Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.mcpr.zamosc.pl

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 01.01.2016
Data ostatniej dużej aktualizacji: 05.08.2019.

3. Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

4. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest administrator, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Można także zadzwonić na numer telefonu 846775630. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

6. Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich element w, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepis w ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl


7. Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po stronie internetowej:
• Tab - przeniesienie do kolejnego elementu na stronie
• Shift + Tab - przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie
• PgUp przewinięcie strony w górę
• PgDn - przewinięcie strony w dół
• Ctrl + "+" - powiększenie całej zawartości strony
• Ctrl + "-" - pomniejszenie całej zawartości strony
• Ctrl + "0" - przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony
• Home - przejście na górę strony
• End - przejście na dół strony


8. Dostępność architektoniczna
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu
• ul. Lwowska 57
Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Lwowskiej. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach do wejścia znajduje się podjazd dla wózków.
Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze w których obsługiwani są interesanci. W budynku nie ma windy.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parkingu przy budynku.
Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

• ul. Partyzantów 3 – Delegatura Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu
Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Partyzantów. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach do wejścia znajduje się podjazd dla wózków.
Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie kondygnacje. W budynku zainstalowana jest winda.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdym piętrze.
Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

• ul. Peowiaków 8 - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Peowiaków. Pomieszczenia Zespołu usytuowane są na parterze. W budynku w części dostępnej dla interesantów nie występują bariery architektoniczne. Toaleta dla osób niepełnosprawnych dostępna jest z korytarza poczekalni.
Do budynku nie przynależy parking. Do wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

9. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

Korzystanie z usług tłumacza języka migowego w Miejskim Centrum Pomocy  Rodzinie w Zamościu:

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu zapewnia bezpłatny dostęp do usług tłumacza migowego. Świadczenie usługi realizowane jest podczas wizyty osoby uprawnionej w siedzibie MCPR w Zamościu przy ul. Lwowskiej 57, w Delegaturze LUW ul. Partyzantów 3 oraz w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zamościu ul. Peowiaków 8, poprzez:

  • pośrednictwo tłumacza PJM – polskiego języka migowego
  • pośrednictwo tłumacza SJM- systemu językowo-migowego
  • dla osoby głuchoniewidomej może to być tłumacz przewodnik, nazwany
    w ustawie tłumaczem SKOGN (systemu komunikowania się osób głuchoniewidomych).

W celu uzyskania pomocy tłumacza języka migowego, osoba uprawniona powinna zgłosić taką potrzebę w dowolnej formie:

  • pocztą elektroniczną – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej pod numerem telefonu: (84) 677 56 30;
  • faksem – 84 677 56 40;
  • listownie – Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, ul. Lwowska 57, 22-400 Zamość;
  • za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) adres: /mcpr/SkrytkaESP 

co najmniej 3 dni robocze przed przewidzianym terminem kontaktu i jednocześnie wskazać metodę komunikowania się (PJM, SJM lub SKOGN) oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej, adres korespondencyjny wraz z kodem pocztowym, a także przedmiot rozmowy i planowany termin wizyty w MCPR.

Usługa jest dostępna w godzinach pracy MCPR. Świadczenie ww. usług jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która zgłosi chęć skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.


10. Informacje dodatkowe
Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie MCPR poświęconej temu tematowi http://mcpr.zamosc.pl/317-informacja-niepelnosprawni . W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Marcin Stopa, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów opaski bezpieczeństwa

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163