetofonów i kuchenek mikrofalowych w 2008r. przyznawane będzie osobom niepełnosprawnym ubiegającym się o dofinansowanie  tego sprzętu, pod warunkiem  uzyskania dodatkowych środków PFRON, bądź wygospodarowania oszczędności  z innych zadań.

III. Dofinansowanie zadań z zakresu: sport, kultura, rekreacja, turystyka osób  niepełnosprawnych

    Dofinansowanie do wysokości 60% uznanych kosztów ogólnych  zadania następuje po weryfikacji kosztorysu załączonego do wniosku. 

Ze względu na ograniczone środki finansowe na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej,  w 2008r. dofinansowanie zadań z tego zakresu przyznawane będzie stowarzyszeniom, pod warunkiem uzyskania dodatkowych środków PFRON, bądź wygospodarowania oszczędności z innych zadań.

 IV. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

      Wysokość dofinansowania ze środków PFRON do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 60% kosztów zakupu sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia.

O dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się:

 1) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną  z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia  wniosku. Wniosek o dofinansowanie składa  się w MCPR w  terminie  do dnia 30 listopada roku  poprzedzającego realizację  zadania.

2) osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z  niepełnosprawności  i potwierdzone zaświadczeniem lekarza specjalisty opisującym stan      zdrowia oraz potrzebę rehabilitacji w warunkach domowych przy wykorzystaniu      zalecanego przez lekarza specjalistę sprzętu rehabilitacyjnego, przy jednoczesnym      spełnieniu przez Wnioskodawcę kryterium dochodowego. Przeciętny miesięczny      dochód** nie może przekraczać kwoty:   

- 50 % przeciętnego wynagrodzenia* na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,  (aktualnie do 29 lutego  br. jest to kwota 1.351,71 zł),

- 65 % przeciętnego wynagrodzenia* w przypadku osoby samotnej(aktualnie do 29 lutego br. jest to kwota 1.757,22 zł).

Do wniosku o dofinansowanie Wnioskodawcy załączają dwie oferty cenowe sprzętu stanowiącego przedmiot dofinansowania.

Przedmiotem dofinansowania nie może  być sprzęt leczniczy, lecz sprzęt służący rehabilitacji.

 
Dofinansowanie ze środków PFRON  może obejmować w szczególności:

1) rowery rehabilitacyjne, rotory.

    Wysokość dofinansowania do zakupu rowerów rehabilitacyjnych, rotorów określana jest     przez Komisję opiniującą wnioski i uzależniona od indywidualnych potrzeb wynikających

    z  niepełnosprawności, co powinno być zawarte w załączonym do wniosku zaświadczeniu lekarza specjalisty,

2) sprzęt komputerowy wraz z specjalistycznym oprogramowaniem dla osób      niepełnosprawnych  intelektualnie.

    Dofinansowanie w wysokości  do 60% kosztu zakupu sprzętu rehabilitacyjnego (komputer      ze specjalistycznym oprogramowaniem) może otrzymać osoba z  niepełnosprawnością       intelektualną,  posiadająca opinię z Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej o potrzebie      rehabilitacji w  warunkach domowych przy wykorzystaniu  sprzętu komputerowego ze      specjalistycznymi  programami oraz zaświadczenie lekarza neurologa o wskazaniach do

     rehabilitacji przy pomocy komputera oraz  o sprawności kończyn górnych, umożliwiającej      obsługę ww. sprzętu.

     Wartość zakupu komputera ze specjalistycznym oprogramowaniem nie może być większa niż 3.200 zł (maksymalne dofinansowanie ze śr. PFRON - 1.920 zł).

3) inny sprzęt rehabilitacyjny.

Dofinansowanie określane jest  przez Komisję opiniującą wnioski, z uwzględnieniem     indywidualnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności, potwierdzonych     zaświadczeniem lekarskim o potrzebie rehabilitacji w warunkach domowych, przy     wykorzystaniu zalecanego przez lekarza specjalistę sprzętu rehabilitacyjnego.

Ze względu na ograniczone środki na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, w 2008r. dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego przyznawane będzie osobom niepełnosprawnym  posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne).

Pozostałym osobom  niepełnosprawnym oraz stowarzyszeniom ubiegającym się o dofinansowanie  tego sprzętu,  może być w br. przyznane  dofinansowanie, pod warunkiem  uzyskania dodatkowych środków PFRON, bądź wygospodarowania oszczędności z innych zadań.

 V. Dofinansowanie do  uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych

  Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych odbywa się na zasadach określonych  w Rozporządzeniu Ministra Pracy i  Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r.    w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. Nr 230 poz. 1694).

Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie turnusu, jeżeli przeciętny  miesięczny dochód** nie  przekracza kwoty:

 § 50% przeciętnego wynagrodzenia* na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym, (aktualnie do 29 lutego br. jest to kwota 1.351,71 zł),           

§  65% przeciętnego wynagrodzenia* w przypadku osoby samotnej (aktualnie do 29 lutego br. jest to kwota 1.757,22 zł),

W przypadku przekroczenia powyższych kwot dochodu, kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o   którą dochód  ten został przekroczony.

