Dofinansowanie PFRON

pfron logo2

Informacje ogólne     Dofinansowanie     Wnioski     Programy    WTZ

   Program "Aktywny Samorząd"    Adresy


Rehablitacja Społeczna - Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych.

(Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych - Dz.U.2007.230.1694 ze zm.)

1. Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego, pod warunkiem że:

1) została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza , pod którego opieka się znajduje,

2) w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków Funduszu,

3) weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę,

4) wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów,

5) będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała,

6) nie będzie pełniła funkcji członka kadry na turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu,

7) złoży oświadczenie o wysokości dochodu wraz z informacją o liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym,

8) w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach.

Wysokość dofinansowania w ww wysokości przysługuje osobie niepełnosprawnej, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, W przypadku przekroczenia powyższych kwot dochodu, kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony.

Osoby niepełnosprawne mogą otrzymać dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON jeden raz w roku kalendarzowym.

Osobie niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoważnym oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym jej opiekuna pod warunkiem, że wniosek lekarza zawiera wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem konieczności pobytu opiekuna.

Opiekun nie może pełnić funkcji członka kadry na turnusie, nie może być osobą niepełnosprawną wymagającą opieki drugiej osoby, musi mieć ukończone 18 lat albo ukończone 16 lat, jeśli jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową wnioskodawcy, potwierdzoną wywiadem środowiskowym przeprowadzonym przez pracownika socjalnego, MCPR może przyznać dofinansowanie w wysokości do 35% przeciętnego wynagrodzenia*.

Osoba niepełnosprawna, w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyznaniu dofinansowania, nie później niż na 21 dni przed rozpoczęciem turnusu, przekazuje centrum pomocy informację o wyborze turnusu, w którym będzie uczestniczyła.

Turnusy rehabilitacyjne, w których biorą udział osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków PFRON, mogą być organizowane wyłącznie na terenie kraju, a czas ich trwania wynosi co najmniej 14 dni. Dofinansowanie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej może być wykorzystane jedynie przez osobę, której zostało przyznane.

UWAGA:

* przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS - komunikat w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski, w sprawie przeciętnego wynagrodzenia, na podstawie art. 20, pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 887 ze zm.)

Rehablitacja Społeczna - Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

(Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - (Dz.U. z 2015 r. poz. 926 ze zm.)

1. O dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują.

2. Dofinansowanie zadań ze środków Funduszu następuje na pisemny wniosek złożony do Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie.

3. Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia*.

4. Podstawę dofinansowania ze środków Funduszu stanowi umowa zawarta przez Prezydenta Miasta z osobą niepełnosprawną.

5. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON. Koszt opracowania dokumentacji budowlanej likwidacji barier (kosztorys inwestorski i szkice mieszkania przed i po adaptacji) pokrywa w całości osoba ubiegająca się o dofinansowanie.

* przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS - komunikat w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski, w sprawie przeciętnego wynagrodzenia, na podstawie art. 20, pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 887 ze zm.)

Rehablitacja Społeczna - Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych

(Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - (Dz.U. z 2015 r. poz. 926 ze zm.)

1. O dofinansowanie na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

2. Dofinansowanie zadań ze środków Funduszu następuje na pisemny wniosek złożony do Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie.

3. Wysokość dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.*

4. Podstawę dofinansowania ze środków Funduszu stanowi umowa zawarta przez Prezydenta Miasta z osobą niepełnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym.

5. Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały na ten cel dofinansowanie ze środków PFRON.

6. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

* przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS - komunikat w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski, w sprawie przeciętnego wynagrodzenia, na podstawie art. 20, pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 887 ze zm.)

Rehablitacja Społeczna - Dofinansowanie organizacji: sportu, kultury, rekreacji i turystyki

(Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - (Dz.U. z 2015 r. poz. 926 ze zm.)

1. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej ,

2. Dofinansowanie zadań ze środków Funduszu następuje na pisemny wniosek złożony do powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego dla miejsca zamieszkania osób niepełnosprawnych objętych wnioskiem o dofinansowanie.

3. Ze środków PFRON pozostających w dyspozycji Prezydenta Miasta Zamość może być dofinansowany koszt udziału w imprezie tylko niepełnosprawnych mieszkańców miasta. W przypadku imprez, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne spoza miasta, organizator może wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie ich udziału w imprezie do powiatowego centrum pomocy rodzinie, właściwego dla miejsca ich zamieszkania.

4. Wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu składa się do powiatowego centrum pomocy rodzinie (MCPR) w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

5. W przypadku gdy podmiot ubiegający się o dofinansowanie jest przedsiębiorcą, do wniosku dołącza informację o pomocy publicznej udzielonej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, zgodnie z przepisami o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

6. Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.

7. Podstawę dofinansowania ze środków Funduszu stanowi umowa zawarta przez Prezydenta Miasta z osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadające osobowości prawnej o dofinansowanie realizacji zadania.

8. Dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości w terminowym regulowaniu zobowiązań wobec PFRON lub podmiot ten był stroną umowy zawartej z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

9. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163