Aktualności

Informacja dotycząca źródeł ciepła

            Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz ustawa z dnia 19 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadzają możliwość ubiegania się o rekompensatę z tytułu ponoszenia kosztów ogrzewania domów oraz mieszkań.

            Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym dodatek węglowy przysługuje w gospodarstwie domowym jednoosobowym bądź w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi (w szczególności węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającym co najmniej 85% węgla kamiennego), wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r. lub po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania dla danego adresu uruchomionych po raz pierwszy po dniu 1 lipca 2021 r. do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

            W związku z nowelizacją ustawy jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

            Dodatek węglowy w wysokości 3000 zł jednorazowo wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022 r. wypłaca się do dnia 30 grudnia 2022 r.

            Wnioski o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpoznania.

            Ustawa z dnia 19 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadza nowy jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest:

- kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia,  piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy,

- kocioł olejowy zasilany olejem opałowym

- kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,

wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r. lub po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania dla danego adresu uruchomionych po raz pierwszy po dniu 1 lipca 2021 r. do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

            Jednorazowy dodatek nie przysługuje do kotła gazowego zasilanego gazem ziemnym.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

1) 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;

2) 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;

3) 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

4) 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

            Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski o wypłatę powyższego dodatku złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wzór wniosku - inne źródła ciepła

 

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163