Przemoc w rodzinie

 Przemoc w rodzinie jest przestępstwem i nic jej nie usprawiedliwia!

Doświadczanie przemocy domowej jest złożonym problemem i często do wyjścia z przemocy potrzebna jest pomoc innych osób a nawet wsparcie wielu służb. W sytuacji, w której doświadczamy jakiejkolwiek formy przemocy wskazana jest pomoc z zewnątrz, która pomoże podjąć działania służące ochronie. Ta pomoc może przyjść ze strony przedstawicieli różnych służb - psychologa, prawnika, policjanta, lekarza, pracownika socjalnego. Czasem potrzebni są oni wszyscy naraz. Pomoc psychologiczna wspiera na ścieżce wychodzenia z przemocy. Pomoc prawna pozwala postawić sprawcy granice prawne, które uniemożliwią kontynuowanie przemocy.

 

Punkt Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

  • Pomoc psychologiczna Edyta Adamczyk psycholog

    poniedziałek, od 7.30 do 15.30

    wtorek od 8.00 do 16.00,

    pok. nr 17, I piętro

    Pomoc psychologiczna, w tym dla rodzin w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych


Podmioty realizujące działania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie

Informator 2021r. /do pobrania/

 

Świadek przemocy w rodzinie to bardzo ważna osoba.

Ważna, bo często jedyna, która może pomóc przerwać przemoc!

http://www.niebieskalinia.pl/pomoc/dla-swiadkow

plakat pwrksi

 

Zespół Interdyscyplinarny w Zamościu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zespół realizuje zadania określone w Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Zespół jest odpowiedzialny za realizację procedury Niebieskiej Karty na terenie miasta Zamość

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przedstawicieli:

1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;

2) Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

3) Policji;

4) oświaty;

5) ochrony zdrowia;

6) organizacji pozarządowych;

7) prokuratorów;

8) innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym kuratorów sądowych i przedstawicieli Żandarmerii Wojskowej

Wszelkie działania podejmowane przez Zespół są realizowane z zachowaniem poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskano podczas realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zamościu

Nasza pomoc dostępna jest 24 h na dobę, a przy tym jest profesjonalna i bezpłatna.

Bezpłatny telefon zaufania 0 800 101 402

www.oik.zamosc.pl

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia

www.forum.niebieskalinia.pl

 

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

http://fdds.pl/problem


 

PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

http://www.parpa.pl

 

 

Do pobrania:

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie procedury "Niebieskie Karty"

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Zamość na lata 2018-2020

 

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

wspieraj seniora

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163