DODATEK OSŁONOWY

 

Od 1 stycznia 2022 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego.

Dodatek osłonowy został wprowadzony w ramach tarczy antyinflacyjnej. Świadczenie ma być odpowiedzią na szczególne problemy niektórych gospodarstw domowych związane ze znaczącym wzrostem cen towarów i usług, zwłaszcza cen energii elektrycznej i paliw. Dodatek osłonowy zastąpi dotychczasowy dodatek energetyczny.

Dla mieszkańców miasta Zamość wnioski o dodatek osłonowy będzie przyjmowało i rozpatrywało Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu.

Kryterium dochodowe umożliwiające otrzymanie dodatku dochodowego

Przyznanie dodatku osłonowego będzie uzależnione od spełnienia określonego kryterium dochodowego*, wynoszącego:

 • w gospodarstwie jednoosobowym maksymalnie 2 100 zł miesięcznie,

 • w gospodarstwie wieloosobowym maksymalnie 1 500 zł miesięcznie na osobę.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia – tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Jeżeli wysokość  dodatku, ustalona według tej zasady będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko jeden dodatek. W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek. Dodatkowo należy pamiętać, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).

Wysokość dodatku.

 • 400 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,

 • 600 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,

 • 850 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,

 • 1150 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 Osobowych.

Ważne!

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższone i dopłata wynosi:

 • 500 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,

 • 750 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,

 • 1062,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,

 • 1437,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego będzie można składać od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu przy ul. Partyzantów 3, w pok. 201, II piętro, pok. 33 i 38 parter w wersji papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wypełnione wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można wysyłać także na adres:

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu,

ul. Lwowska 57

22-400 Zamość

Więcej informacji na temat dodatku osłonowego można uzyskać w

Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu w Dziale Świadczeń przy ul. Partyzantów3 lub telefonicznie pod nr 84/677660984/ 677654284/6776610 w godz. od 7:30 do 15:30.

Informacje o tym jak wypełnić wniosek można otrzymać od pracowników pod nr telefonów: 451 177 971, 451 177 970451 177 972, 451 177 973.

Wzór wniosku znajduje się w poniższych załącznikach:

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego

Jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy

 

Wydawanie Kart Parkingowych

UWAGA !!!

,,Na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 568), przedłużeniu uległa ważność orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydawanych przez powiatowe i wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Wydłużenie następuje z mocy samego prawa, na podstawie przepisów ustawy!
Odpowiedniemu wydłużeniu uległy również terminy ważności kart parkingowych."

 

Od dnia 1 lipca 2014 r., na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446), zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych. Organem wydającym kartę parkingową staje się Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Wniosek osoby niepełnosprawnej składa się do wybranego przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Wniosek placówki składa się do przewodniczącego zespołu właściwego ze względu na siedzibę placówki. Opłata za wydanie karty wynosi 21 zł.

Karty parkingowe wydane na podstawie przepisów z przed 1 lipca 2014 r. zachowały ważność do dnia określonego jako data ważności karty, ale nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2015  r.

Opłatę za wydanie karty parkingowej
należy wnieść na następujący rachunek bankowy:
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu (Bank PKO BP S.A.)
KONTO: 60 1020 5356 0000 1202 0060 1674
Opłata za wydanie karty wynosi 21 zł.


Szczegółowych informacji udziela:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zamościu
ul. Peowiaków 8
22-400 Zamość
tel./fax 84 6385246
 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ZAŁĄCZNIKI:

WNIOSEK o wydanie karty parkignowej

Wniosek o wydanie karty parkingowej należy złożyć tylko i wyłącznie OSOBIŚCIE w siedzibie Zespołu.

Do wniosku należy załączyć: dowód uiszczenia opłaty, aktualne orzecznie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności - potwierdzające uprawnienie do uzyskania karty parkingowej oraz aktualne zdjęcie /najlepiej w formacie jak do nowego dowodu osobistego/

OŚWIADCZENIE o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania

Opłatę za wydanie karty parkingowej należy wnieść na rachunek bankowy:
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu (Bank PKO BP S.A.)
KONTO: 60 1020 5356 0000 1202 0060 1674
Opłata za wydanie karty wynosi 21 zł.

 

DODATKI MIESZKANIOWE

Dodatki mieszkaniowe

Od dnia 1 maja 2015 r. postępowanie w sprawie przyznawania dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych dla mieszkańców Miasta Zamość jest prowadzone przez Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu.

Miejsce Składania Wniosków

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie
Dział Świadczeń, pok. 38 /parter/
Tel: 84 677 65 12
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny Pracy:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.30 - 15.30
wtorek 8.00 - 16.00
 

Przyjmowanie wniosków od 8.00 do 14.00, we wtorki 8.00 - 16.00

Adres do Korespondencji

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Partyzantów 3
22-400 Zamość

DODATEK MIESZKANIOWY

Wymagane Dokumenty

 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
 • tytuł prawny /decyzja o przydziale, umowa, wyciąg z KW/
 • zaświadczenie o dochodach za wymagany okres wszystkich pełnoletnich członków gospodarstwa domowego
 • orzeczenie o niepełnosprawności

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do dodatku mieszkaniowego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

Inne Informacje

Warunkiem uzyskania dodatku mieszkaniowego jest posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu oraz zachowaną normę powierzchni użytkowej lokalu w zależności od ilości zamieszkujących osób:

1 osoba - 35m2
2 osoby - 40m2
3 osoby - 45m2
4 osoby - 55m2
5 osób - 65m2
6 osób - 70m2
7 osób - 75m2

Jeżeli w lokalu zamieszkuje większa liczba osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię użytkową o 5 m2. Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m2, jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwana w oddzielnym pokoju.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Kryterium Dochodowe

Dodatek mieszkaniowy przysługuje w/w osobom, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie, średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył gospodarstwie jednoosobowym 40%, a w gospodarstwie wieloosobowym 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Zgodnie z ostatnim komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2020 r.(M.P. z 2021 poz. 137) przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2020 r. wyniosło 5167,47 zł.

