Aktualności

Nabór uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”- edycja 2024

W związku z przystąpieniem przez Miasto Zamość do realizacji kolejnej edycji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu rozpoczyna nabór osób chętnych do udziału w Programie.

Usługi asystenta jako forma ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością mają na celu ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia.

csm as2024 e5dcb65996

Program skierowany jest do :

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawnościłącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 2. osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub traktowane na równi z ww. orzeczeniami, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Usługi asystencji osobistej mogą polegać na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

 • wsparcie uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 • wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
 • wsparcie uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 • wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

W pierwszej kolejności uwzględnione zostaną potrzeby:

 • osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych;
 • osób z niepełnosprawnościami samotnie gospodarujących, które nie mają możliwości korzystania ze wsparcia bliskich.

Uwaga!

Asystentem mogą być osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego w Karcie zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, a także opiekunem prawnym uczestnika oraz osobą faktycznie zamieszkującą razem z uczestnikiem.  

Asystent realizuje usługi wyłącznie na rzecz osoby z niepełnosprawnością, na podstawie jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla osób trzecich, w tym członków rodziny osoby z niepełnosprawnością

W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu albo finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, finansowane ze środków publicznych.

Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na
1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

 • 840 godzin roczniedla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną lub orzeczenie równoważne;
 • 720 godzin roczniedla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie
  o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne;
 • 480 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną lub orzeczenie równoważne;
 • 360 godzin roczniedla:
 1. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne,
 2. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Ważne!

Miasto Zamość zastrzega sobie możliwość przyznania mniejszej liczby godzin od wnioskowanej przez osobę z niepełnosprawnością.
Złożenie wniosku  nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem osoby do objęcia pomocą.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie prosimy o:

 1. Zapoznanie się z Programem „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (zał. nr 1)
 2. Zapoznanie się z klauzulą informacyjną (zał. nr 2a i 2b)
 • Zapoznanie się z zakresem czynności usług asystenckich (zał. nr 3)
 1. Przedłożenie oryginału orzeczenia o niepełnosprawności w celu sporządzenia uwierzytelnionej kopii dokumentu;
 2. Wypełnienie:
 3. karty zgłoszenia do Programu (zał. nr 4)

jeśli dotyczy :

 1. oświadczenia o wskazaniu asystenta (zał. nr 5);
 2. przedłożenia kserokopii pełnomocnictwa notarialnego, orzeczenia lub zaświadczenia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (potwierdzona za zgodność z oryginałem).

Ww. dokumenty należy składać w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu przy ul. Lwowskiej 57 w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. od 7.30 do 15.30 oraz we wtorki od 8.00 do 16.00.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 451 177 974, 84 677 56 38/39
w godzinach
7.30-15.30.

Nabór chętnych do udziału w Programie potrwa do 11 grudnia 2023 r.

Program będzie realizowany do 31 grudnia 2024 r.

Załączniki:

 Załącznik nr 1 Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

 Załącznik nr 2a Obowiązek informacyjny RODO - MRiPS

 Załącznik nr 2a Obowiązek informacyjny RODO - MCPR

 Załącznik nr 3 Zakres czynności usług asystenckich

 Załącznik nr 4 Karta zgłoszenia do programu

 Załącznik nr 5 Wskazanie asystenta

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163