PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE

Punkt Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

Pomoc psychologiczna Edyta Adamczyk psycholog

poniedziałek, od 7.30 do 15.30

wtorek od 8.00 do 16.00,

pok. nr 17, I piętro

Pomoc psychologiczna, w tym dla rodzin w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych

Odbiorcy: Porady świadczone na rzecz mieszkańców miasta Zamość

 

Pomoc prawna mgr Milena Szyper radca prawny

czwartek od 9.00 do 11.00, pok. nr 6, parter

Poradnictwo w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego i ochrony praw lokatorów

Odbiorcy: Porady świadczone na rzecz mieszkańców miasta Zamość

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NA TERENIE POWIATU M. ZAMOŚĆ W 2020 ROKU 

 • KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W 2020 ROKU ?

Nieodpłatna pomoc prawna  będzie świadczona każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 • GDZIE W ZAMOŚCIU MOŻNA SKORZYSTAĆ Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ?

Na terenie Miasta Zamość funkcjonują dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. 

I punkt prowadzony przez radców prawnych/ adwokatów:

Adwokaci-  styczeń, marzec, maj, lipiec wrzesień, listopad

Radcowie Prawniluty, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik, grudzień
Od poniedziałku do piątku-  od 14.00-18.00

Budynek Książnicy Zamojskiej, ul. Kamienna 20, pokój nr 3

II punkt prowadzony przez  organizację pozarządową- Stowarzyszenie Wspierania Aktywności  BONA FIDESul. Niecała 4/5a, 20-080 Lublin

- nieodpłatna pomoc prawna świadczona będzie przez radców prawnych/adwokatów:

czynny od poniedziałku do piątku 12.00- 16.00
Budynek Książnicy Zamojskiej, ul. Kamienna 20, pokój nr 3

 • CO OBEJMUJE NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W 2019 ROKU? 

 

 • Poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym.
 • Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • Sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa wyżej z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym.
 • Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym. oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową,
 • Poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym i możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji,
 • Przekazanie osobie uprawnionej informacji o innych jednostkach nieodpłatnego poradnictwa.
 • JAK UMÓWIĆ SIĘ NA WIZYTĘ W PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ? 

Przyjmowanie zgłoszeń na nieodpłatne porady odbywa się wyłącznie telefonicznie pod specjalnie wyznaczonym do tego celu numerem telefonu-  84 530 04 20.  Porady udzielane są według kolejności zgłoszeń po umówieniu terminu wizyty.

 • UZYSKANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ PRZEZ OSOBY DOŚWIADCZAJĄCE TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU SIĘ

Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się w sprawie uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej mogą kontaktować się z Wydziałem Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego UM Zamość za pomocą poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..  

Więcej informacji w załączniku:

Załącznik

 

DODATKI MIESZKANIOWE

Od dnia 1 maja 2015 r. postępowanie w sprawie przyznawania dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych dla mieszkańców Miasta Zamość jest prowadzone przez Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu.

Miejsce Składania Wniosków

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie
Dział Świadczeń, pok. 38 /parter/
Tel: 84 677 65 12
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny Pracy:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.30 - 15.30
wtorek 8.00 - 16.00
 

Przyjmowanie wniosków od 8.00 do 14.00, we wtorki 8.00 - 16.00

Adres do Korespondencji

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Partyzantów 3
22-400 Zamość

DODATEK MIESZKANIOWY

Wymagane Dokumenty

 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
 • tytuł prawny /decyzja o przydziale, umowa, wyciąg z KW/
 • zaświadczenie o dochodach za wymagany okres wszystkich pełnoletnich członków gospodarstwa domowego
 • orzeczenie o niepełnosprawności

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do dodatku mieszkaniowego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

Inne Informacje

Warunkiem uzyskania dodatku mieszkaniowego jest posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu oraz zachowaną normę powierzchni użytkowej lokalu w zależności od ilości zamieszkujących osób:1 osoba - 35m2
2 osoby - 40m2
3 osoby - 45m2
4 osoby - 55m2
5 osób - 65m2
6 osób - 70m2
7 osób - 75m2

Jeżeli w lokalu zamieszkuje większa liczba osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię użytkową o 5 m2. Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m2, jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwana w oddzielnym pokoju.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Kryterium Dochodowe

Kolejnym warunkiem uzyskania dodatku mieszkaniowego jest norma dochodu, która w gospodarstwie jednoosobowym nie przekracza 175% najniższej emerytury tj. kwoty 2100,00 zł brutto, a w gospodarstwie wieloosobowym 125% tj. kwoty 1500,00 zł brutto. Kwota najniższej emerytury to 1200,00 zł.

