Menu

    Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia           (A. Einstein)

InformacjeStatystyka

punkt  witryne Centrum do dzi?odwiedziło 756384 osoby

punkt  ostatnia aktualizacja strony: 10.04.2015 11:10O S O B Y P O T R Z E B U J Ą C E, przebywające na terenie Zamościa mogą skorzystać z następujących form pomocy

MIEJSKIE CENTRUM POMOCY RODZINIE

W ZAMOŚCIU

ul. Lwowska 57, tel. 0 84 639  33 74, 0 84 627 06 76, 084 677 56 30,

www.mcpr.zamosc.pl

informuje, że:

O S O B Y   P O T R Z E B U J Ą C E,

przebywające na terenie Zamościa mogą skorzystać z następujących form pomocy:

 

S C H R O N I E N I E

Schronienia dla bezdomnych mężczyzn udziela:

Schronisko dla Bezdomnych im. Św. Brata Alberta w Zamościu

ul. gen. Orlicz –Dreszera 2

22-400 Zamość, tel. 0 84 62 709 31

Schronisko świadczy także pomoc w zakresie udzielania pomocy doraźnej (gorąca kąpiel, posiłki itp.)

 

P O S I Ł K I

Na terenie miasta gorący posiłek wydawany jest w

Kuchni Społecznej

Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

ul. gen. Orlicz-Dreszera 2

22-400 Zamość, tel. 0 84 639 30 89

Obiady wydawane są od poniedziałku do piątku w godzinach 12.15 – 14.45

 

Ż Y W N O Ś Ć

Pomoc w postaci wydawania żywności na terenie miasta świadczy:

Polski Komitet Pomocy Społecznej w Zamościu

ul. Brzozowa 26a, tel. 084 639 44 60

Wydawanie żywności od poniedziałku do piątku  w godzina ch od 8.00-14.00

 

O D Z I E Ż

Pomoc w postaci wydawania odzieży na terenie miasta świadczy:

Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Zamościu

Wydawanie odzieży w poniedziałki w godzinach 9.00 -12.00

ul. Św. Piątka 24

22-400 Zamość

tel. 0 84 639 27 11

 

I N T E R W E N C J A   K R Y Z Y S O W A

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Zamościu

ul. Sadowa 51 A

22-400 Zamość

dysponuje miejscami w całodobowym hostelu

tel. kryzysowy całodobowy: 0 800 101 402

 

P O R A D N I C T W O

Porad w zakresie psychologii, pedagogiki, prawa  oraz wystąpienia ostrego kryzysu sytuacyjnego udziela:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zamościu

ul. Sadowa 51 A

22-400 Zamość

tel.  0 84 641 21 25

 

Punkt Poradnictwa Rodzinnego

 przy Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

udziela porad w zakresie:

psychologii, pedagogiki, prawa i pracy socjalnej

ul. Lwowska 57, tel. 0 84 677 56 48

Porady udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00

 

P O M O C   F I N A N S O W A

1. Zasiłki okresowe, celowe, zasiłek stały

MCPR – ul. Lwowska 57, tel. 0 84 639 33 74

2. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

Sekcja Świadczeń Rodzinnych MCPR

ul. Partyzantów 3, pok. 310, 201  tel. 0 84 677 66 09, 10, 638 57 56

 

I N T E G R A C J A  S P O Ł E C Z N O – Z A W O D O W A

Klub Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu

„NOWA SZANSA”

w Zamościu

ul. Świętego Piątka 24, 22-400 Zamość, tel. 0 84 638 59 07

________________________________________________________________

Szczegółowych informacji o wszelkich formach pomocy udzielają pracownicy socjalni

Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu tel. 084 677 56 43 (p.2), 44 (p.2a), 45 (p.3), 46 (p.4), 47(p.5)


    Zalaczniki:

dodano 1 grudnia 2008 przez Sławomir Rapa
Zobacz także...

 » Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
 » MCPR: dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne dla mieszkańców Miasta Zamość
 » PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” skierowany do mieszkańców Zamościa, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności
 » UWAGA STUDENCI: NABÓR WNIOSKÓW w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
 » Rozstrzygnięcie postępowania na realizację kursów w ramach realizacji projektu systemowego w 2015 roku.

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej

Skrzynka Podawcza
Skrzynka Podawcza

Rodzicielstwo Zastępcze
Rodzicielstwo Zastępcze

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Forum na temat przemocy w rodzinie
Forum na temat przemocy w rodzinie

Kontakt z nami

punkt Dyrektor MCPR
mgr Halina Rycak

wtorki w godzinach 8.00 do 16.30 I piętro, pokój nr 14 (gabinet Dyrektora)

punkt Pracownicy socjalni:
w godz. 7.30 -11.00 (poniedziałek, środa, czwartek, piątek), w godz. 8.00 -11.00 we wtorek. Po godz. 11.00 pracownicy socjalni pracują w rejonie.

Codziennie w dni robocze pełniony jest w MCPR w Zamościu dyżur przez pracowników socjalnych w godzinach: od godz.11.00 do godz. 15.30 (poniedziałek, środa, czwartek), od godz. 11.00 do godz. 16.30 we wtorek i od godz. 11.00 do godz. 15.00 w piątek.

punkt Osoba do kontaktu
z organizacjami pozarządowymi:

mgr Marta Martyniuk,
tel. 84 677 56 39,
ul. Lwowska 57,
I piętro, pok. 15


w zakresie niepełnosprawności:
mgr Anna Pastuszak,
tel. 84 677 66 68,
ul. Partyzantów 3,
III piętro, pok. 305


  MISJA
Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.
MISJA  
LOGO Kapital Ludzki        Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu realizuje projekt systemowy pt. "Przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu na terenie miasta Zamość" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
       EFS logo
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie © 2007 - 2015                                                                                                                                            Copyright by PM ©