Menu     " Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia "           (A. Einstein)   Misja


 Statystyka
  witrynę Centrum do dziś odwiedziło 599897 osoby

  ostatnia aktualizacja strony: 15.05.2014 13:25 2008-12-01 

Pomoc


MIEJSKIE CENTRUM POMOCY RODZINIE

W ZAMOŚCIU

ul. Lwowska 57, tel. 0 84 639  33 74, 0 84 627 06 76, 084 677 56 30,

www.mcpr.zamosc.pl

informuje, że:

O S O B Y   P O T R Z E B U J Ą C E,

przebywające na terenie Zamościa mogą skorzystać z następujących form pomocy:

 

S C H R O N I E N I E

Schronienia dla bezdomnych mężczyzn udziela:

Schronisko dla Bezdomnych im. Św. Brata Alberta w Zamościu

ul. gen. Orlicz –Dreszera 2

22-400 Zamość, tel. 0 84 62 709 31

Schronisko świadczy także pomoc w zakresie udzielania pomocy doraźnej (gorąca kąpiel, posiłki itp.)

 

P O S I Ł K I

Na terenie miasta gorący posiłek wydawany jest w

Kuchni Społecznej

Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

ul. gen. Orlicz-Dreszera 2

22-400 Zamość, tel. 0 84 639 30 89

Obiady wydawane są od poniedziałku do piątku w godzinach 12.15 – 14.45

 

Ż Y W N O Ś Ć

Pomoc w postaci wydawania żywności na terenie miasta świadczy:

Polski Komitet Pomocy Społecznej w Zamościu

ul. Brzozowa 26a, tel. 084 639 44 60

Wydawanie żywności od poniedziałku do piątku  w godzina ch od 8.00-14.00

 

O D Z I E Ż

Pomoc w postaci wydawania odzieży na terenie miasta świadczy:

Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Zamościu

Wydawanie odzieży w poniedziałki w godzinach 9.00 -12.00

ul. Św. Piątka 24

22-400 Zamość

tel. 0 84 639 27 11

 

I N T E R W E N C J A   K R Y Z Y S O W A

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Zamościu

ul. Sadowa 51 A

22-400 Zamość

dysponuje miejscami w całodobowym hostelu

tel. kryzysowy całodobowy: 0 800 101 402

 

P O R A D N I C T W O

Porad w zakresie psychologii, pedagogiki, prawa  oraz wystąpienia ostrego kryzysu sytuacyjnego udziela:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zamościu

ul. Sadowa 51 A

22-400 Zamość

tel.  0 84 641 21 25

 

Punkt Poradnictwa Rodzinnego

 przy Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

udziela porad w zakresie:

psychologii, pedagogiki, prawa i pracy socjalnej

ul. Lwowska 57, tel. 0 84 677 56 48

Porady udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00

 

P O M O C   F I N A N S O W A

1. Zasiłki okresowe, celowe, zasiłek stały

MCPR – ul. Lwowska 57, tel. 0 84 639 33 74

2. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

Sekcja Świadczeń Rodzinnych MCPR

ul. Partyzantów 3, pok. 310, 201  tel. 0 84 677 66 09, 10, 638 57 56

 

I N T E G R A C J A  S P O Ł E C Z N O – Z A W O D O W A

Klub Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu

„NOWA SZANSA”

w Zamościu

ul. Świętego Piątka 24, 22-400 Zamość, tel. 0 84 638 59 07

________________________________________________________________

Szczegółowych informacji o wszelkich formach pomocy udzielają pracownicy socjalni

Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu tel. 084 677 56 43 (p.2), 44 (p.2a), 45 (p.3), 46 (p.4), 47(p.5)  

dodano 1 grudnia 2008 
przez Sławomir Rapa
Zobacz także...
 » NOWE ZASADY WYDAWANIA KART PARKINGOWYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 » Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach Modułu I przyjmowane są w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, ul. Partyzantów 3, pok. 305, w terminie do 31.08.2014 roku
 » Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, informuje iż postępowanie na Doręczanie do rąk własnych świadczeń pieniężnych uprawnionym świadczeniobiorcom MCPR w Zamościu, zamieszkałym na terenie Miasta Zamość zostało zakończone.
 » Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie przekazuje informację Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, który uruchomił telefon zaufania 801-889-880, dedykowany osobom cierpiącym z powodu uzależnień behawioralnych oraz ich bliskim.
 » Ważna informacja dla osób, które 1 lipca 2013 r. utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego


Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Informacje

Biuletyn Informacji Publicznej


Skrzynka Podawcza


Rodzicielstwo Zastępcze


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej


Forum na temat przemocy w rodzinie

  Interesanci

 Dyrektor MCPR
mgr Halina Rycak

wtorki w godzinach 8.00 do 16.30 I piętro, pokój nr 14 (gabinet Dyrektora)

 Pracownicy socjalni:
wszystkie dni tygodnia w pokoju dyżurnym oznakowanym wywieszką z napisem "pokój dyżurny".

 Osoba do kontaktu
z organizacjami pozarządowymi:

mgr Marta Martyniuk, tel. 84 677 56 39, ul. Lwowska 57,
I piętro, pok. 15


w zakresie niepełnosprawności:
mgr Anna Pastuszak, tel. 84 677 66 68, ul. Partyzantów 3, III piętro, pok. 305


       Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu realizuje
projekt systemowy pt. "Przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu na terenie miasta Zamość"
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
      
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie © 2007 - 2014                                                                                                                                            Copyright by PM ©