Orzekanie o niepełnosprawności

Dane adresowe

ul. Peowiaków 8
22-400 Zamość
tel./fax 84 6385246
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przewodniczący Zespołu

Małgorzata Drobot-Bieniek

Godziny urzędowania:

 • poniedziałek, środa, czwartek: 7.30 - 15.30,
 • wtorek: 8.00 - 16.30,
 • piątek: 7.30 - 15.00

Podstawa prawna działania Zespołu:

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ((j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 511),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162 ze zmianami),
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328 ze zmianami).

 

Do właściwości miejscowej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zamościu należy miasto Zamość i powiat zamojski ziemski. Wojewoda Lubelski po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Zamościa i Starosty Zamojskiego pismem z dn. 12.06.2002r. wyraził zgodę na powołanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zamościu i ustalił obszar jego działania.

  Zespół realizuje zadanie publiczne, jakim jest orzekanie o niepełnosprawności dla celów pozarentowych, wydając orzeczenia o:
 • niepełnosprawności w stosunku do osób, które nie ukończyły 16 roku życia ( dzieci ),
 • stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia,
 • wskazaniach do ulg i uprawnień.
  Zespół orzeka dla następujących celów:
 • odpowiedniego zatrudnienia,
 • szkolenia,
 • uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej,
 • konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki,
 • korzystania z karty parkingowej,
 • korzystania ze świadczeń pomocy społecznej,
 • uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego,
 • uzyskania przez opiekuna świadczenia pielęgnacyjnego,
 • zamieszkiwania w oddzielnym pokoju,
 • uzyskania przez opiekuna urlopu wychowawczego w dodatkowym wymiarze,
 • korzystania z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów.

 

Wniosek w sprawie wydania orzeczenia składa się do Powiatowego Zespołu w Zamościu.

Do wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności należy dołączyć:

 1. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu (ważne 30 dni od daty wystawienia!!!) zawierające opis stanu zdrowia, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących. Zaświadczenie musi być wypełnione i podpisane wyłącznie przez jednego lekarza (inni specjaliści nie mogą czynić dopisków, ani wypełniać poszczególnych jego punktów).
 2. aktualne wyniki badań diagnostycznych potwierdzające rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących (kserokopie - oryginały do wglądu),
 3. inną dokumentację medyczną mogącą mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności / stopnia niepełnosprawności, tj.:
  1. kserokopie historii choroby z poradni prowadzących - potwierdzone za zgodność z oryginałem,
  2. dokumentację leczenia szpitalnego (np. kserokopie kart informacyjnych leczenia szpitalnego - oryginały do wglądu),
  3. konsultacje specjalistyczne,
  4. inną dokumentację medyczną będącą w posiadaniu strony (kserokopie - oryginały do wglądu),
 4. orzeczenie organu rentowego, jeżeli zostało wydane (ZUS, KRUS, MSWiA, MON), kserokopie - oryginały do wglądu.

 

Wniosek i zaświadczenie lekarskie muszą być składane na odpowiednim i aktualnym druku. Niezbędne druki (wniosek i zaświadczenie lekarskie) można otrzymać w siedzibie Zespołu lub pobrać ze strony internetowej.

Od orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie ul. Bazylianówka 46; 20-144 Lublin za pośrednictwem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zamościu, który je wydał, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia.

  Do wniosku o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień dla osób posiadających ważne orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy należy dołączyć:
 1. dokumentację medyczną, orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, inne dokumenty mogące mieć wpływ na wskazanie do ulg i uprawnień (kserokopie - oryginały do wglądu).

 

Od ww. orzeczenia nie przysługuje odwołanie.

Jeżeli przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja medyczna, jest niewystarczająca do wydania orzeczenia, przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności zawiadamia na piśmie osobę zainteresowaną lub przedstawiciela ustawowego dziecka o konieczności jej uzupełnienia oraz wyznacza termin złożenia brakującej dokumentacji z pouczeniem, że nie uzupełnienie jej w określonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Wnioski rozpatrywane są na posiedzeniach składów orzekających. O wyznaczonym terminie posiedzenia składu orzekającego informujemy wnioskodawców pisemnie. Nieobecność na posiedzeniu musi zostać pisemnie usprawiedliwiona, w przeciwnym razie sprawa pozostaje bez rozpoznania.

Zespół nie wypłaca świadczeń finansowych. Orzeczenie jest dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność.

Przysługujące osobie niepełnosprawnej świadczenia oraz ulgi i uprawnienia uzależnione są od orzeczonej niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, a w niektórych przypadkach również od kodu schorzenia lub szczegółowego wskazania znajdującego się na orzeczeniu.

Otrzymane w Zespole orzeczenie należy złożyć we właściwej instytucji, przyznającej świadczenia lub ulgi.

  Do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zamościu składa się również:
 1. Wniosek o wydanie legitymacji potwierdzającej stopień niepełnosprawności (dla osób powyżej 16-ego roku życia). Wniosek taki składa się na odpowiednich druku. Do wniosku dołącza się:
  • kopię ważnego, prawomocnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ( oryginał do wglądu ),
  • jedno aktualne zdjęcie o wymiarach 35 mm x 45 mm.
 2. Wniosek o wydanie legitymacji potwierdzającej niepełnosprawność (dla osób poniżej 16-ego roku życia - dzieci). Wniosek taki składa się na odpowiednich druku. Do wniosku dołącza się:
  • kopię ważnego, prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności( oryginał do wglądu ).

Informacje o uprawnieniach i ulgach przysługujących osobom niepełnosprawnym można znaleźć na stronach internetowych, np. Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych http://www.niepelnosprawni.gov.pl/ lub Centrum Informacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Integracja http://www.niepelnosprawni.pl/

 

Wybierz właściwy formularz i wydrukuj. Niektóre druki są dwustronne, prosimy nie zmieniać układu tekstu.

Przejdź do WNIOSKÓW

BIPlogo

Załatw sprawę przez internet.

ePUAP logo

rodzina500 banner

pfron logo2

efs

Rodo co musisz wiedziec

AKTYWNY SAMORZĄD

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

mis log3
logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1