Aktualności

Projekt „CIS TWOJĄ SZANSĄ” - ponowny nabór kandydatów do realizacji zadania INSTRUKTOR REINTEGRACJI ZAWODOWEJ W WARSZTACIE REMONTOWO BUDOWLANYM

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu
ogłasza nabór kandydatów do realizacji zadania
INSTRUKTOR REINTEGRACJI ZAWODOWEJ W WARSZTACIE REMONTOWO BUDOWLANYM

w ramach projektu „CIS TWOJĄ SZANSĄ” współfinansowanego z Unii Europejskiej z EFS w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne,
Działania:11.1 Aktywne włączenie RPO WL 2014-2020

 

w ramach projektu „CIS TWOJĄ SZANSĄ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z EFS w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania:11.1 Aktywne włączenie RPO WL 2014-2020

Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej, wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych,

-  list motywacyjny.

Wymagania dotyczące kandydata:

Poziom wykształcenia: minimum średnie zawodowe preferowane na kierunku technik robot wykończeniowych w budownictwie lub umiejętności potwierdzone odbytymi szkoleniami lub praktyką w nauczaniu przedmiotów zawodowych.

Umiejętności: wykonywania prac wykończeniowych, pracy w zespole

Doświadczenie zawodowe: preferowane doświadczenie w kształceniu zawodowym.

Zakres realizowanych zadań:

  1. Opracowywanie i realizacja programu szkolenia zawodu dla uczestników Centrum Integracji Społecznej (dalej: CIS).
  2. Prowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych reintegracji zawodowej w zakresie usług remontowo-budowlanych.
  3. Ocenianie zdobytych przez uczestników umiejętności w czasie zajęć reintegracji zawodowej.
  4. Stała współpraca z pracownikiem socjalnym, doradcą zawodowym, psychologiem CIS w zakresie realizacji „Indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego” uczestników.
  5. Stała opieka i nadzór nad uczestnikami CIS
  6. Przygotowanie uczestników CIS do egzaminów potwierdzających zdobyte kwalifikacje oraz kompetencje.

Miejsce realizacji zadania :

Centrum Integracji Społecznej w Zamościu, ul. Szczebrzeska 11.

Termin realizacji zadania:

Zadanie realizowane od dnia podpisania umowy do 31 marca 2023 r. w wymiarze 1/1 etatu.

Forma zatrudnienia:

Planowane jest zatrudnienie na umowę o pracę na czas określony w systemie jednozmianowym: - 8.00-16.00.

Osoby, które spełnią wymogi formalne  określone w ogłoszeniu, zostaną poinformowane telefonicznie o dalszej procedurze postępowania.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem: dotyczy naboru na realizację zadania – instruktor reintegracji zawodowej w warsztacie remontowo-budowlanym

 – w terminie do dnia 27 grudnia 2022 r.

Aplikacje które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów opaski bezpieczeństwa

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163