Dofinansowanie ze środków PFRON do turnusu rehabilitacyjnego wynosi odpowiednio:

 1) 27%  przeciętnego wynagrodzenia*, dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej  bez względu na stopień niepełnosprawności (do 29 lutego br. 730 zł),

2) 25% przeciętnego wynagrodzenia*  dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (do 29 lutego br. 676 zł),

3) 23% przeciętnego wynagrodzenia* dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności     (do 29 lutego br. 622 zł),

4) 18% przeciętnego wynagrodzenia* dla opiekuna osoby niepełnosprawnej(do 29 lutego br. 487 zł),

5) 18% przeciętnego wynagrodzenia*  dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej  w zakładzie pracy chronionej(do 29 lutego br. 487 zł).

W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową wnioskodawcy,  potwierdzoną wywiadem środowiskowym przeprowadzonym przez pracownika  socjalnego, MCPR może przyznać  podwyższone dofinansowanie do wysokości do 35% przeciętnego wynagrodzenia* (do 29 lutego br. 946 zł).

W 2008r. dofinansowanie  do turnusu rehabilitacyjnego  przyznawane będzie osobom niepełnosprawnym:

-  posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub      orzeczenie równoważne), albo

- posiadającym orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie      równoważne), które nie korzystały z dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego w roku      2007), albo

- w wieku do 16 lat, albo w        wieku do 24 lat uczące się i niepracujące, bez względu na      stopień niepełnosprawności.

 Ze względu na ograniczone środki finansowe na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, nie będzie przyznawane podwyższone dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych.

Dofinansowanie turnusów nie będzie również  przyznawane osobom:

 - posiadającym orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie    równoważne), które korzystały  z dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego w roku   2007,   albo

-  posiadającym orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie    równoważne),albo

-  uczestnikom Warsztatów Terapii Zajęciowej i  mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej.

  Jednakże w/w osobom  niepełnosprawnym może być przyznane w br. dofinansowanie, pod   warunkiem uzyskania dodatkowych środków PFRON, bądź wygospodarowania oszczędności   z innych zadań.

 

Dofinansowanie ze środków PFRON do realizacji  zadań z zakresu   rehabilitacji społecznej regulują niżej wymienione akty prawne:

1) Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu     osób niepełnosprawnych Dz.U. z 2008r. Nr 14 poz. 92),

2) Rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r.     w  sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze     środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 96     poz. 861  z późn.zm.),

3) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 15 listopada   2007r.w sprawie turnusów rehabilitacyjnych  (Dz.U. Nr 230 poz. 1694), niniejsze zasady i umowa zawarta pomiędzy Wnioskodawcą a Prezydentem Miasta Zamość.

 

 Tryb rozpatrywania wniosków

 

1) Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier  architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych oraz zaopatrzenia w sprzęt  rehabilitacyjny rozpatrywane są przez powołaną przez Prezydenta Miasta Zamość Komisję opiniującą wnioski z zakresu rehabilitacji społecznej, w skład której wchodzą  przedstawiciele organizacji pozarządowych zrzeszających osoby niepełnosprawne, lekarz rehabilitant,   psycholog, oligofrenopedagog - informatyk, prawnik, pedagog specjalny, inżynier  budownictwa  i mgr administracji.

2)  Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON realizacji zadań z zakresu: sport,  kultura, rekreacja, turystyka osób niepełnosprawnych rozpatruje powołana przez Prezydenta Miasta  Zamość Komisja, w skład której wchodzą: przedstawiciel Urzędu Miasta oraz pracownicy MCPR.

 

Uwaga:

* przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego

miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS - komunikat w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski, w sprawie przeciętnego wynagrodzenia, na podstawie art. 20, pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r Nr 39, poz. 353, z późn. zm.).

**przeciętny miesięczny dochód oblicza się za kwartał poprzedzający miesiąc , w którym składany jest wniosek, dzieląc sumę dochodów wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie w kwartale przez 3 i przez liczbę członków gospodarstwa domowego.

     Zalaczniki:

dodano 7 marca 2008 przez Paweł Michalski
Zobacz także...

 » Zaproszenie do współtworzenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Miasta Zamość na lata 2016-2018
 » Zaproszenie do współtworzenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na terenie Miasta Zamość na lata 2016-2018
 » Porozumienie
 » Sprawozdanie za rok 2014 z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020
 » Rozpoczęły się kolonie i półkolonie dla dzieci z rodzin objętych wsparciem MCPR

  MISJA
Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one
w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.
MISJA  

LOGO Kapital Ludzki        Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu realizuje projekt systemowy pt. "Przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu na terenie miasta Zamość" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
       EFS logo
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie © 2007 - 2015                                                                                                                                            Copyright by PM ©