Informacja dotycząca źródeł ciepła

            Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz ustawa z dnia 19 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadzają możliwość ubiegania się o rekompensatę z tytułu ponoszenia kosztów ogrzewania domów oraz mieszkań.

            Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym dodatek węglowy przysługuje w gospodarstwie domowym jednoosobowym bądź w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi (w szczególności węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającym co najmniej 85% węgla kamiennego), wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r. lub po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania dla danego adresu uruchomionych po raz pierwszy po dniu 1 lipca 2021 r. do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Czytaj więcej...

Dodatek węglowy dla mieszkańców Miasta Zamość (3000 zł)

Dodatek węglowy

Wnioski o wypłatę o dodatku węglowego mieszkańcy Miasta Zamość mogą składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu przy ul. Partyzantów 3 w pok. 201, II piętro w wersji papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3000 złotych.

Czytaj więcej...

Lubelskie pomaga Ukrainie - nauka języka polskiego/ Люблінське допомагає Україні – вивчення польської мови

Projekt „Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego” skierowany jest do osób dorosłych, które w wyniku działań wojennych na Ukrainie, przybyły legalnie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej od 24.02.2022 r. W ramach oferowanego wsparcia 1800 migrantów będzie mogło dobrowolnie skorzystać z udziału w nieodpłatnych szkoleniach językowych z języka polskiego.

Проєкт «Люблінське допомагає Україні – вивчення польської мови» орієнтований на дорослих, які внаслідок військових дій в Україні, легально прибули на територію Польщі з 24.02.2022 р. В рамках пропонованої підтримки 1800 мігрантів зможе добровільно взяти участь в безкоштовних заняттях з польської мови.

https://www.lubelskie.pl/lubelskie-pomaga-ukrainie-nauka-jezyka-polskiego/ 

Lubelskie pomaga Ukrainie plakat

 Formularz zgłoszeniowy

Projekt „CIS TWOJĄ SZANSĄ” - nabór kandydatów do realizacji zadania INSTRUKTOR REINTEGRACJI ZAWODOWEJ W WARSZTACIE REMONTOWO BUDOWLANYM

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu
ogłasza nabór kandydatów do realizacji zadania
INSTRUKTOR REINTEGRACJI ZAWODOWEJ W WARSZTACIE REMONTOWO BUDOWLANYM

w ramach projektu „CIS TWOJĄ SZANSĄ” współfinansowanego z Unii Europejskiej z EFS w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne,
Działania:11.1 Aktywne włączenie RPO WL 2014-2020

 

w ramach projektu „CIS TWOJĄ SZANSĄ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z EFS w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania:11.1 Aktywne włączenie RPO WL 2014-2020

Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej, wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych,

-  list motywacyjny.

Czytaj więcej...

Zostań rodziną zastępczą

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu we współpracy z Organizatorem Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Zamościu poszukuje osób chętnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci potrzebujących wsparcia i opieki.

 Kogo szukamy:

Osób gotowych przyjąć do swojego domu/mieszkania dzieci, które nie mogąwychowywać się z biologicznymi rodzicami. Do roli rodzica zastępczego poszukiwane są osoby odpowiedzialne, gotowe nieśćpomoc innym, cierpliwe i wytrwałe, które potrafią stworzyć rodzinną atmosferę.

 

 

plakat piecza rodzina zastępcza

Czytaj więcej...

ŚWIADCZENIA DLA PODMIOTÓW, W SZCZEGÓLNOŚCI OSÓB FIZYCZNYCH, KTÓRE ZAPEWNIAJĄ ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE OBYWATELOM UKRAINY

  • Nowe terminy składania wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Nowelizacją ustawy z 8 czerwca br. (Dz.U.2022.1383) o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa został ustalony maksymalny termin do złożenia wniosku za okres, w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy:

  1. wnioski o świadczenia pieniężne obejmujące okres do 1 lipca 2022 r. składa się do 31 lipca 2022 r.
  2. wnioski o świadczenia pieniężne obejmujące okres od 2 lipca 2022 r. składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem (np. wniosek za okres od  2 lipca do 31 lipca 2022 r. składa się do 31 sierpnia 2022 r.).

Wnioski złożone z uchybieniem terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Czytaj więcej...

Podkategorie

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów opaski bezpieczeństwa

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163