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego musi być potwierdzony przez zarządcę budynku. Deklarację o dochodach wnioskodawca wypełnia na podstawie wydanych przez zakład pracy zaświadczeń o wysokości dochodów brutto za ostanie trzy miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku. Jeżeli źródłem dochodu jest emerytura lub renta dokumentem potwierdzającym będzie ostania decyzja lub trzy ostatnie odcinki.Wyżej wymienione dokumenty należy przedłożyć w chwili składania wniosku.

 

Do pobrania:

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (doc 0.03MB)

Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego. (doc 0.04MB)

Oświadczenie o dochodach z prowadzonej działalności gospodarczej (doc 0.03MB)

Oświadczenie Wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie dodatku mieszkaniowego. (doc 0.03MB)

Zaświadczenie o dochodach w celu przyznania dodatku mieszkaniowego (doc 0.03MB)

 Obowiązek informacyjny RODO

 

PIECZA ZASTĘPCZA

Rodziny zastępcze

Co to jest rodzinna piecza zastępcza?

Rodzinna piecza zastępcza jest formą zapewnienia opieki dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Umieszczenie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej następuje co do zasady na podstawie orzeczenia sądu. Kwestie związane z funkcjonowaniem rodzinnej pieczy zastępczej reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2014 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( t.j Dz. U. z 2018 roku, poz. 988 ze zm.)

Formy rodzinnej pieczy zastępczej

1. rodzina zastępcza:

spokrewniona (tworzona przez wstępnych lub rodzeństwo dziecka)

niezawodowa,

zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna;

2. rodzinny dom dziecka

W rodzinie zastępczej niezawodowej lub zawodowej w tym samym czasie może przebywać łącznie nie więcej niż 3 dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej. W razie konieczności umieszczenia w rodzinie zastępczej licznego rodzeństwa jest dopuszczalne umieszczenie większej liczby dzieci. W rodzinnym domu dziecka może przebywać łącznie nie więcej niż 8 dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej (lub w razie konieczności liczniejsze rodzeństwo).

W zawodowej rodzinie zastępczej umieszcza się dzieci na pobyt długoterminowy lub - w przypadku rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcje pogotowia rodzinnego - na pobyt okresowy, do czasu unormowania sytuacji dziecka, nie dłużej niż na okres 4 miesięcy (w szczególnych sytuacjach pobyt może być przedłużony do 8 miesięcy lub na do zakończenia postępowania sądowego na powrót do rodziny, przysposobienie lub umieszczenie w rodzinie zastępczej). Rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna obejmuje opieką w szczególności dzieci niedostosowane społecznie oraz dzieci legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, tj. z różnymi dysfunkcjami, problemami zdrowotnymi wymagającymi szczególnej opieki i pielęgnacji, a także małoletnie matki z dziećmi.

Zadania rodziny zastępczej

  Rodzina zastępcza zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie, w szczególności:
 • traktuje dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej;
 • zapewnia dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych;
 • zapewnia kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych;
 • zapewnia rozwój uzdolnień i zainteresowań;
 • zaspokaja jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne;
 • zapewnia ochoronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencje w życie prywatne dziecka;
 • umożliwia kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.

Rodziny zastępcze i prowadzący rodzinny dom dziecka w współpracują z ośrodkiem adopcyjnym, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej.

Rodzina zastępcza zawodowa oraz prowadzący rodzinny dom dziecka są obowiązaniu do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji, w szczególności przez udział w szkoleniach.

Kto może ubiegać się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej?

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, którzy:

 1. dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 2. nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 3. wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 4. nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 5. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinię o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawiona przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2 –letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym.;
 6. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
  • rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
  • właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
  • wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Ponadto pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Gdzie należy złożyć wniosek o ustanowienie rodziny zastępczej?

Wniosek o ustanowienie rodziny zastępczej należy złożyć w sądzie opiekuńczym (Sąd Rejonowy, Wydział Rodzinny i Nieletnich) właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka w kilku egzemplarzach (1 dla sądu i po jednym dla każdego uczestnika postępowania np. rodziców dziecka). Do wniosku należy dołączyć przede wszystkim:

 • odpis aktu małżeństwa (w przypadku małżonków),
 • odpis aktu urodzenia dziecka obejmowanego pieczą zastępczą,
 • zaświadczenie o wysokości uzyskiwanego dochodu,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
 • poświadczenie zameldowania,
 • świadectwo ukończenia szkolenia dla rodzin zastępczych.

