Programy

Program wyrównywania różnic między regionami III w 2017 roku

Program wyrównywania różnic między regionami III" w 2017 roku

  1. 1.Obszary programu, które będą realizowane w 2017 r.:
  1. – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
  2. –tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
  3. – likwidacja barier transportowych;
  4. – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
  5. – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej;
  6. – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

- wnioski należy kierować do Prezydenta Miasta Zamość w terminie do dnia 28 lutego 2017 roku, zgodnie z „Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów B, C, D, F i G programu”:

WNIOSEK:
http://www.pfron.org.pl/download/1/6335/Zalnr5doprocedur.doc

W przypadku obszaru E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych - projektodawca składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON, zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru E programu”:
http://www.pfron.org.pl/download/1/6326/Zalnr2doprocedur.doc

WNIOSEK:
http://www.pfron.org.pl/download/1/6336/Zalnr6doprocedur.doc

Wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu przyjmowane będą w terminie do 30 listopada 2017 roku.

 

Projekty zgłoszone do dofinansowania muszą być ujęte w harmonogramie realizacji: „Samorządowego Programu Działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Zamość na lata 2014 – 2017”.

W sytuacji zaistnienia potrzeby dokonania zmian w harmonogramie realizacji powyższego Programu polegających na wprowadzeniu wnioskowanego projektu prosimy o złożenie stosownego wniosku w terminie do dnia 31 stycznia 2017 roku.

Procedury realizacji i załączniki: http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/program-wyrownywania-ro/3107,Procedury-realizacji-programu-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-III.html

Główne założenia programu: http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/program-wyrownywania-ro/2989,Program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-III-tresc-programu.html

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2017r.: http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/program-wyrownywania-ro/2997,Kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-realizatorow-Program-wyrowny.html

 

Dodatkowe informacje na temat programu można uzyskać w
Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu,
ul. Partyzantów 3,
22-400 Zamość, pok. 307.
tel: 84 677 66 68.

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163