Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert z dnia 21 listopada 2023 r. na realizację w 2024 roku zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

W załączeniu publikujemy Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert na realizację w 2024 roku zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Czytaj więcej...

"Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Miasto Zamość planuje w 2024 roku przystąpić do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

MRiPS.graf 1

Czytaj więcej...

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje, że Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ), który będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznej Plus (EFS+) do końca 2029 r.

FEPŻ jest następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2012-2020 (PO PŻ). Program opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego.

POPŻ

Czytaj więcej...

Informacja o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna oraz o nowym świadczeniu wspierającym

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje, iż w związku z art. 63 ust. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1429) od 1 stycznia 2024 r. zmianie ulegają przepisy regulujące zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna.

Powyższa ustawa zakłada przebudowę dotychczasowego systemu świadczeń dla osób
z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów poprzez:

- zmiany w warunkach przyznawania funkcjonującego obecnie świadczenia pielęgnacyjnego;

- likwidację specjalnego zasiłku opiekuńczego;

- wprowadzenie nowego świadczenia – tzw. świadczenia wspierającego.

Czytaj więcej...

Miasto Zamość poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych

Miasto Zamość prowadzi stały nabór kandydatów na rodziców zastępczych.
Szukamy osób, które gotowe będą pełnić funkcje rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, w tym dla dzieci które obecnie przebywają w pieczy instytucjonalnej.
Piecza zastępcza, jej rodzaje i formy wsparcia dla rodziców zastępczych były tematem rozmowy na antenie Katolickiego Radia Zamość. Zapraszamy do wysłuchania audycji, która przybliży tę problematykę.

https://www.radiozamosc.pl/artykul/22596,joanna-jurgielewicz 

Osoby zainteresowane rodzicielstwem zastępczym zapraszamy do Organizatora Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Zamościu z siedzibą w Zamościu przy ul. Prusa 2
tel. 84 627 07 73.

Wypożyczalnia sprzętu dla osób z niepełnosprawnością

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje, że PFRON rozpoczął realizację nowego programu „Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością”.

Osoba z niepełnosprawnością może wnioskować za pośrednictwem platformy elektronicznej SOW (System Obsługi Wsparcia)  o wypożyczenie sprzętu zgodnego z wykazem zamieszczonym w poniższym linku. 

Czytaj więcej...

Podkategorie

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów opaski bezpieczeństwa

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163