Od wniosku nie pobiera się opłaty.

Adopcja a rodzina zastępcza

Rodzinę zastępczą tworzy się w celu zapewnienia dziecku (dzieciom) opieki z powodu wystąpienia w ich rodzinach różnego rodzaju sytuacji kryzysowych. Celem działania rodziny zastępczej jest wzmocnienie rodziny naturalnej, tak aby dziecko mogło do niej powrócić wzmocnione i wyposażone w umiejętności, np. tworzenia trwałych związków emocjonalnych. Utworzenie rodziny zastępczej nie powoduje powstania więzi rodzinno-prawnej pomiędzy opiekunami, a dzieckiem (w przeciwieństwie do adopcji, inaczej zwanej przysposobieniem). Oznacza to, że dziecko przyjęte do rodziny zastępczej nie staje się dzieckiem tej rodziny, nie powstają też obowiązki i uprawnienia alimentacyjne czy dotyczące dziedziczenia, stan cywilny dziecka nie ulega zmianie, dziecko nie przyjmuje nazwiska opiekunów, a rodzina zastępcza nie przyjmuje pełni władzy rodzicielskiej nad dzieckiem.

Szkolenia dla rodzin zastępczych

Kandydaci na rodzinę zastępczą zawodową, niezawodową i prowadzenia rodzinnego domu dziecka są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia. Szkolenia dla kandydatów z terenu miasta Zamość prowadzi Organizator Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Zamościu, mający siedzibę przy ul. Prusa 2 tel. 84 627 07 73.

 

Co to jest rodzina pomocowa?

Rodzina pomocowa to rodzina sprawująca opiekę nad dziećmi umieszczonymi w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, w szczególności w okresie:

 • wypoczynku, udziału w szkoleniach lub pobytu w szpitalu rodziców zastępczych lub prowadzącego rodzinny dom dziecka
 • w wyniku nieprzewidzianych trudności lub zdarzeń losowych w rodzinie zastępczej.

Okres pobytu dziecka wynosi do 2 miesięcy.

Kto może być rodziną pomocową?

Rodziną pomocową może być:

 • rodzina zastępcza niezawodowa, zawodowa lub prowadzący rodzinny dom dziecka,
 • małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim przeszkoleni do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub rodziny przysposabiającej.

Podstawą umieszczenia dziecka w rodzinie pomocowej jest umowa zawarta między Prezydentem a rodziną pomocową. W okresie pobytu dziecka rodzina otrzymuje świadczenie nie niższe niż 400 zł. miesięcznie.

Świadczenia dla rodzin zastępczych

Rodzinie zastępczej przysługuje comiesięczne świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w niej dziecka w wysokości odpowiedniej do sprawowanej formy opieki, tj.:

 • 694 zł. miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej;
 • 1052 zł. miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

Dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności otrzymują dodatek w wysokości 211 zł Świadczenia przyznawane są na wniosek rodziny zastępczej, lub prowadzącego rodzinny dom dziecka złożony w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Ponadto rodzinie zastępczej starosta może, na ich wniosek, przyznać:

 • dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka;
 • świadczenie na pokrycie:
  • niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo,
  • wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo.
 • środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego – rodzinie zastępczej niezawodowej i zawodowej;
 • świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego – raz do roku – rodzinie zastępczej zawodowej.

Rodziny zawodowe otrzymują oprócz świadczenia pieniężnego na utrzymanie każdego umieszczonego w niej dziecka, wynagrodzenie w wysokości minimum 2000zł miesięcznie, pogotowie rodzinne - nie niższe niż 2600zł miesięcznie.

Świadczenia dla rodzin zastępczych realizuje z upoważnienia Prezydenta Miasta Zamość Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu przy ul. Partyzantów 3 pokój 305, tel. 84 677 66 22 w godzinach przyjęć tj. poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 do 15.30, we wtorek od 8.00.do 16.30., w piątek od 7.30 do 15.00.

Zasady i wysokości świadczeń fakultatywnych przyznawanych w 2020 roku rodzinom zastępczym funkcjonującym na terenie Miasta Zamość reguluje Zarządzenie Nr 16/2020 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 15.01.2020 r.

