Informacja o dodatku osłonowym

Od 1 stycznia 2022 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego.

Dodatek osłonowy został wprowadzony w ramach tarczy antyinflacyjnej. Świadczenie ma być odpowiedzią na szczególne problemy niektórych gospodarstw domowych związane ze znaczącym wzrostem cen towarów i usług, zwłaszcza cen energii elektrycznej i paliw. Dodatek osłonowy zastąpi dotychczasowy dodatek energetyczny.

Dla mieszkańców miasta Zamość wnioski o dodatek osłonowy będzie przyjmowało i rozpatrywało Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu.

Czytaj więcej...

Elektroniczne nabory wniosków w systemie SOW

Od 1 stycznia 2022 roku istnieje możliwość elektronicznego składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON:

  • likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,
  • zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,
  • przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
  • uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnych

Warunkiem złożenia wniosku on-line jest posiadanie profilu zaufanego. Wnioskodawcy, którzy nie posiadają podpisu elektronicznego ani profilu zaufanego, mogą wypełnić wniosek w Systemie SOW, a następnie go wydrukować i dostarczyć do MCPR, ul. Partyzantów 3, pok. 307

Czytaj więcej...

Raport Końcowy z wdrażania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 to dokument, który odpowiadał na oczekiwania różnych środowisk społecznych, definiował problemy społeczne miasta Zamość oraz wskazywał najważniejsze kierunki i zadania polityki społecznej. Dokument ten umożliwiał także aplikowanie o środki zewnętrzne na realizację programów i projektów przyczyniających się do osiągania założonych w dokumencie celów.

W Strategii wskazano instytucje i podmioty wdrażające, zobowiązane do realizacji zadań służących osiąganiu poszczególnych celów operacyjnych. Dlatego jedną z głównych form implementacji Strategii, było uwzględnienie przez te podmioty w swoich rocznych planach, działań służących realizacji tych celów. Każdego roku na podstawie sprawozdań przedstawianych przez podmioty wdrażające sporządzano szczegółowe sprawozdanie. Na podstawie tych sprawozdań sporządzono Raport końcowy podsumowujący osiągnięte w perspektywie 7 lat rezultaty.

Raport końcowy

Załącznik do Raportu końcowego z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Miasta Zamość na lata 2014-2020

Zmiana zasad naboru wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego „Tzw. 500+”

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje, iż w związku z ustawą z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. Z 2021 r. poz. 1981) zmieniają się zasady naboru wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego „Tzw. 500+”

Od 1 stycznia 2022 r. składanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie odbywać się tylko i wyłącznie w formie elektronicznej, a obsługą zadania zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Tak jak w ubiegłych latach, będzie można składać wnioski poprzez:

Natomiast nie będzie możliwości składania wniosków w formie tradycyjnej – papierowej.

Czytaj więcej...

Nabór kandydatów do realizacji zadania - Doradztwo zawodowe

DYREKTOR

Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

ogłasza nabór kandydatów do realizacji zadania

DORADZTWO ZAWODOWE

w ramach projektu „CIS TWOJĄ SZANSĄ” współfinansowanego z Unii Europejskiej z EFS w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania: 11.1 Aktywne włączenie RPO WL 2014-2020.

Czytaj więcej...

APEL DO MIESZKAŃCÓW ZAMOŚCIA

Z uwagi na okres jesienno-zimowy prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej a szczególnie

osoby bezdomne, w podeszłym wieku, chore, niepełnosprawne i samotne.

Informacje dotyczące osób wymagających wsparcia należy zgłaszać do:

Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Lwowska 57

w godzinach 7.30 - 15.30 (poniedziałek, środa, czwartek, piątek)

w godzinach  8.00 - 16.00 (wtorek)

                   pod numerem telefonu  tel. 84 677 56 30 – Sekretariat

 tel. 84 677 56 47 – Zespół ds. pierwszego kontaktu

Czytaj więcej...

Podkategorie

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów opaski bezpieczeństwa

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163