Nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 roku

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu przypomina, iż wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 roku mogą być składane elektronicznie poprzez System Obsługi Wsparcia tj. SOW sow.pfron.org.pl od dnia 01.01.2024 roku oraz w formie tradycyjnej (papierowej) od dnia 02.01.2024 roku.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert z dnia 21 listopada 2023 r. na realizację w 2024 roku zadania z zakresu wspierania dzieci z rodzin z problemem opiekuńczo-wychowawczym

W załączeniu publikujemy Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert na realizację w 2024 roku zadania z zakresu wspierania dzieci z rodzin z problemem  opiekuńczo-wychowawczym – prowadzenie placówek wsparcia dziennego.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert z dnia 21 listopada 2023 r. na realizację w 2024 roku zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

W załączeniu publikujemy Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert na realizację w 2024 roku zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Czytaj więcej...

"Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Miasto Zamość planuje w 2024 roku przystąpić do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

MRiPS.graf 1

Czytaj więcej...

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje, że Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ), który będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznej Plus (EFS+) do końca 2029 r.

FEPŻ jest następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2012-2020 (PO PŻ). Program opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego.

POPŻ

Czytaj więcej...

Informacja o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna oraz o nowym świadczeniu wspierającym

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje, iż w związku z art. 63 ust. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1429) od 1 stycznia 2024 r. zmianie ulegają przepisy regulujące zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna.

Powyższa ustawa zakłada przebudowę dotychczasowego systemu świadczeń dla osób
z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów poprzez:

- zmiany w warunkach przyznawania funkcjonującego obecnie świadczenia pielęgnacyjnego;

- likwidację specjalnego zasiłku opiekuńczego;

- wprowadzenie nowego świadczenia – tzw. świadczenia wspierającego.

Czytaj więcej...

Podkategorie

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163