Okres pobytu w rodzinie zastępczej

Dziecko może przebywać w rodzinie zastępczej do 18 roku życia. Pełnoletni wychowanek rodziny zastępczej może za zgodą rodziców zastępczych pozostać w rodzinie, która pełniła funkcję rodziny zastępczej również po osiągnięciu pełnoletności nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia i pod warunkiem, że się uczy. W tym przypadku rodzinie nadal wypłacana jest wyżej opisana pomoc pieniężna.

Pomoc dla rodzin zastępczych na dotychczasowych zasadach

Zgodnie z art. 226 ust.5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej istniejące rodziny zastępcze na swój wniosek mogą pozostać na dotychczasowych zasadach co oznacza rodzina zastępcza otrzymuje pomoc pieniężną przeznaczoną na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w tej rodzinie dzieci/ lub dodatki do świadczeń na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej (w brzmieniu Dz. U. Nr 175, poz. 1362 ze zm.).

POMOC DLA OSÓB USAMODZIELNIANYCH - PIECZA ZASTĘPCZA

Kim jest osoba usamodzielniania?

  OSOBA USAMODZIELNIANA – to osoba:
 • powyżej 16 roku życia
 • opuszczająca pieczę zastępczą,
 • przebywająca dotychczas w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub
 • osoba, której pobyt w rodzinnej pieczy zastępczej ustał na skutek śmierci osób tworzących rodzinę zastępczą lub osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka, w okresie 6 miesięcy przed osiągnięciem przez osobę usamodzielnianą pełnoletności.

 

Kiedy rozpoczyna się proces usamodzielniania?

Proces usamodzielnienia formalnie zaczyna się co najmniej na 1 rok przed osiągnięciem przez nią pełnoletności. Wówczas osoba usamodzielniana wskazuje osobę, która podejmuje się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia oraz przedstawia pisemną zgodę tej osoby.

Kto może być opiekunem procesu usamodzielniania?

  OPIEKUNEM USAMODZIELNIENIA może być:
 • osoba tworząca rodzinę zastępczą, prowadząca rodzinny dom dziecka,
 • koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,
 • pracownik socjalny powiatowego centrum pomocy rodzinie,
 • osoba będąca w placówce opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej wychowawcą lub psychologiem,
 • inna osoba wskazana przez osobę usamodzielnianą

Osoba wskazana przez osobę usamodzielnianą musi zostać zaakceptowana przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego do ponoszenia wydatków na finansowanie pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie.

Indywidualny program usamodzielnienia

Program jest opracowywany przez osobę usamodzielnianą wspólnie z opiekunem usamodzielnienia co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem przez osobę usamodzielnianą pełnoletności, a następnie jest zatwierdzany przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego do ponoszenia wydatków na finansowanie pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie.

  Indywidualny programu usamodzielnienia określa w szczególności:
 1. zakres współdziałania osoby usamodzielnianej z opiekunem usamodzielnienia;
 2. sposób uzyskania przez osobę usamodzielnianą wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych, pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz w podjęciu przez osobę usamodzielnianą zatrudnienia.

 

Formy pomocy dla osób usamodzielnianych

Osobom usamodzielnianym przyznaje się pomoc na:

 1. kontynuowanie nauki,
 2. usamodzielnienie,
 3. zagospodarowanie

Osobom usamodzielnianym udziela się pomocy w uzyskaniu

 1. odpowiednich warunków mieszkaniowych
 2. zatrudnienia

Ponadto zapewnia się pomoc prawną i psychologiczną.

W przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywa w domu pomocy społecznej albo w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym lub przewlekle chorym, albo otrzymuje pomoc na podstawie ustawy o pomocy społecznej – ww. pomoc nie przysługuje.

 

Pomoc na kontynuowanie nauki

Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się osobie usamodzielnianej, jeżeli kontynuuje naukę:

 1. w szkole;
 2. w zakładzie kształcenia nauczycieli;
 3. w uczelni;
 4. na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia;
 5. u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

Wysokość pomocy wynosi nie mniej niż 526 zł miesięcznie.

Pomoc przyznaje się na czas nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25. roku życia.

Pomoc przysługuje w czasie trwania odpowiednio roku szkolnego (zasadniczo do 31 sierpnia) roku akademickiego (do 30 września) , kursu albo przygotowania zawodowego.

