Dodatki mieszkaniowe

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) otwiera rejestrację internetową do programu pomocy pieniężnej dla niepełnosprawnych Ukraińców, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r.

Польський центр міжнародної допомоги (PCPM) відкриває онлайн-реєстрацію в програмі грошової допомоги українцям з інвалідністю, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022.

Program skierowany jest do obywateli Ukrainy oraz obywateli państw innych niż kraje UE, posiadających dowód stałego pobytu na Ukrainie na dzień 24 lutego 2022 r. z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów (jeśli dotyczy), którzy spełniają następujące kryteria: 

– opuściły Ukrainę i przybyły do Polski po 24 lutego 2022 r. bezpośrednio lub za pośrednictwem państw trzecich

– nigdy wcześniej nie otrzymały żadnej pomocy pieniężnej z PCPM w Polsce, w tym w ramach innych programów pieniężnych (np. Cash for Work, Multipurpose Cash Assistance). Należy pamiętać, że obejmuje to również osoby, którym już zakończyły się umowy o pomoc pieniężną z PCPM. Rejestracja jest otwarta tylko dla NOWYCH beneficjentów.

– mogą przedstawić oficjalny dokument, wydany przez odpowiednią ukraińską i/lub polską instytucję rządową, potwierdzający ich niepełnosprawność I lub II stopnia, a w przypadku dzieci do 18 roku życia – niepełnosprawność bez przyznanego stopnia;

– są opiekunami niepełnosprawnego dziecka (rodzice lub opiekunowie prawni) lub w przypadku dorosłej(ych) osoby(ów) niepełnosprawnej(ych) oficjalnymi opiekunami wskazanymi w dokumentacji o niepełnosprawności. Opiekun może zarejestrować się razem z osobą niepełnosprawną spełniającą wszystkie powyższe kryteria, jeśli zarówno opiekun, jak i osoba niepełnosprawna mieszkają w Polsce. 

Jaką pomoc mogę otrzymać?

– miesięcznie uprawnieni odbiorcy otrzymają 710 zł na osobę

– pomoc będzie przekazywana bezpośrednio na rachunek bankowy uprawnionego odbiorcy

– pomoc będzie przekazywana raz w miesiącu, przez okres 6 miesięcy.

Jak się zgłosić?

– wypełnić formularz rejestracyjny online, który znajduje się pod tym linkiem:

https://ee.humanitarianresponse.info/single/WADIf9ef

– jeśli spełniasz kryteria i zostaniesz wstępnie zakwalifikowany do programu otrzymasz SMS z zaproszeniem na osobiste spotkanie rejestracyjne w centrum rejestracji PCPM w Warszawie. Rejestracja nie jest ograniczona do osób mieszkających w Warszawie, jednak zgłaszać się powinny tylko osoby, które są w stanie przyjechać do Warszawy na osobistą rejestrację.

Uwaga:

– wypełnienie formularza rejestracyjnego nie gwarantuje, że zostaniesz zakwalifikowany do programu i otrzymasz pomoc. Proces selekcji wśród kandydatów spełniających kryteria programu będzie oparty na stopniu niepełnosprawności i kolejności zgłoszeń w zależności od liczby zgłoszeń. 

– PCPM zastrzega sobie prawo do zamknięcia i/lub zmiany systemu rejestracji online według własnego uznania w zależności od liczby zgłoszeń.

– PCPM apeluje do wnioskodawców o powstrzymanie się od składania tego samego formularza więcej niż jeden raz. Składanie wielu wniosków dla tej samej osoby zwiększa ryzyko opóźnień w przetwarzaniu danych.

Jakie dokumenty powinienem przynieść na spotkanie rejestracyjne?

Jeśli spełniasz kryteria programu i zostaniesz wstępnie zakwalifikowany do programu, PCPM zaprosi Cię SMS-em na osobiste spotkanie rejestracyjne w centrum rejestracji PCPM w Warszawie. Prosimy o zabranie ze sobą:

– paszport, dowód osobisty lub inny dokument, który może potwierdzić Twoją tożsamość i obywatelstwo ukraińskie lub fakt bycia stałym mieszkańcem Ukrainy na dzień 23 lutego 2022 roku (i/lub niepełnosprawnego członka rodziny ubiegającego się o pomoc). Dokumenty Diia są akceptowane.

– dokument potwierdzający datę wjazdu do Polski (i/lub niepełnosprawnego członka rodziny ubiegającego się o pomoc). Akceptowane są: stempel w paszporcie, dokument urzędowy wydany przez polską Straż Graniczną, dokument urzędowy wydany przez konsulat Ukrainy w Polsce.

– dokument urzędowy, wydany przez instytucję ukraińską i/lub polską, potwierdzający stopień niepełnosprawności lub w przypadku dzieci – niepełnosprawność bez przyznanego stopnia

– Numer PESEL (dopuszczalny jest skan lub zdjęcie dokumentu z PESEL)

– ukraiński numer identyfikacyjny (dopuszczalny jest skan lub zdjęcie dokumentu z ukraińskim numerem identyfikacyjnym)

– dokument potwierdzający otwarcie polskiego rachunku bankowego, z którego jednoznacznie wynika numer rachunku bankowego, na który ma być dokonany przelew oraz imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego. Dopuszczalne są rachunki bankowe osób bliskich, jednak podczas rejestracji należy przedstawić następujące dane właścicieli rachunków bankowych: PESEL, imię i nazwisko, numer telefonu, datę urodzenia oraz ukraiński TIN.

