Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021 roku

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021 roku

Termin

Opis

01.03.2021

Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie
środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu

01.03.2021

Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW)

31.03.2021

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2020/2021

30.04.2021

Termin aneksowania umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w odniesieniu do pierwszej transzy środków finansowych przyznanych w 2021 roku

31.05.2021

Upływa termin wypłaty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) w ramach Modułu II (dot. wniosków przyjętych do dnia 31 marca 2021 r.)

31.08.2021

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module I

01.09.2021

Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2021/2022

10.10.2021

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2021/2022

06.12.2021

Termin złożenia przez Realizatora programu ostatniego, dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu

31.12.2021

Zakończenie możliwości podjęcia decyzji o przywróceniu terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie

30.08.2022

Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych w 2021 roku 
na realizację programu – do tego dnia umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone

PROGRAM AKTYWNY SAMORZĄD W 2021 ROKU

 Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2021 roku:

MODUŁ I  - LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ 

Obszar A: likwidacja bariery transportowej:

A Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcją narządu ruchu,

  • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności, wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcja narządu ruchu,

wysokość dofinansowania

udział własny

jak często?

10 000 zł, z czego na zakup siedziska/ fotelika do przewozu osoby  niepełnosprawnej -   6 000 zł

 15%

po upływie 3 pełnych lat

Czytaj więcej...

Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” w 2019 roku

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku

Czytaj więcej...

„AKTYWNY SAMORZĄD” W 2020 ROKU

Od dnia 1 marca br. wniosek o dofinansowanie składa się przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) –
Wszystkie osoby niepełnosprawne gorąco zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP i złożenie wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej, z użyciem systemu SOW. Informacje o tym, jak zakłada się Profil Zaufany, włącznie z filmem instruktażowym znajdują się na portalu SOW,
a także:
• na Portalu Profilu Zaufanego,
• na Portalu OBYWATEL.GOV.PL
• na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji

Czytaj więcej...

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów opaski bezpieczeństwa

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163