Pomoc na usamodzielnienie

Pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona, w zależności od ustaleń indywidualnego programu usamodzielniania, jednorazowo lub w ratach, nie później jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia.W przypadku gdy osoba usamodzielniana otrzymuje pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na usamodzielnienie jest wypłacana po zakończeniu pobierania pomocy na kontynuowanie nauki.

  Wysokość pomocy na usamodzielnienie jest uzależniona od czasookresu pobytu w pieczy zastępczej i wynosi:
 1. nie mniej niż 3470 zł, dla osób usamodzielnianych z rodzin spokrewnionych jeżeli okres pobytu w pieczy zastępczej wynosi co najmniej 3 lata;
 2. osoby usamodzielniane z rodzin niezawodowych, zawodowych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych lub regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych:
  • nie mniej niż 6939 zł - jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat,
  • nie mniej niż 3470 zł - jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat,
  • nie mniej niż 1735 zł - jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku.

Pomoc na zagospodarowanie

Pomoc jest wypłacana jednorazowo, •nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia w wysokości nie niższej niż 1577 zł., a jeżeli osoba usamodzielniana posiada orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności pomoc wynosi nie mniej niż 3154 zł. Pomoc na zagospodarowanie może być przyznana w formie rzeczowej.

Warunki uzyskania pomocy

 • posiadanie zatwierdzonego programu usamodzielnienia
 • spełnianie wymogów dotyczących okresu pobytu w pieczy zastępczej
 • złożenie wniosku z zachowaniem właściwości miejscowej
 • spełnianie określonych kryteriów dochodowych (pomoc pieniężna i na zagospodarowanie)

Pomoc na usamodzielnienie oraz pomoc na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, której dochód miesięczny nie przekracza kwoty 1200 zł. Przy przyznawaniu pomocy na kontynuowanie nauki nie jest brane pod uwagę kryterium dochodowe.

W przypadku gdy dochód miesięczny osoby usamodzielnianej przekracza kwotę 1200 zł, można przyznać pomoc na usamodzielnienie lub pomoc na zagospodarowanie, jeżeli jest to uzasadnione jej sytuacją mieszkaniową, dochodową, majątkową lub osobistą. Ustalając dochód osoby usamodzielnianej uwzględnia się sumę dochodów tej osoby, jej małżonka (nie osoby pozostającej w faktycznym związku) oraz dzieci pozostających na jej utrzymaniu, podzieloną przez liczbę tych osób.

Ustalając dochód osoby usamodzielnianej uwzględnia się dochody, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.

Okres pobytu w pieczy zastępczej

Minimalny okres pobytu warunkujący przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną wynosi co najmniej 3 lata, natomiast w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną- rok

  Do okresów pobytu w pieczy zastępczej wlicza się również:
 1. okresy pobytu w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz w schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, zapewniającym całodobową opiekę, i młodzieżowym ośrodku wychowawczym, jeżeli orzeczenie sądu o umieszczeniu w pieczy zastępczej nie zostało uchylone;
 2. okres pobytu osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, na zasadach określonych w art. 37 ust. 2.

Gdzie złożyć wniosek o przyznanie pomocy z tytułu usamodzielnienia?

Wszystkie formy pomocy dla osób usamodzielnianych warunkowane są złożeniem przez osobę usamodzielnianą wniosku.

Wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki i pomocy na usamodzielnienie osoba usamodzielniana składa w powiecie właściwym do ponoszenia wydatków na finansowanie pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie za pośrednictwem kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie powiatu właściwego ze względu na miejsce pobytu osoby usamodzielnianej.

Wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie oraz o udzielenie pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych lub w uzyskaniu zatrudnienia składa się w powiecie właściwym ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej.

W przypadku cudzoziemców wniosek składa się w powiecie właściwym ze względu na miejsce pobytu osoby usamodzielnianej.

Decyzje w sprawie pomocy

Przyznanie oraz odmowa przyznania pomocy dla osoby usamodzielnianej na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie następuje w drodze decyzji. Udzielenie osobie usamodzielnianej pomocy w zatrudnieniu lub uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz zapewnienie pomocy pr4awnej i psychologicznej nie wymaga wydania decyzji.

