Programy

PROGRAM AKTYWNY SAMORZĄD W 2021 ROKU

 Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2021 roku:

MODUŁ I  - LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ 

Obszar A: likwidacja bariery transportowej:

A Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcją narządu ruchu,

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności, wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcja narządu ruchu,

wysokość dofinansowania

udział własny

jak często?

10 000 zł, z czego na zakup siedziska/ fotelika do przewozu osoby  niepełnosprawnej -   6 000 zł

 15%

po upływie 3 pełnych lat

A Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu ruchu;

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej, dysfunkcja narządu ruchu,

A Zadanie 3: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu słuchu;

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej, dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,

wysokość dofinansowania

udział własny

jak często?

Kurs i egz. Kat. B – 2100 zł

Kurs i egz. pozostałych kat. – 3500 zł

Zakwaterowanie, wyżywienie, dojazd – 800 zł,

Usługi tłumacza migowego 500 zł

 25%

po upływie 3 pełnych lat

A Zadanie 4: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcją narządu słuchu,

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcja narządu słuchu;

wysokość dofinansowania

udział własny

jak często?

 4 000 zł

 15%

po upływie 3 pełnych lat

 1. Obszar B: likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

B Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności, wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,

wysokość dofinansowania

udział własny

jak często?

 - dla os. niewidomej 24 000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 15 000 zł,

- dla pozostałych z dysfunkcją wzroku 9 000 zł

- dla osób z dysfunkcją obu kończyn górnych – 7 000 zł

 10%

po upływie 5 pełnych lat

B Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

 • pomoc udzielona w ramach Obszaru B,

wysokość dofinansowania

udział własny

jak często?

- dla os. głuchoniewidomej 4 000 zł,

- dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3 000 zł,

dla pozostałych adresatów obszaru 2 000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia

 10%

po upływie 5 pełnych lat

B Zadanie 3: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

 • umiarkowany stopień niepełnosprawności, dysfunkcja narządu wzroku, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

wysokość dofinansowania

udział własny

jak często?

7 500 zł

 10%

po upływie 5 pełnych lat

B Zadanie 4: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności, dysfunkcja narządu słuchu, trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy, wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, 

B Zadanie 5: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,

 • pomoc udzielona w Zadaniu: 1, 3 lub 4, 
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności;

wysokość dofinansowania

udział własny

jak często?

 4 000 zł

10%

po upływie 5 pełnych lat

B Zadanie 5: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,

 • pomoc udzielona w Zadaniu: 1, 3 lub 4, znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności;

wysokość dofinansowania

udział własny

jak często?

1 500 zł

10%

po upływie okresu  gwarancji udzielonej na dofinansowany przedmiot

 1. Obszar C: likwidacja barier w poruszaniu się:

C Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
 • zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,

wysokość dofinansowania

udział własny

jak często?

 10 000 zł, z możliwością zwiększenia do 25 000 zł

- refundacja kosztów dojazdu na spotkanie z ekspertem PFRON do 200 zł

 10%

po upływie 3 pełnych lat

C Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,

wysokość dofinansowania

udział własny

jak często?

3 500 zł, z czego na zakup  jednego akumulatora – nie więcej niż 1 000 zł

 nie wymagany

po upływie okresu  gwarancji udzielonej na dofinansowany przedmiot

C Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

wysokość dofinansowania

udział własny

jak często?

 - proteza w zakresie ręki - 12 000 zł,

- przedramienia  – 26 000 zł,

- ramienia lub wyłuszczenia w stawie barkowym - 30 000 zł,

- na poziomie stopy lub podudzia – 18 000 zł,

- na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 25 000 zł,

- uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym –30 000 zł

- refundacja kosztów dojazdu na spotkanie z ekspertem PFRON do 200 zł

 10%

po upływie 3 pełnych lat

C Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, - co najmniej na III poziomie jakości

 • stopień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego, potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie

wysokość dofinansowania

udział własny

jak często?

 - proteza w zakresie ręki – 3 600 zł,

- przedramienia  – 7 800 zł,

- ramienia lub wyłuszczenia w stawie barkowym – 9 000 zł,

- na poziomie stopy lub podudzia podudzia – 5 400 zł,

- na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 7 500 zł,

- uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 9 000 zł

- refundacja kosztów dojazdu na spotkanie z ekspertem PFRON do 200 zł

 10%

po upływie okresu  gwarancji udzielonej na dofinansowany przedmiot

C Zdanie 5: pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego;

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności, wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się, zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym;

wysokość dofinansowania

udział własny

jak często?

7 500 zł

25%

po upływie 3 pełnych lat

 1. Obszar D: pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką) znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, aktywność zawodowa, pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka.

wysokość dofinansowania

udział własny

3 00 zł

miesięcznie, tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną

 15%

MODUŁ II

 POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium otwarcie przewodu doktorskiego poza studiami doktoranckimi

wysokość dofinansowania

udział własny

1.      dodatek  - 1000 zł dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium

do 1 500 zł dla pozostałych wnioskodawców

2.      dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego 4 000 zł

3.      czesne – 4 000 zł

4.      Zwiększenie dodatku:

700 zł – kryteria MCPR (orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z powodu dysfunkcji narządu ruchu/studia doktoranckie)

500 zł – pobieranie nauki poza miejscem zamieszkania

300 zł – Karta Dużej Rodziny

300 zł - nauka jednocześnie na dwóch kierunkach

200 zł - studia w przyśpieszonym trybie

300 zł - osoba poszkodowana w 2020 lub 2021 roku w wyniku żywiołu lub innych zdarzeń losowych

300 zł - usługi tłumacza języka migowego

800 zł - wniosek złożony elektronicznie po raz pierwszy w systemie SOW

500 zł – w związku z pandemią nauka zdalna w poprzednim semestrze, lub aktualnym

15%  w kosztach czesnego dla zatrudnionych studentów

Wysokość dodatku wyliczana jest procentowo:

- Na pierwszym roku nauki dodatek stanowi 50% wyliczonej wartości, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku;

- Na drugim roku nauki dodatek wynosi do 75% wartości

- Od trzeciego roku nauki  dodatek wynosi 100%

- Doktoranci i studenci II stopnia otrzymują dodatek w 100%

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów opaski bezpieczeństwa

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163