Plakat

Asytent A3

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość z dnia 9 kwietnia 2021 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadania – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

W załączeniu publikujemy Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021.

Loga na stronęMRiPS

Zadanie jest realizowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Czytaj więcej...

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Uprzejmie informujemy, iż Miasto Zamość ponownie przystąpiło do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Wartość otrzymanego dofinansowania: 1 448 451,00 zł. 

Całkowita wartość zadania: 1 448 451,00 zł.

Zadanie skierowane jest  przede wszystkim do :

  1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  2. osób powyżej 16 roku życia ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, potrzebujących wysokiego poziomu wsparcia, w tym osób z niepełnosprawnościami  sprzężonymi, trudnościami związanymi z komunikacją i mobilnością, osób samotnych oraz niepełnosprawnych niekorzystających ze wsparcia lub opieki  w ramach innych programów.

Loga na stronęMRiPS

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.

W załączeniu publikujemy Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Loga na stronęMRPiPS 20

Zadanie jest realizowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

1)      Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o konkursie ofert

2)      Wzór oferty

3)      Karta oceny formalnej

4)      Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Loga na stronęMRPiPS 20

Zadanie finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego realizowane w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020.

Uprzejmie informujemy, iż Miasto Zamość jest realizatorem Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020, w ramach umowy podpisanej pomiędzy Prezydentem Miasta Zamość a Wojewodą Lubelskim.
Program skierowany jest do pełnoletnich mieszkańców Miasta Zamość ze znacznym, bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które wymagają pomocy asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Czytaj więcej...

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163