  Przyznania pomocy na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie lub na zagospodarowanie można odmówić w przypadku, gdy:
 1. istnieje uzasadnione przypuszczenie, że pomoc zostanie wykorzystana niezgodnie z celem, na jaki zostanie przyznana;
 2. osoba usamodzielniana przed osiągnięciem pełnoletności opuściła samowolnie pieczę zastępczą;
 3. osoba usamodzielniana porzuciła naukę umożliwiającą jej przygotowanie zawodowe i nie podejmuje zatrudnienia;
 4. stosunek pracy z osobą usamodzielnianą został rozwiązany bez wypowiedzenia z winy pracownika;
 5. osoba usamodzielniana bez uzasadnionej przyczyny uchyla się od podjęcia proponowanego jej zatrudnienia;
 6. osoba usamodzielniana została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

POMOC NA USAMODZIELNIENIE DLA OSÓB USAMODZIELNIANYCH - POMOC SPOŁECZNA

Kto podlega ustawie?

Do osób usamodzielnianych opuszczających:

 • dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
 • dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
 • schronisko dla nieletnich,
 • zakład poprawczy,
 • specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,
 • specjalny ośrodek wychowawczy,
 • młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy

stosuje się ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Ww. ustawę w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2011 roku stosuje się również do osób przed dniem 1 stycznia 2012 roku opuściły rodzinę zastępczą albo placówkę opiekuńczo – wychowawczą.

Formy pomocy

Osobą usamodzielnianą, zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną, a także pomocą:

 1. pieniężną na usamodzielnienie;
 2. pieniężną na kontynuowanie nauki;
 3. w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym;
 4. w uzyskaniu zatrudnienia;
 5. na zagospodarowanie - w formie rzeczowej.

Warunkiem jest posiadanie zatwierdzonego programu usamodzielnienia

Zasady udzielania pomocy na kontynuowanie nauki

Pomoc tę przyznaje się osobie kontynuującej naukę w gimnazjum, szkole ponadpodstawowej, szkole ponadgimnazjalnej lub szkole wyższej w wysokości 30 % podstawy (1763zł. tj. 528,90 zł.) miesięcznie. Pomoc przyznaje się na czas nauki, do czasu jej ukończenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 lat.

  Warunkiem jest:
 • pobyt w zastępczych formach co najmniej rok
 • spełnienie kryterium dochodowego (200% dochodu na osobę samotnie gospodarującą lub 200 % kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie)
 • przedłożenie zaświadczenia o kontynuowaniu nauki

Pomoc przyznawana jest po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

Zasady udzielania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie

Pomoc może być przyznana na zaspokojenie ważnej życiowej potrzeby osoby usamodzielnianej, w szczególności na:

 1. polepszenie warunków mieszkaniowych,
 2. stworzenie warunków do działalności zarobkowej, w tym podniesienie kwalifikacji zawodowych
 3. pokrycie wydatków związanych z nauką osoby usamodzielnianej, innych niż wydatki, o których mowa w art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej jeśli osoba usamodzielniona spełnienia kryterium dochodowe (200% dochodu na osobę samotnie gospodarującą lub 200 % kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie)

Wysokość pomocy pieniężnej jest uzależniona od rodzaju opuszczanej jednostki i czasookresu pobytu i wynosi:

 • 400 % podstawy (1763zł. tj. 7052 zł.) w przypadku domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie jeśli pobyt w nim trwał powyżej trzech lat
 • 300 % podstawy (1763zł., tj. 5289 zł. ) w przypadku przebywania młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę, specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym i zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich, przez okres trzech lat i dłużej
 • 200 % podstawy (1763zł. tj. 3526 zł.) w przypadku przebywania w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę, specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym i zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich, domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, przez okres od dwóch do trzech lat
 • 100 % podstawy (1763 zł. tj. 1763 zł.) w przypadku przebywania w w/w formach przez okres od roku do dwóch lat

Zasady udzielania pomoc na zagospodarowanie

Wartość pomocy na zagospodarowanie ustala się jako równowartość kwoty nie wyższej niż 300 % podstawy (czyli 45166zł.). W przypadku osoby niepełnosprawnej z ustalonym umiarkowanym bądź znacznym stopniem niepełnosprawności pomoc tę ustala się w wysokości równowartości 300 % podstawy. Zgodnie z zapisami rozporządzenia w skład pomocy mogą wchodzić:

 1. materiały niezbędne do przeprowadzenia remontu i wyposażenia mieszkania
 2. niezbędne urządzenia domowe
 3. pomoce naukowe,
 4. sprzęt rehabilitacyjny,
 5. sprzęt, który może służyć do podjęcia zatrudnienia.

