Aktualności

Nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023

W związku z przystąpieniem przez Miasto Zamość do realizacji kolejnej edycji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu rozpoczyna nabór osób chętnych do udziału w Programie.

Usługi asystenta jako forma ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych mają na celu ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia.

Wartość otrzymanego dofinansowania: 2 522 715,00 zł
Całkowita wartość zadania: 2 522 715,00 zł

Program skierowany jest do :

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawnościłącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 2. osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.

 ologowanie MRiPS i flaga z godłem

Usługi asystencji osobistej mogą polegać w szczególności na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 4. korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Uwaga!

Asystentem mogą być osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej. Wskazany asystent musi posiadać dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub posiadać co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu.

W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2268, z późn. zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie.

Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

 • 840 godzin roczniedla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 • 720 godzin roczniedla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie
  o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • 480 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną.
 • 360 godzin roczniedla:
 1. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 2. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie prosimy o:

 • Zapoznanie się z Programem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 (zał. nr 1):
 • I. Przedłożenie oryginału orzeczenia o niepełnosprawności w celu sporządzenia uwierzytelnionej kopii dokumentu;
 • II. Wypełnienie poniższych załączników:
 • a) karty zgłoszenia do Programu (zał. nr 2)
  b) zakresu czynności usług asystenckich (zał. nr 3);
  c) klauzuli informacyjnej (zał. nr 4a i 4b);
  d) oświadczenia o braku podwójnego finansowania w przypadku korzystania z usług świadczonych z innych źródeł (zał. nr 5);
  III. Jeśli dotyczy :
  e) wypełnienie oświadczenia o wskazaniu asystenta (zał. nr 6);
  f) przedłożenie kserokopii pełnomocnictwa notarialnego, orzeczenia lub zaświadczenia sądu;
  o ustanowieniu opiekuna prawnego (potwierdzona za zgodność z oryginałem).

Ww. dokumenty należy składać w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu przy ul. Lwowskiej 57 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.30.

Uwaga! 

Deklaracje złożone w listopadzie 2022 r. służyły do zdiagnozowania potrzeb mieszkańców Miasta Zamość i nie są podstawą do przyznania wsparcia w roku 2023.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 451 177 974 w godzinach 8.00-15.30.

Nabór chętnych do udziału w Programie potrwa do 24 lutego 2023 r.

Złożenie wniosku  nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem osoby do objęcia pomocą.

Program będzie realizowany do 31 grudnia 2023 r.

 

Załączniki:

Program  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023 (zał. nr. 1)

Karta zgłoszenia do Programu (zał. nr 2)

Zakres czynności usług asystenckich (zał. nr 3);

Klauzula informacyjna (zał. nr 4a)

Klauzula informacyjna (zał. nr 4b)

Oświadczenia o braku podwójnego finansowania w przypadku korzystania z usług świadczonych z innych źródeł (zał. nr 5)

Oświadczenie o wskazaniu asystenta (zał. nr 6)

 

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163