Prośba o udział w badaniu odbiorców usług społecznych

Uczelnia Korczaka prowadzi na zlecenie instytucji samorządowych oraz we współpracy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej największe w Polsce badanie dotyczące świadczenia usług społecznych na rzecz osób starszych, niesamodzielnych i z niepełnosprawnościami w kontekście deinstytucjonalizacji. Celem badania jest m.in. poznanie oczekiwań i doświadczeń osób, które korzystają ze wsparcia i opieki w różnych formach.

Zespołowi Badawczemu Uczelni Korczaka zależy, aby w badaniu nie zabrakło głosu osób najważniejszych – tych, do których adresowane są usługi społeczne. 

Dlatego udostępniamy ankietę osobom, które korzystają z tych usług.

Czytaj więcej...

Ogólnopolskie telefony zaufania

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia"

tel. 800 120 002

Telefon jest bezpłatny i czynny całą dobę.

Ogólnopolski Telefon Zaufania  - Uzależnienia

tel. 800 199 990.

Telefon  bezpłatny, czynny codziennie w godz. 16.00 -21.00

Telefon zaufania dla osób uzależnionych od czynności

tel. 801 889 880

Czynny codziennie w godzinach 17.00 – 22.00 . Stawka za połączenie według taryfy operatora.

Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych numerów telefonów dla osób z problemami uzależnienia oraz przemocy w rodzinie.

"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej rozpoczęło nabór wniosków, w ramach programu resortowego "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

  1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  3. a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  4. b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  5. c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

MRiPS.graf 1

Czytaj więcej...

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKÓW NA ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2023/2024

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu przypomina, iż od dnia 1 lipca 2023r. mieszkańcy Miasta Zamość mogą składać wnioski na zasiłek rodzinny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz fundusz alimentacyjny on-line za pośrednictwem platformy usługowo - informacyjnej Emp@tia http://empatia.mrpips.gov.pl/ natomiast od 1 sierpnia 2023r. przyjmowane są wnioski w formie tradycyjnej /papierowo/ w siedzibie organu tj.

Czytaj więcej...

DOPŁATA DO CZYNSZU W RAMACH PROGRAMU "MIESZKANIE NA START"

Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1114) o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe wprowadza wyższe dopłaty do czynszu w ramach programu Mieszkanie na Start.

Zmiana wysokości dopłaty do czynszu nastąpi w przypadku, gdy podwyższenie stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu objętego umową, nastąpiło po dniu wydania decyzji przyznającej dopłatę do czynszu,  najemca może wystąpić z wnioskiem o zmianę tej decyzji w sposób podwyższający wysokość dopłaty o kwotę odpowiadającą różnicy między wysokością czynszu ustaloną zgodnie ze stawką czynszu obowiązującą w dniu zawarcia umowy najmu   a wysokością czynszu obowiązującą w dniu wejścia w życie zmiany przepisu prawa - tj. 16.07.2023 r.

Czytaj więcej...

Program „Kultura – używaj do woli!”

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu na prośbę Muzeum Zamojskiego udostępnia materiały dotyczące bezpłatnych zajęć tematycznych dla dzieci i młodzieży w Muzeum Zamojskim i Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał Oddział Muzeum Zamojskiego.

Wakacje 2023

 Poniżej harmonogram zajęć, ich opis oraz zasady uczestnictwa.

Harmonogram zajęć

Podkategorie

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów opaski bezpieczeństwa

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163