Aktualności

APEL DO MIESZKAŃCÓW ZAMOŚCIA

Z uwagi na okres zimowy prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej a szczególnie osoby bezdomne, samotne, w podeszłym wieku, niepełnosprawne i rodziny z dziećmi.

Informacje dotyczące osób wymagających wsparcia należy zgłaszać do:

Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Lwowska 57
tel. 84 677 56 30, 84 677 56 33

lub:

  • Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn im. Św. Brata Alberta (czynnego całą dobę) – ul. Orlicz- Dreszera 2 tel. 84 627 09 31,
  • Ośrodka Interwencji Kryzysowej – ul. Kilińskiego 32 tel. 84 641 21 25,
  • Straży Miejskiej w Zamościu – ul. Rynek Wielki 13 tel. 84 639 93 41, Telefon Alarmowy Bezpłatny: 986
  • Komendy Miejskiej Policji w Zamościu – ul. Wyszyńskiego 2 tel. 84 677 14 17, Telefon Alarmowy Bezpłatny: 997

Pod adresem: http://www.lublin.uw.gov.pl/wsparcie-osob-bezdomnych znajduje się aktualny rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa lubelskiego.

 

 

MIEJSKIE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZAMOŚCIU

ul. Lwowska 57, tel. 84 677 56 30, 84 639 33 74, fax. 84 677 56 40, www.mcpr.zamosc.pl informuje, że

OSOBY POTRZEBUJĄCE WSPARCIA

przebywające na terenie Zamościa mogą skorzystać
z następujących form pomocy:

S C H R O N I E N I E

Schronienia dla bezdomnych mężczyzn udziela Schronisko dla Bezdomnych
im. Św. Brata Alberta
w Zamościu ul. Gen. Orlicz-Dreszera 2, tel. 84 627 09 31.
Schronisko świadczy także pomoc w zakresie udzielania pomocy doraźnej
 (gorąca kąpiel, posiłki itp.)

P O S I Ł K I

Gorący posiłek wydawany jest w Kuchni Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie
w Zamościu,
od poniedziałku do piątku w godzinach 12.15-14.45
ul. Gen. Orlicz-Dreszera 2, tel. 84 639 30 89.
Trwała żywność wydawana jest na podstawie skierowań z MCPR przez
Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Namysłowskiego 2, tel. 84 639 44 60.

I N T E R W E N C J A   K R Y Z Y S O W A

Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Kilińskiego 32, tel. 84 641 21 25
oraz bezpłatna infolinia 0 800 101 402 czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-18.30. Poradnictwo: psychologiczne, psychiatryczne, prawne oraz w sytuacji wystąpienia ostrego kryzysu sytuacyjnego.

P O R A D N I C T W O

Punkt Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego
przy Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu udziela porad: psychologicznych, prawnych ul. Lwowska 57, szczegółowe informacje pod nr tel. 84 677 56 30.

P O M O C  F I N A N S O W A

zasiłki okresowe, celowe, zasiłek stały
 MCPR, ul. Lwowska 57, tel. 84 677 56 30

P O M O C  RZECZOWA

Opał
MCPR,  ul. Lwowska 57, tel. 84 677 56 30

O D Z I E Ż

Pomoc w postaci wydawania odzieży na terenie miasta świadczy:
Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Zamościu,

ul. Św. Piątka 24, tel. 84 639 27 11.

Odzież wydawana jest w poniedziałki w godzinach 9.00-12.00

I N T E G R A C J A  S P O Ł E C Z N O-Z A W O D O W A
Klub Integracji Społecznej
przy Stowarzyszeniu „NOWA SZANSA”  w Zamościu,
ul. Św. Piątka 24, tel. 84 638 59 07.
________________________________________________________________

Szczegółowych informacji o wszelkich formach pomocy udzielają pracownicy socjalni
 Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, tel. 84 677 56 30.

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163