Nie jest wymagane kryterium dochodowe ani minimalny okres pobytu poza rodziną.

Gdzie można uzyskać szczegółowe informacje?

Osoby zainteresowane uzyskaniem szczegółowych informacji nt. usamodzielniania wychowanków mogą zgłaszać się osobiście do MCPR przy ul. Partyzantów 3 p. 303 lub 305 albo telefonicznie pod n 84 677 66 73 lub 677 66 22.

 

Do pobrania:

Dla usamodzielnianych wychowanków:

WNIOSEK o udzielenie pomocy na zagospodarowanie

WNIOSEK o udzielenie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie

WNIOSEK o udzielenie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki

Dla rodzin zastępczych:

WNIOSEK o przyznanie świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lun innych mających wpływ na jakość sprawowanej opieki

WNIOSEK o przyznanie dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka

WNIOSEK o przyznanie jednorazowego świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka

WNIOSEK o przyznanie dodatku wychowawczego

WNIOSEK o przyznanie środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego dla rodziny zastępczej zawodowej i niezawodowej

WNIOSEK o przyznanie dodatku na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka / osoby pełnoletniej legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rodzinie zastępczej

WNIOSEK o przyznanie pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania dziecka /osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej (spokrewnionej, niezawodowej, zawodowej)

 

DODATKI ENERGETYCZNE

Od dnia 1 maja 2015 r. postępowanie w sprawie przyznawania dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych dla mieszkańców Miasta Zamość jest prowadzone przez Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu.

Miejsce Składania Wniosków

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie
Dział Świadczeń, pok. 38 /parter/
Tel: 84 677 65 12
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny Pracy:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.30 - 15.30
wtorek 8.00 - 16.00
Przyjmowanie wniosków od 8.00 do 14.00, we wtorki 8.00 - 16.00

Adres Do Korespondencji

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Partyzantów 3
22-400 Zamość

DODATEK ENERGETYCZNY

Kryteria uprawniające do uzyskania dodatku energetycznego

Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.

Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2, art. 7, art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r. poz.180 ze zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej, zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej art.3 pkt 13 c ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz 402 )

Wymagane Dokumenty

 • wypełniony wniosek o przyznanie dodatku energetycznego (wniosek do pobrania)
 • umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta z przedsiębiorstwem energetycznym
 • przyznany dodatek mieszkaniowy (na osobę z którą zawarta jest umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej)

Wysokość Dodatu Enrgetycznego

  Od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. wynosi dla gospodarstwa domowego:
 1. prowadzonego przez osobę samotną wynosi 11,37 zł miesięcznie
 2. składającego się z 2-4 osób wynosi: 15,80 zł miesięcznie
 3. składającego się z co najmniej 5 osób wynosi: 18,96 zł miesięcznie

 

Do pobrania:

Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRWNOŚCI W ZAMOŚCIU

Dane adresowe

ul. Peowiaków 8
22-400 Zamość
tel./fax 84 6385246
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przewodniczący Zespołu

Małgorzata Drobot-Bieniek

Godziny urzędowania:

poniedziałek 7.30 - 15.30

wtorek 8.00 – 16.00

środa 7.30 – 15.30

czwartek 7.30 – 15.30

piątek 7.30 – 15.30

Podstawa prawna działania Zespołu:

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ((j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 511),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162 ze zmianami),
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328 ze zmianami).

 

Do właściwości miejscowej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zamościu należy miasto Zamość i powiat zamojski ziemski. Wojewoda Lubelski po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Zamościa i Starosty Zamojskiego pismem z dn. 12.06.2002r. wyraził zgodę na powołanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zamościu i ustalił obszar jego działania.

  Zespół realizuje zadanie publiczne, jakim jest orzekanie o niepełnosprawności dla celów pozarentowych, wydając orzeczenia o:
 • niepełnosprawności w stosunku do osób, które nie ukończyły 16 roku życia ( dzieci ),
 • stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia,
 • wskazaniach do ulg i uprawnień.
  Zespół orzeka dla następujących celów:
 • odpowiedniego zatrudnienia,
 • szkolenia,
 • uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej,
 • konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki,
 • korzystania z karty parkingowej,
 • korzystania ze świadczeń pomocy społecznej,
 • uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego,
 • uzyskania przez opiekuna świadczenia pielęgnacyjnego,
 • zamieszkiwania w oddzielnym pokoju,
 • uzyskania przez opiekuna urlopu wychowawczego w dodatkowym wymiarze,
 • korzystania z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów.

