Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o ofercie złożonej w trybie pozakonkursowym na wsparcie realizacji w zakresie pomocy społecznej z informacją o możliwości składania uwag

W załączeniu publikujemy Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o ofercie złożonej w trybie pozakonkursowym na wsparcie realizacji w zakresie pomocy społecznej z informacją o możliwości składania uwag.

Czytaj więcej...

Rezultaty realizacji projektu „CIS TWOJĄ SZANSĄ”

Miasto Zamość/Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu jest beneficjentem  projektu . „CIS TWOJĄ SZANSĄ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 11.1 Aktywne włączenie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest przez Centrum Integracji Społecznej w Zamościu od 1 stycznia 2020 r. i potrwa do 31 marca 2023 r.

Celem głównym projektu jest realizacja kompleksowego programu reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej 66 mieszkańców miasta Zamość, poprzez realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego, trwającego do 18 m-cy dla każdego z uczestników.

efs loga2019

Czytaj więcej...

ZUS - informacja dla emerytów i rencistów

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu na prośbę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  Oddział w Biłgoraju udostępnia materiały informacyjne dotyczące mLegitymacji.

Od stycznia 2023 roku każdy emeryt i rencista otrzyma elektroniczną wersję legitymacji ZUS – mLegitymację. Będzie ona dostępna na każdym urządzeniu mobilnym z dostępem do internetu (np. smartfonie), przy użyciu bezpłatnej aplikacji mObywatel. Legitymacje w formie plastikowej pozostają ważne.

Czytaj więcej...

Przewodnik dla studentów rozważających wolontariat

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu na prośbę HelloFinanse udostępnia link do:  przekrojowy przewodnik dla studentów rozważających wolontariat.

Przewodnik tłumaczy, dlaczego warto zostać wolontariuszem:

- gdzie są potrzebni wolontariusze,

- czym jest wolontariat,

- dlaczego warto być wolontariuszem,

- jak to udokumentować w procesie rekrutacyjnym do pracy,

- czy wolontariat wymaga pisemnej umowy,

- jakim ubezpieczeniom podlegają wolontariusz,

- jak pogodzić studia, pracę dodatkową i wolontariat.

Zapraszamy do zapoznania się z ww. przewodnikiem.

Projekt „CIS TWOJĄ SZANSĄ” - ponowny nabór kandydatów do realizacji zadania INSTRUKTOR REINTEGRACJI ZAWODOWEJ W WARSZTACIE REMONTOWO BUDOWLANYM

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu
ogłasza nabór kandydatów do realizacji zadania
INSTRUKTOR REINTEGRACJI ZAWODOWEJ W WARSZTACIE REMONTOWO BUDOWLANYM

w ramach projektu „CIS TWOJĄ SZANSĄ” współfinansowanego z Unii Europejskiej z EFS w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne,
Działania:11.1 Aktywne włączenie RPO WL 2014-2020

 

w ramach projektu „CIS TWOJĄ SZANSĄ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z EFS w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania:11.1 Aktywne włączenie RPO WL 2014-2020

Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej, wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych,

-  list motywacyjny.

Czytaj więcej...

Zamojski Bon Żłobkowy

Rada Miasta Zamość w dniu 28 listopada 2022 roku podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia świadczenia „Zamojski Bon Żłobkowy”. Świadczenie to ma na celu wsparcie rodzin
z dzieckiem w wieku do lat 3  poprzez częściowe pokrycie opłaty za pobyt dziecka
w  niepublicznym żłobku lub w klubie dziecięcym.

Czytaj więcej...

Podkategorie

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163