Gdzie po pomoc?

MIEJSKIE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZAMOŚCIU

ul. Lwowska 57, tel. 84 677 56 30, fax. 84 677 56 40 www.mcpr.zamosc.pl 

 
ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie,
ul. Lwowska 57, tel. 84 677 56 30.


Świadczenia pieniężne: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności.

Świadczenie niepieniężne: praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne, schronienie, posiłek, usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, inne świadczenia niepieniężne.

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE,

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie,
ul. Partyzantów 3, pok. 201, 84 677 66 09

Zasiłek rodzinny i dodatki, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

 
DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie,
ul. Partyzantów 3, p. 38 (parter), tel. 84 677 65 12.

 

 
DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON DO REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu
ul. Partyzantów 3, pok. 307, tel. 84 677 66 68, 84 677 66 14

Dofinansowanie: turnusów rehabilitacyjnych, likwidacji barier architektonicznych, barier w komunikowaniu się i technicznych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Dofinansowanie: sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

 
POMOC DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH I OSÓB USAMODZIELNIANYCH

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Partyzantów 3, pok. 303 i 306 tel. 84 677 66 73 lub 84 677 66 22.

Przyznawanie na wniosek stron świadczeń dla rodzin zastępczych i dla osób usamodzielnianych

 
POMOC INSTYTUCJONALNA I ŚRODOWISKOWA

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie,
ul. Partyzantów 3, pok. 306, tel. 84 677 66 22.

Skierowania do ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz do domów pomocy społecznej.

 
SCHRONIENIE

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn im. Św. Brata Alberta w Zamościu
ul. Gen. Orlicz-Dreszera 2, 22-400 Zamość, tel. 84 627 09 31

Pomoc w zakresie udzielania pomocy doraźnej (nocleg, gorąca kąpiel, posiłki itp.)

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Kilińskiego 32, 22-400 Zamość
tel. 84 641 21 25.

Hostel dla osób doświadczających przemocy i bezdomnych kobiet

 
POSIŁKI

Kuchnia Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu
ul. Gen. Orlicz-Dreszera 2, 22-400 Zamość, tel. 84 639 30 89

Gorące posiłki wydawane są od poniedziałku do piątku w godzinach 12.15-14.45

 
PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zamościu
ul. Kilińskiego 32, 22-400 Zamość, tel. 84 641 21 25.

Udziela porad: psychologicznych, psychiatrycznych, prawnych, OIK prowadzi telefon zaufania dla osób doświadczających kryzysu 800 101 402

Punkt Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego przy Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu
ul. Lwowska 57. szczegółowe informacje pod nr tel. 84 677 56 30

Udziela porad:psychologicznych, prawnych i specjalistycznych dla osób niepełnosprawnych

 

 

Osoby i rodziny potrzebujące wsparcia w postaci świadczeń z pomocy społecznej mogą zgłosić się do pracowników socjalnych MCPR w dni robocze w godzinach:
7.30 -15.30 (poniedziałek, środa, czwartek, piątek),
8.00 -16.00 (wtorek)
 

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163