Aktualności

Nabór uczestników do Programu Opieka wytchnieniowa - edycja 2023

Miasto Zamość ogłasza nabór osób do objęcia wsparciem w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Zgłoszenia osób wnioskujących o udział w Programie przyjmuje Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu (dalej MCPR).

Wartość otrzymanego dofinansowania: 567 405,60 zł
Całkowita wartość zadania: 567 405,60 zł

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi 

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

 ologowanie MRiPS i flaga z godłem

W ramach realizacji Programu planuje się objęcie 58 osób opieką wytchnieniową w formie pobytu dziennego realizowaną w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Podczas kwalifikacji do Programu MCPR w Zamościu będzie brało pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu, która będzie miała również znaczący wpływ na decyzję o przyznaniu usługi opieki wytchnieniowej.

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej mają osoby, które przedłożą kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny- skali FIM, którą uzupełnia lekarz rodzinny /lekarz rehabilitacji medycznej /fizjoterapeuta/ pielęgniarka.

 

Realizatorem usług będzie podmiot wyłoniony w drodze postępowania konkursowego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ważne:

 1. Limit godzin usług opieki wytchnieniowej przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 240 godzin na rok.
 2. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkania członka rodziny lub opiekuna sprawującego całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną.
 3. Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej, nie ponosi odpłatności  za usługę przyznaną w ramach Programu.
 4. W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,  usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.
 5. Uczestnik Programu ma możliwość samodzielnego wskazania osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej.
 6. Opieka wytchnieniowa nie może być świadczona przez członków rodziny, opiekunów prawnych lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu.

 

Osoby zainteresowane udziałem w Programie prosimy o:

 1. Zapoznanie się z Programem „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 (zał. nr 1):
 2. Przedłożenie oryginału orzeczenia o niepełnosprawności w celu sporządzenia uwierzytelnionej kopii dokumentu;
 • Wypełnienie poniższych załączników:
 1. karty zgłoszenia do Programu (zał. nr 2);
 2. karty pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - skali FIM (zał. nr 3);
 3. klauzuli  informacyjnej (zał. nr 4a i 4b);
 4. oświadczenia o braku podwójnego finansowania w przypadku korzystania z usług świadczonych z innych źródeł (zał. nr 4);
 5. Jeśli dotyczy:
 6. e) wypełnienie oświadczenia o wskazaniu osoby świadczącej usługi opieki wytchnieniowej (zał. nr 6);

Dokumenty  można złożyć osobiście w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.30 lub przesłać pocztą na adres ul. Lwowskiej 57, 22-400 Zamość.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 451 177 974 w godzinach

 1. 8.00 do 15.30.

 

Nabór do Programu  do 24 lutego 2023 r.

Złożenie wniosku  nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem osoby do objęcia pomocą.

Program będzie realizowany do 31 grudnia 2023 r.

 

Załączniki:

Program  „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023 (zał. nr. 1)

Karta zgłoszenia do Programu (zał. nr 2)

Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - skala FIM (zał. nr 3);

Klauzula informacyjna (zał. nr 4a)

Klauzula informacyjna (zał. nr 4b)

Oświadczenia o braku podwójnego finansowania w przypadku korzystania z usług świadczonych z innych źródeł (zał. nr 5)

Oświadczenie o wskazaniu opiekuna (zał. nr 6)

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów opaski bezpieczeństwa

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163