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego musi być potwierdzony przez zarządcę budynku. Deklarację o dochodach wnioskodawca wypełnia na podstawie wydanych przez zakład pracy zaświadczeń o wysokości dochodów brutto za ostanie trzy miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku. Jeżeli źródłem dochodu jest emerytura lub renta dokumentem potwierdzającym będzie ostania decyzja lub trzy ostatnie odcinki. Wyżej wymienione dokumenty należy przedłożyć w chwili składania wniosku.

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.).

Nie uwzględnia się dochodu osoby, która przebywa w instytucji, o której mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o dodatkach mieszkaniowych (domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, zakładzie karnym, szkole, w tym w szkole wojskowej – jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie), albo wyprowadziła się z lokalu mieszkalnego albo zmarła przed dniem złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego. 

Do pobrania:

 Informacja o sposobie obliczania dochodów do celów przyznania dodatku mieszkaniowegoInformacja

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (doc 0.03MB)

Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego. (doc 0.04MB)

Oświadczenie Wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie dodatku mieszkaniowego. (doc 0.03MB)

Zaświadczenie o dochodach w celu przyznania dodatku mieszkaniowego (doc 0.03MB)

 Obowiązek informacyjny RODO

 

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE

Pomoc w Punkcie Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego świadczona jest na rzecz mieszkańców miasta Zamość. Skorzystanie z poradnictwa jest możliwe po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu pod numerem telefonu 84 677-56-41 w godzinach udzielania poradnictwa.

Poradnictwo psychologiczne

poniedziałek       od 7.30 do 15.30

wtorek                od 8.00 do 16.00

Poradnictwo rodzinne

środa                   od 11.30 do 15.30

Pomoc w ramach poradnictwa jest świadczona przez psychologa Panią Edytę Adamczyk.

 

Miasto Zamość zapewnia możliwość skorzystania z nieodpłatnej pomocy

Informacja dotyczaca nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej oraz mediacji w 2023 roku

Rejestracja pod nr telefonu 722 364 992.

Miejsce: ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość (budynek Książnicy Zamojskiej)

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z POMOCY?

Z nieodpłatnej porady prawnej/ obywatelskiej może skorzystać każdy, kto nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Pomoc świadczona w punktach jest całkowicie bezpłatna, nie obowiązuje limit porad. 

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu, mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem telefonu podanym do zapisów.

Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Zamość nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie m. Zamość będą udzielane osobiście w punkcie przy ul. Kamienna 20 w Zamościu lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (e-mail, telefon) oraz poza lokalem punktu. Więcej informacji i harmonogram udzielania poszczególnych form pomocy:

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Nieodpłatna mediacja

W celu uzyskania nieodpłatnej porady prawnej/obywatelskiej, osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się, powinny zgłosić taką potrzebę wykorzystując jedną z poniższych form kontaktu:

Poczta elektroniczną- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej pod numerem telefonu- 722 364 992

 Listowanie- Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Zamość, ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość

Za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

 

DODATKI ENERGETYCZNE

Od dnia 1 maja 2015 r. postępowanie w sprawie przyznawania dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych dla mieszkańców Miasta Zamość jest prowadzone przez Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu.

Miejsce Składania Wniosków

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie
Dział Świadczeń, pok. 38 /parter/
Tel: 84 677 65 12
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny Pracy:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.30 - 15.30
wtorek 8.00 - 16.00
Przyjmowanie wniosków od 8.00 do 14.00, we wtorki 8.00 - 16.00

Adres Do Korespondencji

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Partyzantów 3
22-400 Zamość

DODATEK ENERGETYCZNY

Kryteria uprawniające do uzyskania dodatku energetycznego

Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.

Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2, art. 7, art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r. poz.180 ze zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej, zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej art.3 pkt 13 c ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz 402 )

Wymagane Dokumenty

 • wypełniony wniosek o przyznanie dodatku energetycznego (wniosek do pobrania)
 • umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta z przedsiębiorstwem energetycznym
 • przyznany dodatek mieszkaniowy (na osobę z którą zawarta jest umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej)

Wysokość Dodatu Enrgetycznego

  Od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. wynosi dla gospodarstwa domowego:
 1. prowadzonego przez osobę samotną wynosi 12,09 zł zł miesięcznie
 2. składającego się z 2-4 osób wynosi: 16,79 zł zł miesięcznie
 3. składającego się z co najmniej 5 osób wynosi: 20,15 zł miesięcznie

 

Do pobrania:

Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego

serwis BIP

Dodatek węglowy

Rodzina 500+

logo esp

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163