 

Польський центр міжнародної допомоги (PCPM) відкриває онлайн-реєстрацію в програмі грошової допомоги українцям з інвалідністю, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022.

Програма спрямована на поміч громадянам України і громадянам країн, що не входять до ЄС, якщо такі громадяни можуть підтвердити постійне проживання в Україні на момент 24 лютого 2022 і мають інвалідність або є опікунами осіб з інвалідністю (якщо такі є)  і відповідають наступним критеріям:

·   виїхали з України та прибули у Польщу, перетнувши її кордон після 24 лютого 2022 напряму чи через треті країни;

·   ніколи не отримували грошову допомогу від Польського Центру Міжнародної Допомоги (PCPM), включаючи інші програми (грошова допомога на працю, багатоцільова грошова допомога). Будь ласка, майте на увазі, що це також стосується отримувачів, що вже завершили свої контракти на грошову допомогу з PCPM. Реєстрація відкрита тільки для НОВИХ учасників програми. 

·   можуть пред’явити документи, які видані українськими чи польськими офіційними закладами і підтверджують першу або другу групу інвалідності або (у випадку дитини) інвалідність без призначеної групи; 

·   є опікунами дитини-інваліда (батьки або інші офіційні опікуни), або, у випадку дорослих з інвалідністю, офіційні опікуни, зазначені в документах про інвалідність. Опікун може зареєструватися разом з особою з інвалідністю, яка відповідає всім зазначеним вище критеріям, якщо обидва, і опікун, і особа з інвалідністю, мешкають у Польщі.

Яку саме допомогу я можу отримати? 

·   учасники програми, що відповідають критеріям, будуть отримувати 710 PLN на одну особу; 

·   грошова допомога буде зарахована прямо на банківський рахунок отримувача;

·   грошова допомога буде надходити  раз на місяць впродовж 6 місяців.

Як можна стати учасником програми?

·   заповніть форму онлайн-реєстрації за посиланням

https://ee.humanitarianresponse.info/single/WADIf9ef

· якщо Ви відповідаєте критеріям і пройшли попередній відбір до програми, Ви отримаєте SMS-повідомлення з запрошенням з’явитися на особисту реєстрацію до реєстраційного центру PCPM у Варшаві. Реєстрація не обмежується тільки тими, хто проживає у Варшаві, однак подаватися на допомогу можуть лише ті, хто зможе особисто приїхати до варшавського реєстраційного центру.

Будь ласка, майте на увазі: 

·  заповнення реєстраційної форми не гарантує, що Ви будете обрані для участі в програмі і отримаєте допомогу. Процес відбору подавачів, що відповідають критеріям програми, буде базуватися на групі інвалідності та порядку подачі заповненої форми онлайн-реєстрації, в залежності від кількості заявок.. 

 ·   PCPM залишає за собою право закрити та/чи змінити систему онлайн-реєстрації на власний розсуд в залежності від кількості заявок. 

 ·   PCPM просить тих, хто заповнює форму онлайн-реєстрації, утриматися від подавання однієї і тієї ж анкети більш одного разу. Подання даних однієї і тієї ж особи декілька раз підвищує ризик перевантаження системи і призводить до затримки обробки даних. 

Які документи треба брати до реєстраційного центру?

Якщо ви відповідаєте критеріям і були відібрані до участі у програмі, Ви отримаєте SMS-повідомлення від PCPM із запрошенням особисто з’явитися на реєстрацію до реєстраційного центру PCPM у Варшаві. Будь ласка, візьміть із собою:

·    Ваш паспорт, ID чи інший документ, що може підтвердити Вашу особу та громадянство України або факт постійного проживання в Україні на 23 лютого 2022 року (та/чи члена Вашої родини з інвалідністю, що подається на допомогу). Документи, завантажені у додаток Дія, також приймаються;

·   будь-який документ, що може підтвердити дату прибуття до Польщі (та/чи члена Вашої родини з інвалідністю, що подається на допомогу). Документи, що приймаються: штамп у паспорті, офіційний документ, виданий представниками польської прикордонної служби, офіційний документ, виданий українським консульством у Польщі;

·   офіційний документ, виданий польським чи українським офіційним закладом, що підтверджує групу інвалідності або, у випадку дитини, інвалідність без призначеної групи;

·   номер PESEL (сканкопія чи фото документа також приймаються);

·   ІНН (ідентифікаційний номер платника податків в Україні) – сканкопія чи фото документа також приймаються;

·   документ, що підтверджує відкриття польського банківського рахунку, в якому чітко зазначено номер банківського рахунку, на який буде перераховуватися грошова допомога, та ім’я та прізвище власника рахунку. Банківські рахунки родичів також приймаються, однак при реєстрації необхідно надати наступну інформацію про власника: ім’я та прізвище, PESEL, номер телефону, дата народження, ІНН (ідентифікаційний номер платника податків в Україні).

Plakat Ukraina UA

 

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163