Programy

Program wyrównywania różnic między regionami III w 2022 roku

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu uprzejmie informuje o naborze wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2022 roku.

W następujących obszarach:

  • obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
  • obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
  • obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
  • obszar D – likwidacja barier transportowych;
  • obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
  • obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
  • obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

W przypadku obszarów B,C,D,F i G - wnioski należy kierować do Prezydenta Miasta Zamość w terminie do dnia 31 stycznia 2022 roku, zgodnie z „Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów B, C, D, F i G programu”.

            Wnioski zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych dotyczące obszaru A programu oraz samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych
dotyczące obszaru E programu przyjmowane będą w trybie ciągłym bezpośrednio do oddziału PFRON.

            Projekty zgłoszone do dofinansowania muszą być ujęte w harmonogramie realizacji: Samorządowego Programu Działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Zamość. 

WNIOSEK, procedury realizacji programu oraz załączniki są dostępne na stronie: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/dokumenty-programowe/procedury-realizacji-programu-wraz-z-zalacznikami/procedury-realizacji-programu-oraz-zalaczniki-rok-2020-2021/

Szczegółowych informacji udziela:

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, Partyzantów 3, 22-400 Zamość, tel. 84 677 66 68

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163