Aktualności

Pilotażowy program wdrażający ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie informuje, że wszystkie jednostki penitencjarne podległe Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Lublinie realizują projekt pod nazwą „Pilotaż programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie”.  W ramach ww. projektu osoby odbywające karę pozbawienia wolności, osadzone w AŚ Lublin, ZK Opole Lubelskie, ZK Chełm, ZK Biała Podlaska, OZ Zabłocie, ZK Zamość, OZ Zamość, AŚ Krasnystaw, ZK Hrubieszów mogą korzystać z pomocy mediatora w celu podjęcia starań o uregulowanie relacji z osobami pokrzywdzonymi ich czynem (przestępstwem). Mediacja prowadzona w ramach Pilotażu ma na celu zadośćuczynienie pokrzywdzonym i ich bliskim, umożliwia im uzyskania uzyskanie psychicznej rekompensaty, otrzymanie przeprosin, przywrócenie równowagi w środowisku sprawcy i ofiary.

Więcej informacji nt. projektu znajduje się na stronie https://mediacjaisprawiedliwoscnaprawcza.pl/

Szanowna Pani,  Szanowny Panie!

Jeśli czyta Pani/Pan tę informację to znaczy, że ktoś z Pani/Pana otoczenia chciał poinformować  Panią/Pana  o możliwości skorzystania z mediacji z osobą, która obecnie odbywa karę pozbawienia wolności.

Mediacja, o której może Pani/Pan tutaj przeczytać to  – to dobrowolna, poufna metoda rozwiązywania sporów (kryzysów), powstałych w wyniku przestępstwa, w której strony sporu,
z pomocą bezstronnego mediatora dochodzą do porozumienia, przy czym, co najmniej jedną ze stron jest osobą skazana, odbywająca karę pozbawienia wolności, i jest osadzona w jednej

z jednostek penitencjarnych na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie. 

W trakcie mediacji z osobą odbywająca karę  można porozmawiać w bezpieczny sposób, powiedzieć o swoich potrzebach, wyrazić swoje myśli, uczucia, powiedzieć o swoich oczekiwaniach, uzyskać pewną formę zadośćuczynienia,  uzyskać przeprosiny.  Nad całym procesem czuwa mediator,  osoba bezstronna, dbająca o to, by obydwie osoby konfliktu mogły wyrazić swoje stanowiska i interesy. Należy pamiętać, że aby doszło do mediacji potrzebna jest wola obydwu stron, tzn. zarówno sprawca jak i pokrzywdzony muszą wyrazić zgodę na udział
w mediacji.

Mediacja mogłaby pomóc ustalić  np. Państwa wzajemne relacje po wyjściu osoby
z więzienia, rozwiązać problemy będące przyczyną/następstwem osadzenia w izolacji penitencjarnej.

Mediacja może przybrać  formę bezpośrednia lub pośrednią. Może odbyć się również  za pomocą komunikatora skype. Wybiera Pani/Pan formę taką,   jaka będzie dla Pani /Pana wygodna
i bezpieczna i możliwa do realizacji. Sposób ten musi być również zaakceptowany przez drugą stronę.

Mediacja  bezpośrednia   ma miejsce wtedy, gdy obydwie strony spotykają się w jednostce penitencjarnej (zakładzie karnym, areszcie śledczym), w obecności mediatora, w specjalnie utworzonym i udostępnionym na tę okoliczność pokoju.

Mediacja pośrednia - kiedy Pani/Pan nie spotyka się z drugą stroną (osobą pozbawioną wolności), tylko z mediatorem, który  pełni funkcje pośrednika, przekazując stronom ich wzajemne ustalenia.

            Ponadto istnieje jeszcze możliwość skorzystania z mediacji za pomocą komunikatora skype
(o ile Pani/Pan dysponuje możliwością skorzystania z tego narzędzia). Wtedy Pani/Pan uczestniczy
w mediacji będąc przed swoim komputerem,  a druga strona znajdująca się w jednostce penitencjarnej, również korzysta z komunikatora skype. Rozmowa toczy się online, uczestniczy
w niej mediator. Rodzaj spotkania ustala Pani /Pan z mediatorem.

Mając na uwadze podstawową zasadę mediacji tj. dobrowolność należy pamiętać, że  każda strona mediacji  musi wyrazić zgodę na udział w  mediacji.

Jak skorzystać z mediacji w Projekcie?

 

Osoba odbywająca karę pozbawienia wolności w jednostkach penitencjarnych Okręgu Lubelskiego tj. ZK Biała Podlaska, ZK Chełm, ZK Opole Lubelskie, AŚ Lublin,  ZK Włodawa,
OZ Zabłocie,  ZK Hrubieszów, AŚ Krasnystaw, ZK Zamość i OZ Zamość, w ramach projektu może wystąpić sama z wnioskiem o mediację. Również z wnioskiem o wszczęcie mediacji mogą wystąpić  zgodnie dwie strony.

Osoba, odbywająca karę pozbawienia wolności zainteresowana udziałem w mediacji składa deklaracje udziału w projekcie, która jest jednocześnie  wnioskiem o przeprowadzenie mediacji pozasądowej. O wszczęcie mediacji mogą  zgodnie wnioskować strony – składają deklaracje razem.  Realizację powyższych  mediacji reguluje Regulamin organizacji i prowadzenia mediacji pozasądowych na etapie postępowania wykonawczego, w ramach realizowanego projektu pn. „Pilotaż programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie” – do zapoznania się na stronie internetowej projektu- www.mediacjaisprawiedliwośćnaprawcza.pl.

Mediator, otrzymując wniosek przygotowany przez osobę odbywająca karę pozbawienia wolności lub zgodnie przez obie strony  podejmie stosowne działania, a następnie skontaktuje się
z Panią/Panem, ustalając dalsze postępowanie.

Ulotka

Plakat

Informacja o projekcie

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów opaski bezpieczeństwa

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163