 

Wniosek w sprawie wydania orzeczenia składa się do Powiatowego Zespołu w Zamościu.

Do wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności należy dołączyć:

 1. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu (ważne 30 dni od daty wystawienia!!!) zawierające opis stanu zdrowia, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących. Zaświadczenie musi być wypełnione i podpisane wyłącznie przez jednego lekarza (inni specjaliści nie mogą czynić dopisków, ani wypełniać poszczególnych jego punktów).
 2. aktualne wyniki badań diagnostycznych potwierdzające rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących (kserokopie - oryginały do wglądu),
 3. inną dokumentację medyczną mogącą mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności / stopnia niepełnosprawności, tj.:
  1. kserokopie historii choroby z poradni prowadzących - potwierdzone za zgodność z oryginałem,
  2. dokumentację leczenia szpitalnego (np. kserokopie kart informacyjnych leczenia szpitalnego - oryginały do wglądu),
  3. konsultacje specjalistyczne,
  4. inną dokumentację medyczną będącą w posiadaniu strony (kserokopie - oryginały do wglądu),
 4. orzeczenie organu rentowego, jeżeli zostało wydane (ZUS, KRUS, MSWiA, MON), kserokopie - oryginały do wglądu.

 

Wniosek i zaświadczenie lekarskie muszą być składane na odpowiednim i aktualnym druku. Niezbędne druki (wniosek i zaświadczenie lekarskie) można otrzymać w siedzibie Zespołu lub pobrać ze strony internetowej.

Od orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie ul. Bazylianówka 46; 20-144 Lublin za pośrednictwem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zamościu, który je wydał, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia.

  Do wniosku o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień dla osób posiadających ważne orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy należy dołączyć:
 1. dokumentację medyczną, orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, inne dokumenty mogące mieć wpływ na wskazanie do ulg i uprawnień (kserokopie - oryginały do wglądu).

 

Od ww. orzeczenia nie przysługuje odwołanie.

Jeżeli przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja medyczna, jest niewystarczająca do wydania orzeczenia, przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności zawiadamia na piśmie osobę zainteresowaną lub przedstawiciela ustawowego dziecka o konieczności jej uzupełnienia oraz wyznacza termin złożenia brakującej dokumentacji z pouczeniem, że nie uzupełnienie jej w określonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Wnioski rozpatrywane są na posiedzeniach składów orzekających. O wyznaczonym terminie posiedzenia składu orzekającego informujemy wnioskodawców pisemnie. Nieobecność na posiedzeniu musi zostać pisemnie usprawiedliwiona, w przeciwnym razie sprawa pozostaje bez rozpoznania.

Zespół nie wypłaca świadczeń finansowych. Orzeczenie jest dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność.

Przysługujące osobie niepełnosprawnej świadczenia oraz ulgi i uprawnienia uzależnione są od orzeczonej niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, a w niektórych przypadkach również od kodu schorzenia lub szczegółowego wskazania znajdującego się na orzeczeniu.

Otrzymane w Zespole orzeczenie należy złożyć we właściwej instytucji, przyznającej świadczenia lub ulgi.

  Do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zamościu składa się również:
 1. Wniosek o wydanie legitymacji potwierdzającej stopień niepełnosprawności (dla osób powyżej 16-ego roku życia). Wniosek taki składa się na odpowiednich druku. Do wniosku dołącza się:
  • kopię ważnego, prawomocnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ( oryginał do wglądu ),
  • jedno aktualne zdjęcie o wymiarach 35 mm x 45 mm.
 2. Wniosek o wydanie legitymacji potwierdzającej niepełnosprawność (dla osób poniżej 16-ego roku życia - dzieci). Wniosek taki składa się na odpowiednich druku. Do wniosku dołącza się:
  • kopię ważnego, prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności( oryginał do wglądu ).

Informacje o uprawnieniach i ulgach przysługujących osobom niepełnosprawnym można znaleźć na stronach internetowych, np. Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych http://www.niepelnosprawni.gov.pl/ lub Centrum Informacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Integracja http://www.niepelnosprawni.pl/

 

Wybierz właściwy formularz i wydrukuj. Niektóre druki są dwustronne, prosimy nie zmieniać układu tekstu.

Przejdź do WNIOSKÓW

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

AKTYWNY SAMORZĄD

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1