Informacje ogólne

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Działając na podstawie art. 44b ust. 1 oraz 44 c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych Prezydent Miasta Zamość w dniu 03 sierpnia 2023r. powołał Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych na kadencję 2023-2027.

Składająca się z 5 osób powiatowa rada jest organem opiniodawczo-doradczym. Do zakresu  działania rady  należy:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

  1. integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  2. realizacji praw osób niepełnosprawnych,

2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób  niepełnosprawnych,

3) ocena realizacji programów,

4) opiniowanie projektów uchwał i programów  przyjmowanych przez radę powiatu pod    kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Skład Powiatowej Społecznej  Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Zamościu powołanej na kadencję 2023-2027

L.p.

Imię i Nazwisko

Przedstawiciel

Funkcja

1.

Wiesław Rak

Katolickie Stowarzyszenie „Służba Człowiekowi”

Przewodniczący

2.

Marian Kondrat Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu

Wiceprzewodniczący

3.

Katarzyna Bednarczuk

Jednostka samorządu terytorialnego

Sekretarz

4.

Kamil Kabasiński

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok z krokiem”

Członek

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów opaski bezpieczeństwa

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163