Dofinansowanie

Rehablitacja Społeczna - Dofinansowanie organizacji: sportu, kultury, rekreacji i turystyki

(Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - (Dz.U. z 2015 r. poz. 926 ze zm.)

1. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej ,

2. Dofinansowanie zadań ze środków Funduszu następuje na pisemny wniosek złożony do powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego dla miejsca zamieszkania osób niepełnosprawnych objętych wnioskiem o dofinansowanie.

3. Ze środków PFRON pozostających w dyspozycji Prezydenta Miasta Zamość może być dofinansowany koszt udziału w imprezie tylko niepełnosprawnych mieszkańców miasta. W przypadku imprez, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne spoza miasta, organizator może wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie ich udziału w imprezie do powiatowego centrum pomocy rodzinie, właściwego dla miejsca ich zamieszkania.

4. Wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu składa się do powiatowego centrum pomocy rodzinie (MCPR) w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

5. W przypadku gdy podmiot ubiegający się o dofinansowanie jest przedsiębiorcą, do wniosku dołącza informację o pomocy publicznej udzielonej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, zgodnie z przepisami o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

6. Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.

7. Podstawę dofinansowania ze środków Funduszu stanowi umowa zawarta przez Prezydenta Miasta z osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadające osobowości prawnej o dofinansowanie realizacji zadania.

8. Dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości w terminowym regulowaniu zobowiązań wobec PFRON lub podmiot ten był stroną umowy zawartej z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

9. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163