Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z dnia 17.11.2022 r. na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2023 roku.

W załączeniu publikujemy Zarządzenie Nr 370/2022 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z dnia 17 listopada 2022 roku na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w roku 2023.

Zarzadzenie Prezydenta Miasta Zamość

Projekt socjalny MCPR „Uśmiech dziecka”

Pracownicy socjalni MCPR w okresie od czerwca do listopada 2022 r. we współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi świetlice osiedlowe dla dzieci tj. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oraz Stowarzyszenie „Otwarte Serca”, realizowali projekt socjalny „Uśmiech dziecka”. Głównym celem projektu było zwiększenie poziomu wiedzy nt. zjawiska przemocy w rodzinie wśród pracowników stowarzyszeń prowadzących placówki wsparcia dziennego w Zamościu oraz rodzin korzystających z oferty tych placówek, a także promowanie alternatywnych dla przemocy oddziaływań wychowawczych.

Rodzice dzieci korzystających z oferty świetlic mogli skorzystać ze spotkania, na którym psycholog m.in. przedstawił wybrane cechy dobrego rodzica, zarys komunikacji w rodzinie oraz kilka technik wychowawczych. Przekazywane na spotkaniu informacje oparte były m.in. na publikacji wydanej przez MCPR  w ramach projektu finansowanego ze środków EFS.

Poradnik dla rodziców

Rodzice obecni na spotkaniach otrzymali też informacje dotyczące możliwości podniesienia swoich umiejętności rodzicielskich dzięki udziałowi w bezpłatnych warsztatach realizowanych w ramach „Zamojskiego Programu dla Rodziców JESTEM OK!”.

Ulotka

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - PCPM/Допомога біженцям з України - PCPM

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej udziela zapomóg finansowych finansowanych przez UNHCR dla osób, które przyjechały po 24.02.2022 z Ukrainy i mieszkają na terenie województwa lubelskiego.
Rodziny mogą otrzymać pomoc finansową w 3 płatnościach po 710 zł na pierwszą osobę, 610 zł na każdą kolejną, maksymalnie 2540 zł (4 osoby).

Czytaj więcej...

Projekt „CIS TWOJĄ SZANSĄ” - ponowny nabór kandydatów do realizacji zadania INSTRUKTOR REINTEGRACJI ZAWODOWEJ W WARSZTACIE REMONTOWO BUDOWLANYM

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu
ogłasza nabór kandydatów do realizacji zadania
INSTRUKTOR REINTEGRACJI ZAWODOWEJ W WARSZTACIE REMONTOWO BUDOWLANYM

w ramach projektu „CIS TWOJĄ SZANSĄ” współfinansowanego z Unii Europejskiej z EFS w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne,
Działania:11.1 Aktywne włączenie RPO WL 2014-2020

 

w ramach projektu „CIS TWOJĄ SZANSĄ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z EFS w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania:11.1 Aktywne włączenie RPO WL 2014-2020

Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej, wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych,

-  list motywacyjny.

Czytaj więcej...

Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę edycja 2022

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu – sztab nr 37 –

zaprasza mieszkańców Miasta Zamość do udziału w akcji:

 

„Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”

 

 74 pom dzieciom przetrwa zim w

 

 

 

 

 

25-26.11.2022 r.

(piątek – sobota)

Zbiórka żywności długoterminowej w sklepach PSS Społem w Zamościu:

- sklep PSS nr 5 ul. Nowy Rynek 7,

- sklep PSS nr 10 ul. Reja 12,

- sklep PSS nr 11 ul. Traugutta 1,

- sklep PSS nr 16 ul. Kilińskiego 11,

- sklep PSS nr 25 ul. Hrubieszowska 30a,

- sklep PSS nr 30 ul. Bohaterów Monte Cassino 6,

- sklep PSS nr 34 ul. Wojska Polskiego 1,

- sklep PSS nr 39 ul. Lipska 26.

APEL DO MIESZKAŃCÓW ZAMOŚCIA

Z uwagi na okres jesienno-zimowy prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej a szczególnie
osoby bezdomne, w podeszłym wieku, chore, niepełnosprawne i samotne.

Informacje dotyczące osób wymagających wsparcia należy zgłaszać do:

Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Lwowska 57

w godzinach 7.30 - 15.30 (poniedziałek, środa, czwartek, piątek)

w godzinach  8.00 - 16.00 (wtorek)

                    pod numerem telefonu  tel. 84 677 56 30 – Sekretariat 

                    tel. 84 677 56 47 – Zespół ds. pierwszego kontaktu

w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od pracy należy dzwonić
na numer telefonu

Straży Miejskiej w Zamościu – ul. Rynek Wielki 13 tel. 84 639 93 41

Telefon Alarmowy Bezpłatny: 986

Komendy Miejskiej Policji w Zamościu – ul. Wyszyńskiego 2 tel. 84 677 14 17

Telefon Alarmowy Bezpłatny: 997

Czytaj więcej...

Podkategorie

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów opaski bezpieczeństwa

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163